Nærhet, autonomi og demokratisering - evaluering av direktekommuneordningen i DKS.
Oxford Research 2017
På oppdrag fra Kulturtanken har Oxfor Research foretatt en kvalitativ analyse og evaluering av direktekommuneordningen i DKS.

Elevmiljø og inkludering
Lise Lundh (HIOA 2016-2020)
PhD som vil utforske 1) betydninger av større elevmangfold for skolens læringsmiljø, og 2) hvilke funksjoner kunstopplevelser og kunst som praksisfellesskap eventuelt kan ha som ”facilitators” for elevmiljøet. Forskningen vil anta et aktørperspektiv, og ta utgangspunkt i en hypotese om sammenhenger mellom selvfølelse og kollektive læringsprosesser. Prosjektet er støttet av Forskningsrådets OFFPHD-program

Evaluering og kvalitetsarbeid i Den kulturelleskolesekken
Scott Rogers (Kulturtanken 2017)
Målet med denne utredningen er å kartlegge kvalitetsstrukturer i Den kulturelle skolesekken (DKS), presentere evalueringsmodeller og -verktøy, og gjøre rede for et utvalg av relevante metoder og praktiske eksempler innen feltet evaluering fra forskningslitteraturen. Det sentrale i utredningen er den basiskunnskapen som bidragsytere i alle ledd i DKS bør tilegne seg om evaluerings- og kvalitetssikringsarbeid.

Kjent og kjært eller rart og sært?
En kvalitativ brukerundersøkelse av DKS for U-trinnet i Buskerud

Heian, Haugsevje og Hylland (Telemarksforsking 2016)
Rapporten viser at DKS i Buskerud er et godt innarbeidet og positivt tilskudd i ungdomsskolen. Både elever og lærere opplever tilbudet som profesjonelt og av god kvalitet. Samtidig er det fortsatt utfordringer knyttet til innholdet i tilbudet, relevans for målgruppen og integrering i undervisningen.

INK2013
Pilotprosjekt for å øke tilgang til kunst og kultur for barn og unge med spesielle behov

Ellen Saur (NTNU 2015)
Kulturrådet (DKS) lyste i 2013 ut midler til produksjoner spesielt tilrettelagt for inkludering av barn og unge med funksjonsnedsettelser. Målsettingen var økt kunnskap om hvordan gjøre kunst og kultur mer tilgjengelig for denne elevgruppen. Rapporten presenterer kunstnernes erfaringer i prosjektet, og drøfter disse opp mot politiske, organisatoriske og kunnskapsmessige utfordringer.

Elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken
En undersøkelse utført av Creativity, Culture and Education (CCE)

Paul Collard (DKS 2014)
Rapport fra prosjekt i Trondheim, Lillehammer og Ås, der et utvalg ungdommer deltok i en serie workshops. Rapportens anbefalinger bygger på elevenes tilbakemeldinger.

Den kulturelle skolesekken
3-årig forskningsprosjekt om DKS
Jan-Kåre Breivik, Uni Rokkansenteret og Catharina Christophersen, Høgskolen i Bergen med flere (2013)
Boken kan bestilles her og lastes ned her.
Boken gir en grundig beskrivelse av DKS sett fra de ulike aktørenes perspektiv.

Den kulturelle skolesekken – en tekstsamling
Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (Uni Rokkansenteret 2013)


Den kulturelle skolesekken – et utredningsnotat
Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (Uni Rokkansenteret 2012)


Barns ulike møter med kunst og kultur
Hvordan barn fra en bydelsskole i Bergen møter Den kulturelle skolesekken

Heidi-Beate Aasen (Universitetet i Bergen 2011)
Masteroppgaven er en del av UNI Rokkan / Høgskolen i Bergens forskning på DKS. Aasen belyser diversiteten i barns livsverdener, og hvordan barn på den ene siden er handlende og sosiale aktører samtidig som de på den andre siden er underlagt skolens utviklingsperspektiv.

Sikringskost og melisdryss
Jubileumsskrift for Den kulturelle skolesekken 10 år

Sekretariatet for DKS (Norsk kulturråd 2011)
 

<<<