– Desse tilskotsordningane er med på å skape mindre skilnader for barn i Noreg

– Desse tilskotsordningane er med på å skape mindre skilnader for barn i Noreg

Bli kjent med to av prosjekta som Kulturtankens ungdomsråd innstilte til «Inkludering i kulturliv».

Gjennom prosjektet «Sol og Sirkus» når Flying Seagulls Noreg nokre av dei som kanskje treng kulturtilbod aller mest. Foto: privat

Kulturtankens ungdomsråd er involvert i søknadsbehandlingsprosessen av tilskotsordninga. Alle prosjekta ungdomsrådet innstilte for tilskot i år, fekk midlar.

Jo Morten Weider-portrett
Jo Morten Weider har hovudansvar for Kulturtankens ungdomsråd.

– I ei tilskotsordning som dette, der mangfaldet av aktørar og kulturuttrykk er så stort, dukkar det frå tid til anna opp prosjekt der vi gjerne skulle hatt meir av den ungdomsfaglege kompetansen med i vurderinga. Då er det veldig fint å kunne kople på Ungdomsrådet, som jo representerer målgruppa, understrekar seniorrådgivar Jo Morten Weider, som har hovudansvar for Kulturtankens ungdomsråd.

Rådsmedlem Rasmus Fægri (19) er oppvaksen i Oslo. Han representerer Hyperion i LNU.

–Det at Kulturtankens ungdomsråd blir høyrd og deltek i søknadsprosessen, er supert. Dersom ein skal gi støtte til gode arrangement for barn og unge, så er det vi som sit i rådet som veit kva som treffer. I innstillinga vår har vi vektlagt god medverknad, moglegheit for at prosjekt kan halde fram etter perioden det får tilskot og ei heilskapsvurdering, fortel Fægri.

Gruppebilde av Ungdomsrådet
Kulturtankens ungdomsråd 2021/22: Rasmus Fægri, Sol Angelica Berg Stavnes, Dilara Kara, Anna Ignate Nygård og Mikal Shahim Thorstensen. (ikke til stede: Jens Flakstad Vold)

– Basert på eigne interesser, så vil eg framheve Magicon som ein av dei organisasjonane som fekk tilskot. Cospaly, gaming og nerding har tradisjonelt ikkje hatt fysiske møteplassar. Det at ungdom medverkar i sjølve arrangementet er òg ein stor bonus, poengterer Fægri.

Les om to av prosjekta som Kulturtankens ungdomsråd innstilte

Magicon 2023

Foto: : @dr_portrait

Christopher Helland er styreleiar i Magicon-organisasjonen og også produsent for Magicon 2023. Prosjektet fekk 200 000,- i støtte frå årets utdeling av milder frå Inkludering i kulturliv.

Christopher Helland - portrett
Christopher Helland Foto: : @dr_portrait

Det at Kulturtankens ungdomsråd innstilte prosjektet deira – kva verdi har det for dykk?

Å drive frivillige, non-profit organisasjonar er utfordrande i oppstartperioden. Den typen arrangement miljøet forventar, krev høg produksjonskvalitet, kombinert med at billettprisen må haldast låg sidan målgruppa er barn og unge. Kulturtankens bidrag vil sikre at vi kan skape eit arrangement som ikkje berre er nyskapande, trygt og inkluderande, men òg at vi kan invitere gjester frå utlandet og nytte meir eigna lokale sentralt i Oslo.

Kva betyr det at det finst tilskotsordningar som «Inkludering i kulturliv»?

Inkludering er den første og viktigaste verdien som blei skrive inn i vedtektene til Magicon då vi blei stifta. Målgruppa er lik oss som driv Magicon, då vi var på same alder. Vi var usikre på oss sjølv, stort sett introverte og ofte mobba eller ledd av på grunn av våre interesser eller legningar. Slike tilskotsordningar hjelper oss til å nå fram til desse personane, presentere noko som ikkje verkar alt for skummelt og skape ei plattform der alle kan vere seg sjølv og finne likesinna.

