Når musikken gir mening
Kommunikasjon om kvalitet i skolekonserter

Torild Wagle Christensen (HSN 2017)
I denne boken forsøker forfatteren å bygge bro mellom generelle honnørord om kvalitet og ordløse kvalitetserfaringer i DKS. Hun utforsker samarbeidspartenes kommunikasjon om kvalitet med utgangspunkt i spesifikke skolekonsertsituasjoner. Målet er å tydeliggjøre konflikt- og konsensuslinjene i debattene og gi innspill til partenes samarbeid i praksisfeltet.
Les mer om boken og last den ned her


Skole og konsert - fra formidling til dialog (DiSko)
Høgskolen Stord/Haugesund med flere (2016-2020)
Innovasjonsprosjekt om hvordan dialogorienterte konsertpraksiser kan utvikles på en slik måte at de lettere kan integreres meningsfullt og profesjonelt i skolers daglige virksomhet, og legge til rette for at en slik integrering kan finne sted i arbeidet med læring og dannelse. Prosjektet er støttet av Forskningsrådets FINNUT-program.
Les mer om DiSko på hjemmsiden www.diskoprosjketet.no


Regionalt spillerom
Organisering og kvalitet i skolekonserter i Østfold og Akershus

Åsne Dahl Haugsevje, Mari Torvik Heian og Ole Marius Hylland (Telemarksforsking 2018)

Forskningsoppdrag der formålet opprinnelig var å underbygge påstanden om at økt regionalt ansvar, innflytelse og beslutningsrett knyttet til programmering gir økt kvalitet i skolekonserter. Underveis ble problemstillingene endret til:
1. Hvordan organiserer og kvalitetssikrer Østfold og Akershus sitt musikktilbud i DKS?
2. Hvordan påvirkes eventuelt musikktilbudet i DKS i Østfold og Akershus på grunnlag av fullt regionalt ansvar og beslutningsrett for programmeringen av tilbudet?


Barns opplevelse av emosjoner i musikk
Tina Dahl (UIO 2016)
Masteroppgave om hvordan barn i alderen 6-12 år opplever emosjoner i musikk, hvordan dette kan komme til uttrykk, og hvilken betydning dette har for lytteopplevelsen til barna i en konsertsetting.

Idé og opplevelse
Om samsvaret mellom idé og opplevelse på Rikskonsertenes skoleforestillinger

Christine Bratlie (UiO 2016)
Masteroppgave som undersøker hvordan intensjonene og idéene bak skolekonserter samsvarer med de opplevelsene barna sitter igjen med etter at forestillingen er over.

Skolekonserter av høy kvalitet
En studie av Rikskonsertenes programråds vurderinger og kvalitetssikring av skolekonsertproduksjoner

Kristin Kjølberg (Rikskonsertene 2014)
Studien kartlegger og beskriver den praksis og de vurderingskriterier som ligger til grunn for Programrådets anbefalinger av konsertproduksjoner. Målet er å bidra til videreutvikling av evalueringskompetanse og evalueringspraksis i Rikskonsertene, skolekonsertordningen og Den kulturelle skolesekken.

Stjerneopplevelser eller gymsalsestetikk?
En studie av kvalitetsoppfatninger i skolekonsertpraksiser
Kari Holdhus (Høgskolen Stord/Haugesund 2014)
Doktorgradsavhandling som hevder at konsertene bør tilpasses bedre til skolekonteksten gjennom vektlegging av elevers og læreres aktive relasjoner og medvirkning, og identifiserer behov for utvikling av en kvalitetsoppfatning som tillater stadig reforhandling og redefinering av kvalitetskriterier for skolekonsertpraksisen.
Avhandlingen kan bestilles her

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt
Om skolekonserttilbod for spesialskular

Randi-Merete Roset (NMH 2012)
Masteroppgave om hvilke erfaringer musikere og kulturkontakter har i forhold til gjennomføring av skolekonserter for elever med særskilte behov på spesialskoler. Oppgaven fokuserer på det musikalske møtet mellom musiker og målgruppe, og ser på formidling i et samhandlingsperspektiv.

Viktige stemmer
En intervjuundersøkelse om hvordan noen ungdommer ved en spesialskole opplever å delta i en skoleforestilling.

Beate Gilje Tumyr (NMH 2012)
Masteroppgave i musikkterapi som drøfter informantenes opplevelser av seg selv i forestillingen, sine muligheter, eller mangel på muligheter, til å stå frem som seg selv med egne preferanser og ressurser. Oppgaven drøfter også viktigheten av deltakerorientering, og hvilke muligheter skoleforestillingen har som arena innenfor musikkterapeutisk praksis.

Elevdeltakelse i Den kulturelle skolesekken
Sosiokulturelle perspektiv på deltakelse i musikkverksted

Torstein Ulstein Kayser (Høgskolen i Bergen, Griegakademiet 2012)

Fantastisk
Om konsertopplevelser i en didaktisk kontekst

Pål Runsjø (Høgskolen i Vestfold 2012)

Når musikken gir mening
En studie av kvalitet i skolekonserter

Torild Wagle Christensen (Høgskolen i Telemark 2011)

Fremmer dannelse musikalsk opplevelse?
Blant annet basert på en spørreundersøkelse i fire ungdomsskoleklasser i skoleåret 2008-2011

Judit Toth Sylthe (NTNU 2011)

Mellom liten og stor
Ei diskursanalyse av korleis musikk kan bli forstått av elevar og produsentar i Den kulturelle skulesekken

Synnøve Kvile (Høgskolen i Bergen, Griegakademiet 2011)

Portvaktane
Utveljing av musikkproduksjonar i Den kulturelle skulesekken i to bykommunar i Noreg

Ragnhild Opedal Tveit (Høgskolen i Bergen, Griegakademiet 2011)

Etter applausen
Ungdommers erfaring med skolekonserter og Den kulturelle skolesekken i et danningsperspektiv

Eilen Kathinka Markussen (Høgskolen i Bergen, Griegakademiet 2011)

Lekende struktur
Improvisasjon som utgangspunkt for skolekonsert og didaktisk arbeid

Jorunn Thortveit / Petter Frost Fadnes (Universitetet i Stavanger 2011)  

Forestillingen som pedagogisk praksis
Musikkfaglige erfaringer fra prosjektet Kreativt Oppvekstmiljø (KOM!)

Jorunn Thortveit (Universitetet i Stavanger 2010)  

Skolekonserter i videregående skole
Kartlegging og erfaringer

Ole Marius Hylland (Telemarkforsking, 2010)
Rapport basert på spørreundersøkelse i videregående skoler (vgs). Rapporten sier noe om hva slags produksjoner som benyttes, om disse er kvalitetsikret eller spesielt tilrettelagt for vgs, og om Rikskonsertenes rolle i forhold til vgs.

<<<