en person er omkranset av fargerike skjerf og bilder

18 millioner for å styrke mangfold og medvirkning

Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å følge opp to av tiltakene i regjeringens plan «Alle inkludert! Handlingsplan for like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter 2024–2026.»

Bilde fra Kulturfest Tøyen. Foto: Trine Ruud Grønningen

Kulturtanken skal i løpet av de neste tre årene fordele 15 millioner kroner til satsingen «Krafttak for mangfold og inkludering i kulturfrivilligheten».

I samme periode skal tre millioner kroner brukes til en tilskuddsordning for medvirkningstiltak for barn og unge knyttet til fritidsaktiviteter.

Dette er med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak.

Barn og unges inkludering i kunst- og kulturaktiviteter er avgjørende ikke bare for fremtidens kulturliv, men også for utviklingen av det felles verdigrunnlaget vi bygger samfunnet på.

Matias Hilmar Iversen

– Dette vil gi flere mulighet til å delta på aktiviteter i regi av kulturfrivilligheten. Vi ønsker å stimulere fritidsaktiviteter som samler barn og unge med ulike bakgrunner og erfaringer, og det er vårt mål at dette skal bidra til å skape forståelse på tvers av ulikheter. Barn og unges inkludering i kunst- og kulturaktiviteter er avgjørende ikke bare for fremtidens kulturliv, men også for utviklingen av det felles verdigrunnlaget vi bygger samfunnet på, sier Kulturtankens direktør, Matias Hilmar Iversen.

Krafttak for mangfold i kulturlivet

«Krafttaket» skal bidra til at flere barn og unge får delta i et mangfold av lokale kulturaktiviteter. En sentral del av Kulturtankens oppdrag er å identifisere og samle kompetanseaktører på kulturfrivillighetsfeltet, løfte fram gode eksisterende prosjekter, bygge nettverk, og stimulere til erfaringsoverføring.

Det er satt av fem millioner kroner til «Krafttaket» i 2024.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter fra Kulturtanken rett i innboksen!

Inntil ti prosent av midlene kan brukes til administrasjon. Øvrige midler skal gå til søkbare ordninger som pilotprosjekter og lokalt stimulerende tiltak som nettverksbygging og rådgivningstjenester. Det skal legges vekt på tiltak som har overføringsverdi og som kan fortsette etter at prosjektperioden er avsluttet.

Tilskuddsordning til medvirkningstiltak for barn og unge

I 2024 er det satt av én million kroner til en tilskuddsordning som skal styrke barn og unges stemmer i lokal medvirkning i fritids- og kulturaktiviteter. Det vil være mulig å gi flerårige tilskudd, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

Dette er en videreføring av pilotmidlene «Involvering av barn og unge i kommunale planprosesser», som ble utlyst og forvaltet av Kulturtanken på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet i 2021 og 2022.

Tilskuddsordningen skal bidra til modellutforming for samarbeid mellom relevante aktører, med utgangspunkt i medvirkningsprosesser med barn og unge. Det overordnede målet er å skape flere inkluderende møteplasser i det lokale fritidstilbudet og styrke barn og unges stemme i lokal medvirkning.

Om handlingsplanen «Alle inkludert!»

Alle barn har rett til å delta i fritidsaktiviteter, kunst og kultur, ifølge FNs barnekonvensjon og norsk lov. Selv om de aller fleste barn og unge er innom organiserte fritidsaktiviteter gjennom oppveksten, faller noen utenfor. Faktorer som kjønn, foreldres økonomiske situasjon og sosioøkonomisk status, innvandrerbakgrunn, funksjonshindringer og geografi har betydning for dette.
Formålet med handlingsplanen er at alle skal ha like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter.


Handlingsplanen har seks innsatsområder og 43 tiltak. Planen er basert på tilgjengelig forskning og laget etter innspill og dialog med barn og ungdom, organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner. Les mer om arbeidet.


Innsatsområder:

  1. Få ned prisene og kostnadsdrivere på aktiviteter.
  2. Gi god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud.
  3. Gjøre et større mangfold av tilbud tilgjengelig for flere.
  4. Stimulere til mer samhandling og nye former for samhandling.
  5. Styrke barn og unges stemme og lokal medvirkning i fritids- og kulturaktiviteter.
  6. Få mer kunnskap om sosial ulikhet og effekter av tiltak.

Her kan du lese handlingsplanen

Relevante artikler

Løfter barn og unges stemmer

I arbeidet med den nye handlingsplan for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge har det vært essensielt å inkludere målgruppa.

Gruppebilde av ungdommene som deltok på innspillsmøte sammen med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Handlingsplan for deltakelse: Lubna Jaffery mottok innspill fra ungdommer

Ungdomsrepresentanter fra hele landet deltar i arbeidet for å styrke barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.