Statsbudsjettet og Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge

Statsbudsjettet og Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Stortinget

Det foreslåtte budsjettet for 2018 til Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er på om lag samme nivå som i fjor. - Endringene som er lagt inn er forventet, og skal bidra til at Kulturtanken fyller sin rolle som nasjonal etat for Den kulturelle skolesekken, sier direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik.

Skolekonsertmidler inn i spillemidlene
Etter omleggingen av Rikskonsertene til Kulturtanken overføres også ansvaret for musikktilbudet i DKS-ordningen til fylkeskommuner og kommuner, slik at det fra og med skoleåret 2018-2019 inngår som en av seks likestilte kunst- og kulturformer i ordningen. Det betyr at skolekonsertordninga fases ut i 2018, og det som tidligere var skolekonsertmidler på Rikskonsertenes bevilgning omfordeles som spillemidler. I det foreslåtte budsjettet for 2018 dreier det seg om 15 millioner kroner. Det vil ikke lenger være øremerkede midler til musikkfeltet i Den kulturelle skolesekken - fylkene og direktekommunene får tilskudd som de forvalter i henhold til kriterier i tilskuddsbrevet fra Kulturtanken.

Barnas verdensdager til Oslo World
Kulturtankens nye mandat gjør det ikke lenger naturlig for Kulturtanken å drive Barnas verdensdager Oslo/nettverksarbeidet relatert til Barnas verdensdager. Denne delen av virksomheten overdras derfor til Oslo World Music Festival.

I forbindelse med overdragelsen av Barnas verdensdager til Oslo World foreslås 2 mill. kroner overført fra Kulturtankens budsjett. Midlene skal dekke drift av Barnas verdensdager Oslo samt drift av det nasjonale nettverket ute i landet. Overdragelsen vil gjelde fra 2018, og årets Barnas verdensdager i Oslo gjennomføres av Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge.

Kulturtanken-direktør Lin Marie Holvik er svært fornøyd med at Barnas verdensdager vil leve videre med Oslo World:
- Barnas verdensdager er en fantastisk familiefestival hvor store og små kan reise verden rundt helt gratis. Festivalen arrangeres nå i alle landets fylker, året gjennom, og er et viktig arrangement for lokale arrangører, lokalt kulturliv og lokalbefolkning, for glede, opplevelse og deltakelse. Vårt ønske har hele tiden vært at festivalen skulle leve videre også etter at vårt mandat ble endret, og i god dialog med Kulturdepartementet er vi svært fornøyd med løsningen som kom i dag. Og vi vil både delta og gjerne også bidra og hjelpe til i fremtiden. Vi ønsker Oslo World all mulig lykke med sitt nye ansvar!

Fra Barnas verdensdager Oslo, grunnlovsjubileet 2014. Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

Fra Barnas verdensdager Oslo, grunnlovsjubileet 2014. Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

Rapport om direktekommuneordningen i DKS er klar.

Rapport om direktekommuneordningen i DKS er klar.

Skyggespill: Schønberg for barn

Skyggespill: Schønberg for barn