Fra samtidsfestivalen "Kollasj", en DKS-produksjon for elever i Oslo 2017. Foto: Lars Opstad / Kulturtanken

Fra samtidsfestivalen "Kollasj", en DKS-produksjon for elever i Oslo 2017.
Foto: Lars Opstad / Kulturtanken

Kvalitet og formidling

Prosjekt for kvalitet og formidling er et treårig FoU-prosjekt (2018-20) som skal kartlegge, utvikle og styrke arbeid med kunstnerisk kvalitet innen vurdering, evaluering og formidling i Den kulturelle skolesekken. 

I En kulturell skolesekk for fremtida (St. meld. nr. 8. 2007-2008), slås det fast at det skal være et prinsipp for DKS-ordningen at det skal tilbys kunst av høy kvalitet: «Elevane skal møte profesjonelle kunst- og kulturtilbot med høg kunstnarleg kvalitet.» En av grunnene til at Kulturtanken ble opprettet var behovet for å løfte kvalitetssikringen av kunst- og kulturtilbudet som blir presentert til barn og unge i regi av DKS. I Kulturtankens mandat står det derfor at etaten skal «styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet innen alle kunstretninger og være en nasjonal koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i DKS-ordningen.» 

Fenomenet kunstnerisk kvalitet kan forstås og begripes på mange ulike måter. Det kan for eksempel forstås som intern verkskvalitet, kvalitet ved kunsthendelser, inkludert formidlingssituasjonen, eller som betegnende for sammensetningen av et helhetlig kunstnerisk tilbud. Kvalitetsprosjektet tar utgangspunkt i at den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten på DKS-tilbudet har å gjøre med brytninger og forhandlinger mellom en rekke ulike omstendigheter, aktører og prosesser. Prosjektet fokuserer på å synliggjøre og styrke sammenhengene mellom flere av disse aspektene, fra utviklingen av kunstneriske prosjekter, vurdering og utvelgelsen av kunstnerisk program hos fylker og kommuner, møtet mellom utøver og elev, samt gjennomføring og bruk av evaluering.  


Prosjektet skal:

  • Kartlegge arbeid med kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet som allerede foregår i DKS-ordningen, inkludert organisering av og rutiner for vurdering, evaluering og kunstnerisk/formidlingsmessig tilrettelegging. Slik vil prosjektet bidra til å samle og tilgjengeliggjøre kunnskap som kan legges til grunn for videre utvikling av arbeid med kvalitet i DKS-administrasjonene regionalt og lokalt.

  • Utvikle modeller og verktøy som skal bidra til å styrke arbeidet med vurdering, evaluering og utvikling av det kunstneriske og formidlingsmessige tilbudet i DKS. Dette skal gjøres i nært samarbeid med DKS-aktører regionalt og lokalt, samt andre interessenter, inkludert kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner, produksjon- og forskningsmiljøer, og andre DKS-aktører.

  • Stimulere til begrepsdannelse og refleksjon knyttet til kvalitetsforståelser innen kunst og kultur for barn og unge.

 
 

Styringsgruppe: Ståle Stenslie (prosjekteier), Lin Marie Holvik, Mihriban Rai , June Mariann Breivik.

Prosjektgruppe: Gustav Jørgen Pedersen (prosjektleder), Kyrre Bjørkås, Charlotte Blanche Myrvold, Egil Rundberget, Ragnhild Tronstad, Linda Wahlmann Olsen