Tilskudd til film i DKS


 

 

Kulturtanken har overtatt det nasjonale ansvaret for filmområdet i Den kulturelle skolesekken (DKS).I 2017 skal søknader om tilskudd til filmtiltak rettes til Kulturtanken. Fra og med 2018 legges denne nasjonale tilskuddsordningen ned, og fylkene vil ha det totale ansvaret for forvaltning av tippemidlene.

I første søkerunde ble det totalt tildelt kr 1 170 000. Se oversikt over tildelinger her:

Neste søknadsfrist er 1. august med kr 330 000 i søkbare midler.
Vi behandler kun søknader via egne søknadsskjema (se nederst på siden)


Formål
Prosjektene som gis tilskudd skal bidra til å gi elever i grunn- og videregående skole filmopplevelser som øker elevenes forståelse av film som kunst- og kulturuttrykk.

Hvilke prosjekter kan få tilskudd?
Det kan søkes tilskudd til utvikling og gjennomføring av prosjekter som formidler film som kunstform og er tilknyttet Den kulturelle skolesekken. Det kan ikke søkes produksjonsstøtte til utvikling av selve filmen. Søknader med intensjonsavtaler om samarbeid med Den kulturelle skolesekken på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå vil bli prioritert.

Hvem kan søke?
Det er ingen begrensninger på hvilke aktører (organisasjoner, foretak eller privatpersoner) som kan søke, så lenge de er registrert i Brønnøysundregisteret og tiltakene er tilknyttet Den kulturelle skolesekken på nasjonalt, fylkeskommunalt eller kommunalt nivå.

Søknadsbehandling
Søknadsbehandlingen skjer på grunnlag av innsendt søknadsskjema. Søknadene behandles av et utvalg bestående av fagpersoner i filmfeltet. Søknadsprosessen driftes av Kulturtanken.

Kontakt:
Anne Mari Hellerdal Kvalvik: amh@kulturtanken.no