Inkludering er den første og viktigaste verdien som blei skrive inn i vedtektene då Magicon blei stifta.

Christopher Helland

Kva er målet med Magicon 2023?

Det finst ikkje eit godt nok tilbod til miljøet i Oslo. Til fortvilinga til mange blei pilot-arrangementet vårt tidleg utselt, derfor doblar vi kapasiteten i 2023 og kjem til å halde fram med det til alle som vil, får vere med.

Foto: : @dr_portrait

Kva betyr det for unge som driv med «fantastiske fritidsinteresser» å ha fysiske møteplass der dei kan møte ungdom med felles interesser?

Fakta om Magicon 2023

  • Blir arrangert 24.-25. juni 2023 i Oslo.
  • Magicon blei arrangert for første gong i februar 2022.
  • Organisasjonen har som mål å arrangere Noregs beste cosplay-convention og skape ein trygg, underhaldande, inkluderande og spennande møteplass for unge med «fantastiske fritidsinteresser» som cosplay, spel, anime, k-pop, drag m.m.

Les meir

Foto: : @dr_portrait

Samfunnet fokuserer mykje på ballsport og korps, men dei som ikkje kjenner seg heime i desse felta blir utanfor og kjenner seg ofte åleine. Spesielt etter pandemien er eit slikt tilbod kjempeviktig. 30 prosent av dei besøkjande på Magicon 2022 hadde aldri vore på eit convention før, det seier mykje. Dei får sjå at det finst tusenvis av likesinna, oppleve at det finst eit trygt tilbod og får stadfesta at det er greitt og kult å ha sine interesser.

Kor mange barn/unge driv med cosplay i Noreg?

-Dette er eit vanskeleg spørsmål, men den største Facebook Cosplay-gruppa i Noreg har 4600 medlemmer. Samtidig veit vi at eit tidlegare arrangement (som ikkje lenger finst) hadde opp mot 9000 besøkjande. Alle er velkommen til Magicon, det vere seg data/brettspel-interesserte, Magic: The Gathering-spelarar, tabletop -spel som Warhammer eller Warmachine, tegnersier og manga, film og seriar . Lista kunne vore mykje lengre. Grunnen til at ein ofte kallar slike arrangement Cosplay Convention, er fordi cosplay blir eit mellomledd mellom alle desse interessefelta, då mange kler seg ut som karakterar frå desse og ofte spelar ut personlegdommen deira.

Kva slags tilbakemeldingar fekk de etter Magicon 2022?

Det var overveldande, heilt rørande. Det var så å seie utelukkande positivt, og dei konstruktive tilbakemeldingane vi fekk vil vi komme i møte allereie neste arrangement. Vi utførte ein grundig tilbakemeldingskampanje og sidan ein av våre verdiar er openheit, publiserte vi desse offentleg så raskt vi kunne etter arrangementet.

Foto: : @dr_portrait

Flying Seagulls Noreg - Sol og sirkus

Foto: Flying Seagulls Noreg

Prosjektet fekk 300 000,- i støtte frå årets utdeling av milder frå Inkludering i kulturliv.

-Målet er å skape varige augneblink fulle av positivitet og glede. Vi planlegg å besøkje asylmottak, krisesenter, dagsenter for menneske med psykiske utviklingshemningar og område der det bur mange familiar i låginntekt, fortel Eline Hallem, som er prosjektleiar for Sol og Sirkus.

Eline Hallem - portrett
Eline Hallem er prosjektleiar for Sol og Sirkus

Det at Kulturtankens ungdomsråd innstilte prosjektet deira – kva verdi har det for dykk?

Innstillinga er avgjerande for at vi får gjennomført dette prosjektet med å nå barn frå familiar som ikkje har råd til å betale for fritidsaktivitetar og kulturtilbod, ikkje har høve til å reise for å delta på aktivitetar, eller er i ein sårbar situasjon av andre grunnar. Vi meiner at desse gruppene er dei som treng kulturtilbod mest, og derfor er det viktig at det finst tilskotsordningar som støttar gratis tilbod som reiser dit barna er. I tillegg er det ein stor verdi for oss at Kulturtankens ungdomsråd ser verdien i arbeidet vårt som kombinerer kultur og humanitært arbeid, og dermed er med på å fremje rettane til barna og retten til ein god barndom.

