Tribuner for dissens
En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseums kontekst
Lisbet Skregelid (UiO, 2016)
Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet kunstdidaktikk, og undersøker hvilket potensial kunst og kunstdidaktisk regi har i skolen og samfunnet generelt. I studien utforskes to ungdomsskoleklassers besøk på tre samtidskunstutstillinger ved Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand, og arbeidet de gjorde relatert til disse gjennom de tre årene de gikk på ungdomskolen. Det empiriske materialet, hvor elevenes samtaler og refleksjoner om kunstutstillingene og den kunstdidaktiske regien er en sentral del, drøftes i forhold til et teorigrunnlag som er utviklet i dialog med empirien og gjennom analyser og diskusjoner av en relasjonell kunstdidaktikk og filosofiske perspektiver på estetikk og pedagogikk av blant andre Jacques Rancière.
Les mer om prosjektet her.

<<<