Kulturarven i skolen: Felleskultur og elevmangfold (2017), Universitetsforlaget

Hva med dette, sakset fra innledningen: I Norge har grunnskolen i genererasjoner hatt som oppgave å formidle sentrale deler av vår kulturarv – noe som også er tilfelle i dag. Denne boka er ment som et bidrag til innsikt i hva denne kulturarven består av, hvordan den endrer seg, og hvordan den er ment å fungere. Dessuten er målet å øke bevisstheten om den kulturarven vi alle er bærer av gjennom våre levde liv, og som utgjør ‘min personlige kulturarv’. I møtet mellom disse to former for kulturarv foregår skolens læring. Denne utfordringen betinger både innsikt i en dokumentert kulturarv, i elevenes kulturelle referanseramme, og i læringsformer som er egnet til å skape møtepunkter.

Boken kan bestilles her

Tinglaging og læringsrom i en kunst- og håndverksdidaktisk kontekst
Anniken Randers-Pehrson (UiO, 2016)
Avhandlingen har en klar fagdidaktisk forankring, og den faglige konteksten for studien er grunnskolefaget kunst og håndverk. En sentral målsetting har vært å utvikle kunnskap om hva som skjer i møtet mellom elever, lærer og faglig innhold. Det er lite forskningsbasert kunnskap om hvordan undervisning foregår i grunnskolefaget kunst og håndverk, og avhandlingen søker derfor å bidra med et forskningsbasert grunnlag for fagdidaktisk refleksjon. Gjennom avhandlingen utvikles kunnskap med basis i problemstillingen: Hva konstituerer arbeidet med faglig innhold, og på hvilken måte kan dette bidra med forståelse om læringsrom i designorienterte oppgaveperioder på ungdomstrinnet?
Les mer om prosjektet her

Eleven som aktør i dialog med kunst
Ungdoms erfaring med kunstundervisningens innhold og metode i faget kunst og håndverk i norsk grunnskole

Torunn Paulsen Dagsland (Åbo Akademi, 2013)
Avhandlingens fagdidaktiske problemområde er elevers praktisk skapende virksomhet, og knytter undersøkelsen til sløydpedagogisk forskning. Avhandlingens overgripende hensikt er å bidra til utvikling av fagdidaktikken i kunst og håndverk med utgangspunkt i elevenes erfaringer med kunstundervisningens innhold og metode på ungdomsskoletrinnet. Resultatene fra undersøkelsen utfordrer oss til en fagdidaktisk nyorientering når det gjelder ungdoms møte med kunstverk i skolen, i retning av et mer ungdomskulturelt innhold og relasjonelle kunstmøter som er narrative, tolkningsorientert, opplevelsesorientert, dialogiske og flerstemmige.

<<<