Kulturtanken forvalter statlige midler til DKS-ordningen, og har ansvar for den årlige tildelingen av spillemidlene til landets fylkeskommuner. I underkant av 300 millioner kroner fra overskuddet i Norsk Tipping, går via Kulturtanken til kunst- og kulturproduskjon og distribusjon i DKS.

Kulturtanken har ansvaret for oppfølgingen av ordningen: Rapportering, statistikk, analyse og iverksetting av og gjennomføring av kvalitetshevende tiltak.

Avdeling for organisasjon og forvaltning
Vi har som hovedformål å sikre god ressursutnyttelse, effektiv forvaltning og lage gode og tydelige styringsstrukturer i Den kulturelle skolesekken.

Internt har avdelingen ansvar for ressursdisponering og økonomistyring, drift av bygg, intern HR-strategi og lønnsdannelse samt rutinebeskrivelser, administrative system og systemutvikling generelt.

Tildelingsbrev
Les Kulturdepartementets tildelingsbrev, tildelt Kulturtanken 15.01.2019

Tilskuddsbrev
Tilskuddsbrev om spillemidler for skoleåret 2018/ 2019 (7.06.2018)
(Last ned: Eksempel Akershus)

Foreløpig brev om spillemidler for skoleåret 2019/2020 (8.11.2018)


Samarbeidsavtaler
Norsk Kulturskoleråd og Kulturtanken 2017 - 2020

Intensjonsavtale UKM, NKR, UoF og Kulturtanken 2017-2020

Samarbeidsavtale Senter for Kunst og kultur i opplæringen og Kulturtanken 2017-2020