Organisasjon og forvaltning

 

Kulturtanken skal forvalte statlige midler til DKS-ordningen, samt tilskuddsmidler til utvikling av ordningen. Vi har ansvar for den årlige tildelingen av spillemidlene til landets fylkeskommuner. I underkant av 300 millioner kroner fra overskuddet i Norsk Tipping, skal gå via Kulturtanken til kunst- og kulturproduskjon i DKS.

Kulturtanken har ansvaret for den daglige oppfølgingen av ordningen: Rapportering, statistikk, analyse og iverksetting av og gjennomføring av kvalitetshevende tiltak.

Avdeling for organisasjon og forvaltning
Vi har som hovedformål å sikre god ressursutnyttelse, effektiv forvaltning og lage gode og tydelige styringsstrukturer i Den kulturelle skolesekken.

Internt har avdelingen ansvar for ressursdisponering og økonomistyring, drift av bygg, intern HR-strategi og lønnsdannelse samt rutinebeskrivelser, administrative system og systemutvikling generelt.

Årsrapport

Last ned Årsrapport for Kulturtanken 2016 her

Tildelingsbrev

Les Kulturdepartementets tildelingsbrev,  tildelt Kulturtanken 08.03.2017

Riksrevisjonens beretning

Last ned revisjon av årsregnskapet her

Tilskuddsbrev

DKS fordeling av spillemidler for skoleåret 2016 / 2017

Foreløpig brev om spillemidler for skoleåret 2018 / 2019 (3.11.2017)