Tinglaging og læringsrom i en kunst- og håndverksdidaktisk kontekst
Anniken Randers-Pehrson (UiO, 2016)
Avhandlingen har en klar fagdidaktisk forankring, og den faglige konteksten for studien er grunnskolefaget kunst og håndverk. En sentral målsetting har vært å utvikle kunnskap om hva som skjer i møtet mellom elever, lærer og faglig innhold. Det er lite forskningsbasert kunnskap om hvordan undervisning foregår i grunnskolefaget kunst og håndverk, og avhandlingen søker derfor å bidra med et forskningsbasert grunnlag for fagdidaktisk refleksjon. Gjennom avhandlingen utvikles kunnskap med basis i problemstillingen: Hva konstituerer arbeidet med faglig innhold, og på hvilken måte kan dette bidra med forståelse om læringsrom i designorienterte oppgaveperioder på ungdomstrinnet?
Les mer om prosjektet her

Eleven som aktør i dialog med kunst
Ungdoms erfaring med kunstundervisningens innhold og metode i faget kunst og håndverk i norsk grunnskole

Torunn Paulsen Dagsland (Åbo Akademi, 2013)
Avhandlingens fagdidaktiske problemområde er elevers praktisk skapende virksomhet, og knytter undersøkelsen til sløydpedagogisk forskning. Avhandlingens overgripende hensikt er å bidra til utvikling av fagdidaktikken i kunst og håndverk med utgangspunkt i elevenes erfaringer med kunstundervisningens innhold og metode på ungdomsskoletrinnet. Resultatene fra undersøkelsen utfordrer oss til en fagdidaktisk nyorientering når det gjelder ungdoms møte med kunstverk i skolen, i retning av et mer ungdomskulturelt innhold og relasjonelle kunstmøter som er narrative, tolkningsorientert, opplevelsesorientert, dialogiske og flerstemmige.

<<<