Ofte stilte spørsmål

Hva er Den kulturelle skolesekken? . . .

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsning som skal bidra til at alle skoleelever i Norge - uansett hvor de bor, hvilken skole de går på eller hvilken bakgrunn de har - får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Hvilke kunst- og kulturuttrykk inngår i Den kulturelle skolesekken? . . .

Den kulturelle skolesekken består av seks kunst- og kulturuttrykk med likeverdig rolle: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

HVordan er Den kulturelle skolesekken organisert? . . .

DKS er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene har også mulighet for å utvikle sine egne program. Det er stor variasjon i hvordan skolesekken er organisert på regionalt og lokalt nivå. Les mer: http://www.denkulturelleskolesekken.no/om-skolesekken

Hvorfor trenger vi en nasjonal etat for Den kulturelle skolesekken? . . .

For å forvalte, kvalitetssikre og utvikle ordningen. Kulturtanken skal effektivisere forvaltningen, utvikle felles digitale plattformer for hele ordningen og nettverket, herunder kunstneres tilgang til å søke om deltagelse, turnéprogrammering og kommunikasjon direkte til kommuner, skoler og publikum. Kulturtanken skal være et kompetansesenter for hele DKS-nettverket som sørger for kompetanseutveksling mellom alle produksjonsmiljøer i hele landet.

Hvilket ansvar har Kulturtanken? . . .

Kulturtanken er etaten for kunst og kultur til barn og unge, som er direkte underlagt Kulturdepartementet. Kulturtanken skal effektivisere forvaltningen i den nasjonale ordningen DKS, styrke samarbeidet mellom kultur- og skolesektor, forvalte midler til produksjon og turnévirksomhet, kvalitetssikre innholdet i DKS, og rapportere til departementet (www.kulturtanken.no/mandat).

Hvor mange ansatte er det i Kulturtanken? . . .

Det er 45 ansatte (ca 39 årsverk) i Kulturtanken, fordelt på avdelingene Kunst, kultur og skole, Forskning og utvikling, Organisasjon og forvaltning og Kommunikasjon & samfunnsansvar (www.kulturtanken.no/ansatte)

Hvor stort budsjett har Kulturtanken? . . .

Kulturtanken får midler fra statsbudsjettet via Kulturdepartementet. Kulturtankens budsjett for 2018 er brutto 88 millioner og netto 66 millioner.

Hva bruker Kulturtanken pengene til?. . .

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for forvaltning av tippemidler til DKS-ordningen. Vårt budsjett går til lønns- og driftsmidler, midler til utvikling av felles IT-løsninger for DKS-feltet, forskning og utvikling- Vi bruker midler på samarbeidsprosjekt med våre tilskuddsmottakere (se 3-årig strategiplan)og nettverksbygging som å arrangere konferanser og samlinger for DKS-nettverket, kunstproduserende miljøer, skole og utdanningsfeltet.

Hvor mye av tippemidlene fra Norsk Tipping går til DKS? . . .

i 2017 ble 270 millioner av tippemidler fra Norsk Tipping tildelt produksjons- og turnémidler i DKS. Kulturtanken fordeler tippemidlene til fylker og kommuner - som igjen tilrettelegger, produserer og distribuerer kunst og kulturtilbud i DKS. Tilskuddsmottakerene skal rapportere tilbake til Kulturtanken på bruk av midlene.

Er Rikskonsertene del av Kulturtanken? . . .

Rikskonsertene er avviklet, og deler av staben overført til Kulturtanken. Rikskonsertenes produksjons- og turnéoppgaver er i stor grad overført til fylkene. Fra høsten 2018 ligger ingen av disse oppgavene lenger i Kulturtanken.

Hva slags omstilling har Kulturtanken vært gjennom? . . .

