MuSIKK i DKS

Kontakt:
Morten Brenne
mb @ kulturtanken.no
 

Frå Rikskonsertane til Kulturtanken – kva skjer med musikken?
Kulturtanken skal framleis arbeide kreativt og vere involvert i utviklingsprosjekt på tvers av kunstartane i Den kulturelle skulesekken (DKS). Men det ligg ikkje til mandatet vårt at vi skal produsere og gjennomføre turnear, slik Rikskonsertane har gjort. Dei tidlegare turné- og produksjonsoppgåvene til Rikskonsertane skal fasast ut til fylka i løpet av 2018.

Skulekonsertane
Kulturtanken har henta innspel frå fylka til kva som trengst for at kvaliteten i skulekonsertane skal bli ivaretatt og styrka. Vi har etablert ei prosjektgruppe som ser på ei løysing og ei mogleg organisering for produksjonsmiljøa, og for kvalitetssikring av musikken i DKS.

Skulekonsertordninga med sine to konsertar i året er nedlagd, og frå 2018 blir alle midla til DKS éin pengestraum (spelemiddel). Fylka står då friare til å bestemme kor mange konsertar og korleis musikktilbodet i DKS skal sjå ut. 

I juni 2017 arrangerte Kulturtanken si fyrste nasjonale produsentsamling for musikkprodusentar i fylkeskommunane. Målet var å finne gode løysingar saman for framtida til musikken i DKS.

Programrådet og programbank
Programrådet kjem til å fortsetje som i dag fram til ei anna form for kvalitetssikring er på plass. Krava til kvalitet vil vere dei same for fylke og for direktekommunane. Ein oppdatert programbank med ny nettside er under utvikling.

Dialog og orientering:
Fylkeskultursjefane: Ein plan for utfasing av turné- og produksjonsoppgåver blei lagt fram for alle fylkeskultursjefane hausten 2016.

Musikkprodusentane: Kulturtanken har orientert produsentane i fylka om framdriftsplan for utfasing og overføring av oppgåver knytta til turné og produksjon av skulekonsertar.

MFO /Musikarane: Musikaranes fellesorganisasjon (MFO) har prosjektplanen om utfasinga, og Kulturtanken vil vere i dialog med dei og musikarane om endringane.

DKS-nettverket: Kulturtanken og nettverket i Den kulturelle skulesekken, samt nokre av dei tidlegare nasjonale aktørane, hadde i 2017 ei samling der endringane i organiseringa av Den kulturelle skulesekken og oppgåvene Kulturtanken skal løyse blei lagt fram og diskutert.
 
Barnehage
Rikskonsertane har hatt ein tilleggsavtale med fylka om barnehagekonsertar. I dag er det 12 fylke som produserar og sender musikk på turné i barnehagar. Ordninga har vore eit 50/50-spleiselag, der vårt tilskot også har dekka produksjonsmiddel og informasjonsmateriell. Kulturtilbod til born i barnehagar ligg ikkje i mandatet til Kulturtanken, og er ikkje ein del av Den kulturelle skulesekken. Spleiseordninga med fylka blei oppretthaldt i 2017. Den statlege ordninga for barnehagekonsertar blei lagt ned med verknad frå vår 2018.

Bornas verdsdagar
Rikskonsertane har arrangert festivalen Bornas verdsdagar (BVD) i Oslo, som del av Oslo World, siden 1999. I tillegg har Rikskonsertane oppretta eit nasjonalt nettverk av BVD-arrangørar i heile landet. I desember 2017 blei det klart at Oslo World tar over Bornas verdsdagar; både drifta av Bornas verdsdagar Oslo og det tilhøyrande nettverket, med einogtjue arrangørar over heile landet.