Kva betyr det at det finst tilskotsordningar som Inkludering i kulturliv?

Desse tilskotsordningane er med på å skape mindre skilnader for barn i Noreg. Samtidig som at tilbodet sørgjer for at grupper som ofte blir ståande utanfor òg får tilgang på spesielt tilpassa kulturtilbod, er det òg med på å skape ei bevisstgjering av viktigheita av kultur i kvardagen for barn og unge.

I aktivitetane våre skal barn kjenne seg sett, oppleve meistring og kjenne at dei har ein verdi.

Eline Hallem

Prosjektet heiter Sol og Sirkus - sol kan de kanskje ikkje love, men mykje sirkus?

-Det er ikkje alltid sol ute, men målet vårt er skape sol og varme kvar enn vi dreg. I aktivitetane våre skal barn kjenne seg sett, oppleve meistring og kjenne at dei har ein verdi. Samtidig jobbar vi med å skape ei inkluderande gruppekjensle og så mykje positiv energi at det ikkje speler nokon rolle om sola skin eller ikkje.

Sol og Sirkus er allereie i gang – kva erfaringar har de så langt?

-Når vi har komme til mottaka, har barna komme springande mot oss i glede og forventning til det som skal skje. I løpet av fem dagar har barna fått prøve ulike sirkusferdigheiter, utfalde seg kreativt, dei har fått nye venner, opplevd meistring og viktigast av alt, dei har hatt det gøy! Ein far ved eit av mottaka sa til oss: «Tusen takk for at de kjem hit. Det er bra for barna, men det er òg bra for oss vaksne.»

Foto: Flying Seagulls Norge

Fakta om Flying Seagulls Noreg - Sol og Sirkus

  • Tilbyr engasjerande fritidsaktivitetar til barn som, på grunn av økonomi, bustad, språk, kognitive evner eller bakgrunn, ikkje har tilgang på fritidsaktivitetar.
  • Ein varebil full av sirkusutstyr, klovnar og magi køyrer til nærområdet til barna med eit mål om å gi dei ei fantastisk oppleving som fyller dei med sjølvtillit og glede. Organisasjonen samarbeider med Redd Barna som har lokalkunnskap og nokre gonger kjenner barna frå før.
  • Flying Seagulls er ein internasjonal organisasjon som har prosjekt i 23 land på tvers av fire kontinent. Profesjonelle klovnar, musikarar og underhaldarar skaper trygge rom for leik og latter for menneske i krise. Organisasjonen meiner at alle, uansett bakgrunn og livssituasjon, har rett til å vekse opp med ei kjensle av å vere spesiell og verdifull, med gode og varme minne om leik og latter.
  • Flying Seagulls Noreg jobbar for å forsvare retten barnet har til leik, rekreasjon og kreativ utvikling – fastslått i paragraf 31 i FNs Barnekonvensjon. I løpet av 14 år har organisasjonen utvikla ein metodikk for å omgåande komme i kontakt med barn og unge gjennom framsyningar og interaktive kurs.

Les meir

Foto: Flying Seagulls Norge

Meld deg på nyheitsbrevet vårt, og hald deg oppdatert om Kulturtankens tilskotsordningar, Den kulturelle skolesekken og kunst og kultur for barn og unge.

Relaterte artikler

en dame leser fra en bok. Et barn sitter på fanget hennes,et barn sitter på hver side av henne

12,6 millioner til inkludering i kulturliv

67 prosjekt får til saman 12,6 millionar kroner frå tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv».

Gruppebilde av Ungdomsrådet

Møt Kulturtankens ungdomsråd 2021/22

– Vi styrkjer barn og unges medverknad ved å la dei få vere med og bestemme, seier Anna Ignate. Ho er ein av fleire ungdommar som bidreg til at barn og unges stemme blir høyrde i Kulturtankens arbeid.