Kulturtanken har vært gjennom en stor omorganisering, fra Rikskonsertene til den nye etaten for DKS. Det har vært en overføring av Rikskonsertenes oppgaver knyttet til skolekonsertene til fylkene (avsluttes sommer 2018). Omstillingen har medført nedbemanning av tidligere Rikskonsertene og tilsettelse av nye medarbeidere med relevant kompetanse for å løse det nye mandatet til Kulturtanken.

Hvor lang tid har omstillingen tatt? . . .

Etaten for Den kulturelle skolesekken fikk mandat august 2015. Våren 2016 fikk etaten navnet Kulturtanken. Lin Marie Holvik ble tilsatt som direktør juni 2016, og omstillingen fra Rikskonsertene til Kulturtanken startet for alvor. Januar 2018 er omstillingen formelt avsluttet.

Skal Kulturtanken produsere innhold til Den kulturelle skolesekken? . . .

I all hovedsak skal DKS-produksjon foregå regionalt og lokalt, og Kulturtanken skal ikke produsere på samme måte som Rikskonsertene gjorde. Men Kulturtanken vil samarbeide med fylker og kulturinstitusjoner om pilotprosjekter og utviklingsprosjekter som også innebærer produksjon.

Kan utøvere og kunstnere søke midler fra Kulturtanken? . . .

Nei. Dersom du er kunstner/utøver, og ønsker å sende inn ditt programforslag til Den kulturelle skolesekken må du søke direkte til fylker, regioner og direktekommune. En felles søkeplattform for hele landet vil være integrert i den nye DKS-portalen som er under utarbeiding, og klar for bruk i 2019. Se portalens blogg her: https://prosjektblogg.dksportalen.no/

Hvilke søknadsfrister har Den kulturelle skolesekken? . . .

Inntil ny portal for DKS er klar, gjelder fortsatt fylkene og kommunenes individuelle søknadsfrister. Oversikt over disse finner du her: www.denkulturelleskolesekken.no/soknadsfrister

Hvordan skal Kulturtanken effektivisere DKS-ordningen? . . .

Kulturtanken skal forenkle DKS-ordningen ved å utvikle en felles portal og fagsystem for DKS, en felles grafisk profil og en felles søknadsplattform for utøvere i ordningen. Se portalens blogg her: www.prosjektblogg.dksportalen.no

Hvordan vil efektiviseringen komme utøvere og kunstnere til gode? . . .

Ved en felles portalløsning for DKS trenger ikke lenger utøvere å søke til 19 ulike fylker og 12 direktekommuner, men kun sende inn sin søknad en gang med en felles søknandsfrist.

Hvorfor er ikke barnehager en del av ordningen? . . .

Barnehager er ikke en del av den kulturelle skolesekken. Det er imidlertid forprosjekter i gang for å opprette en «barnehagesekk». Kulturtanken arrangerer i 2018 seminaret Kulturbarn 0-8, som skal sette fokus på kunst og kultur for barn i førskolealder. Beslutningen hvorvidt norske barnehager skal motta kunstproduksjoner for barnehagebarn er ikke Kulturtankens, men er en beslutning som tas på et høyere politisk nivå.

Bestemmer Kulturtanken hvordan fylkene og direktekommunene (tilskuddsmottakerne) skal bruke pengene i ordningen? . . .

Regioner, fylker og direktekommuner mottar et tilskuddsbrev med krav og forventninger som følger midlene. Mottakerne av tilskuddsbrevet rapporterer tilbake til Kulturtanken på måloppnåelse i forhold til pålagte krav.

Hvor mange direktører er det i Kulturtanken? . . .

Kulturtanken har en direktør for hele virksomheten og tre avdelingsdirektører i hhv avdelingene for Kunst kultur og skole, Forskning og utvikling og Organisasjon og forvaltning.

Hva er en direktekommune? . . .

Direktekommuner mottar produksjons- og turnémidler direkte fra Kulturdepartementet via Kulturtanken og rapporterer direkte tilbake til Kulturtanken. Per dags dato er 12 norske kommuner direktekommuner.