Statistikk og årsrapport

2018arsrapport_splashbilde.jpg

Statistikk over samiske produksjoner i DKS 2018

Tilskuddsbrevet for skoleåret 2018-2019 slår fast at samiske kunst- og kulturuttrykk skal være en integrert del av
Den kulturelle skolesekken, og at målet fra 2017 om å øke tilfanget av samiske produksjoner i skolesekken videreføres i 2018. Tilskuddsmottakernes rapportering på dette følges opp i dialogmøtene med Kulturtanken om eksplisitte spørsmål om arbeid med mangfold, herunder samisk og kvensk innhold i programmeringen.

Sammenliknet med 2017 viser rapporteringen for 2018 en økning i antall aktiviteter og arrangementer med samisk innhold, men en nedgang i antall deltakere (elever). Økningen i antall aktiviteter og arrangementer kan skyldes at det har vært flere produksjoner på veien, men også at tilskuddsmottakerne for 2018 selv har identifisert hvilke aktiviteter som skal kategoriseres under samisk, i motsetning til i 2017-rapporten, der Kulturtanken kartla dette feltet. Nedgangen i antall deltakere henger trolig sammen med storsatsingen Tråante i 2017. 

Tabellen over viser andelen samiske produksjoner i % av totalt antall i DKS.

Tabellen over viser andelen samiske produksjoner i % av totalt antall i DKS.

DKS-rapporten for 2017 henviste til et kartleggingsarbeid Kulturtanken selv hadde gjort for å identifisere samiske produksjoner i DKS. I rapporteringen for 2018 har vi bedt tilskuddsmottakerne oppgi om programinnholdet kan kategoriseres som samisk, ved at det har oppmerksomhet om samisk kunst, samisk historie, samiske kunstnere, samisk kultur og tradisjon e.l.

Årets rapport viser i likhet med fjorårets et relativt høyt antall samiske arrangementer, og at samiske kunstnere og produksjoner innenfor alle de seks kunstutrykkene er godt representert i DKS, men svært skjevt fordelt mellom regionene. Samiske produksjoner er godt representert i de nordligste fylkene: DKS Nordland skiller seg ut, med over 500 arrangementer i 2018.

Kartet gir en visuell fremstilling av hvordan arrangementer med samisk innhold i DKS fordeler seg mellom de ulike regionene.

Kartet gir en visuell fremstilling av hvordan arrangementer med samisk innhold i DKS fordeler seg mellom de ulike regionene.

Tabellen viser antall aktiviteter, arrangementer og deltakere (elever) innenfor samiske kunst- og kulturuttrykk i DKS i de
ulike fylkene i 2018. Tallene er en sammenstilling av fylkeskommuner, direktekommuner og øvrige kommuners leveranser
og inkluderer både grunnskole og videregående skole.

 

I april 2018 gjennomførte Kulturtanken konferansen «Nasjonens stemmer – Samisk kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken» på Sametinget i Karasjok. Konferansen var et samarbeid mellom kunst- og kulturaktører, fylkes-kommuner, kommuner, Sametinget og Kulturtanken. Flere tilskuddsmottakere trekker i evalueringen av konferansen frem at den var et viktig og inspirerende bidrag i arbeidet med dette feltet.  

Flere tilskuddsmottakere rapporterer at tilfanget av samiske produksjoner til DKS er en utfordring, og enkelte oppgir mangelen på tilgang til gode produksjoner som den viktigste årsaken til at det vises få produksjoner med samisk innhold i DKS. Mange presiserer at de stiller samme krav til kvalitet på samiske produksjoner som de gjør til det øvrige DKS-tilbudet. Demografi blir også kommunisert som grunn til at en ikke programmerer eller fokuserer på samisk og kvensk innhold. 

Det er kun DKS Finnmark, DKS Troms og et fåtall kommuner i de nordligste fylkene som rapporterer at de har tilbud med kvensk innhold. DKS Finnmark skriver at samiske tilbud i DKS gjerne er tilbud kommunene selv står for, men at rapporteringen av dem ofte er mangelfull. Dermed kan samisk i realiteten være sterkere representert i DKS enn det fremkommer i rapporten. At det skjer underrapportering på dette feltet, tyder også dataene på. Det finnes flere eksempler i rapporteringen på at produksjoner som defineres som samiske av en tilskuddsmottaker, ikke defineres som samisk hos en annen.  

Kulturtanken oppfordret under Nasjonens stemmer til samarbeid og samproduksjoner på tvers av fylkesgrenser og direktekommuner, og vil etablere en nettressurs for samisk innhold i DKS.

Grafen viser aktiviteter, arrangementer og deltakere (elever) innenfor samiske kunst- og kulturuttrykk i DKS fordelt prosentvis  på de ulike kunst- og kulturuttrykkene i DKS. Tendensen er også her den samme som i fjor: Hovedtyngden av aktiviteter og arrangementer ligger innenfor feltet kulturarv, etterfulgt av musikk.

Grafen viser aktiviteter, arrangementer og deltakere (elever) innenfor samiske kunst- og kulturuttrykk i DKS fordelt prosentvis
på de ulike kunst- og kulturuttrykkene i DKS. Tendensen er også her den samme som i fjor: Hovedtyngden av aktiviteter og arrangementer ligger innenfor feltet kulturarv, etterfulgt av musikk.