Ny utlysning

Ny utlysning

Søk tilskudd til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

Illustrasjonsbilde

I statsbudsjettet for 2022 er det avsatt fire millioner til pilotprosjekter som skal utvikle modeller for inkludering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging, jf. Prop. 1S (2020-2021) og Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Seks kommuner har allerede mottatt til sammen 1, 269 millioner kroner til pilotprosjekter. Disse er Stord, Ørlandet, Arendal, Frogn, Tromsø og Froland (Lenke til PDF).

Dermed gjenstår en pott på 2, 731 millioner kroner.

Vi lyser ut på nytt fordi vi tror ikke alle fikk med seg den forrige utlysningen. Vi vet at det er mange gode initiativer på gang i kommune-Norge og vi håper disse statlige tilskuddsmidlene kan være nettopp det som skal til for å komme i gang med å inkludere barn og unge i kommunal planlegging , sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Målet med ordningen er å bidra til en bedre koordinert lokal kultursektor ved økt samarbeid mellom ulike aktører, og utvikling av gode møteplasser for deltakelse og inkludering. I tillegg er lokale og regionale planer en viktig og sentral del av de nasjonale føringene og prioriteringene på kulturfeltet.

Søknadsfristen er 1. oktober 2022.

SØKNADSSKJEMA

Ordningen forvaltes av Kulturtanken som samarbeider med KS, Norsk kulturforum og Norsk Kulturskoleråd. 

Fakta om tilskuddsordningen

  • Ordningen skal gi tilskudd til kommuner som ønsker å utvikle modeller for samarbeid og samskaping der barne- og ungdomskultur inngår i kommunal planlegging.
  • I Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge trekkes spesielt kulturskolen frem som en viktig aktør i dette arbeidet.
  • Kunnskapsutvikling og erfaringsdeling er viktig i pilotprosjektet. Modeller og erfaringer fra kommunenes arbeid i piloten, konkrete planer som lages og de prosesser som leder frem til dette må dokumenteres og kunne deles med andre. Dermed kommer resultater og erfaringer flere til gode.
  • I løpet av prosjektperioden vil Kulturtanken i samarbeid med KS, NOKU og Norsk Kulturskoleråd legge til rette for delings- og kompetansearenaer for tilskuddsmottakerne.
  • En avsluttende delingsarena arrangeres i 2023.

Les mer

Nær 1,3 millioner til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging 

Seks kommuner mottar til sammen 1, 269 millioner kroner til pilotprosjekter. 

12,6 millioner til inkludering i kulturliv

67 prosjekter mottar til sammen 12,6 millioner kroner fra tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv».