Back to All Events

FoU- konferanse: workshop

  • Kulturtanken Oslo (map)

Hva er kvalitet i kunst og kultur til barn og unge?

Førsteutkast til kvalitetsprinsipper for Den kulturelle skolesekken

Sted: Kulturtanken
Tid: 09:00 - 13:00

Kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet er ikke noe som lar seg entydig definere. Men å sette ord på kvalitet er likevel ikke det samme som å lukke diskusjonen – tvert imot. Selv om kunsterfaringer kan være både sanselige og kroppslige vil alle diskusjoner om kvalitet finne sted i språket. Og for å rette søkelyset mot kvalitetsvurderinger og kvalitetsforståelser i kunst og kultur til nettopp barn og unge inviterer derfor Kulturtanken til en workshop der deltakerne selv skal forfatte og diskutere et førsteutkast til Den kulturelle skolesekkens kvalitetsprinsipper.

Prinsippene skal omhandle både kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet i tilbudet til barn og unge i Den kulturelle skolesekken. Mulige bruksområder for prinsippene inkluderer utvikling av nye vurderings- og evalueringsverktøy, publikumstilbakemeldinger, program- og produksjonsutvikling, samt å styrke bevisstheten om kunst og kulturformidling til barn og unge som eget fagfelt. Målet er å bidra til å gjøre Den kulturelle skolesekken enda bedre, for barn og unge!

Workshopen vil fortsette temaet fra konferanseprogrammet og spørre: Hva er kvalitetsprinsipper og hvordan kan de brukes? Hva kjennetegner en god kunst- og kulturproduksjon for barn og unge? Hva kjennetegner en god kunst- og kulturproduksjon i Den kulturelle skolesekken – og er dette noe annet? Hvordan skal kunst og kultur i DKS balansere mellom opplæring og opplevelse, mellom underholdning, lokal forankring, mangfold, innovasjon, tradisjon, elevinvolvering, deltakelse, moro og kunstnerisk kvalitet? Er disse motsetninger eller gjensidige forutsetninger?

Det vil bli lagt stor vekt på deltagelse og diskusjon, både i grupper og plenum. Workshopen skal resultere i et eller flere skriftlige utkast til kvalitetsprinsipper for Den kulturelle skolesekken, og deltakerne skal deretter diskutere om det er en god idé å arbeide videre med prinsippene. Utkastet vil i så fall kunne danne utgangspunkt for en prosess der alle grupper som er involvert i DKS skal ha mulighet til å påvirke den videre utformingen av prinsippene. Videre er det ønskelig at prosessen ikke skal resultere i et statisk sett av kvalitetsprinsipper, eller fastlagte kvalitetskriterier, men i et utspill som skal være gjenstand for diskusjon og revisjon over tid.

Påmelding her