Organisasjon og forvaltning

 

Kulturtanken skal forvalte statlige midler til DKS-ordningen, samt tilskuddsmidler til utvikling av ordningen. Vi har ansvar for den årlige tildelingen av spillemidlene til landets fylkeskommuner. I underkant av 300 millioner kroner fra overskuddet i Norsk Tipping, skal gå via Kulturtanken til kunst- og kulturproduskjon i DKS.

Kulturtanken har ansvaret for den daglige oppfølgingen av ordningen: Rapportering, statistikk, analyse og iverksetting av og gjennomføring av kvalitetshevende tiltak.

Avdeling for organisasjon og forvaltning
Vi har som hovedformål å sikre god ressursutnyttelse, effektiv forvaltning og lage gode og tydelige styringsstrukturer i Den kulturelle skolesekken.

Internt har avdelingen ansvar for ressursdisponering og økonomistyring, drift av bygg, intern HR-strategi og lønnsdannelse samt rutinebeskrivelser, administrative system og systemutvikling generelt.