Kulturtanken ruster seg for framtida

Kulturtanken ruster seg for framtida

Pressemelding 30. juni 2017

Kulturtanken er etaten med ansvar for Den kulturelle skolesekken (DKS) på nasjonalt nivå. Nå står etaten på startblokka til framtida, og søker etter kompetanse som styrker virksomheten for veien videre.

Kulturtanken skal forvalte og utvikle Den kulturelle skolesekken for framtiden, og opprettholde og videreutvikle Norge som foregangsnasjon for profesjonell kunst og kultur til barn og unge i skolen. For å kunne være forvaltningsetat og ressurssenter for Den kulturelle skolesekken må Kulturtanken få ny kompetanse inn i virksomheten. Stillingene som lyses ut er innen forvaltning og organisasjon, forsking, utdanning, kommunikasjon, kunst og kultur.

En historisk ny etat
- Å bygge en historisk og kulturpolitisk ny fagetat er et omfattende arbeid, forteller direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik. - For å kunne ivareta vårt nye mandat har vi vært gjennom en større omstillingsprosess med omorganisering, nedbemanning og omlegging av oppgaver. Nå trenger Kulturtanken å rekruttere ny kompetanse for å løse oppdraget som er gitt av departementene, derfor lyser vi ut en rekke stillinger nå i sommer som besettes gjennom høsten, sier Holvik.


Bindeledd mellom kunst, kultur og skole
Kulturtanken skal være bindeledd mellom det operative feltet i DKS, kunst- og kulturproduserende miljøer og forskningsfeltet. Sentrale oppgaver er å styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten innen alle kunstretninger, og sikre et tettere samarbeid mellom skole, kunst- og kulturfeltet. Kulturtanken skal også sørge for at det er et bedre samspill mellom innholdet i DKS-ordningen og skolens læreplaner.

 

Se stillingsutlysningene her

 

Fakta om Kulturtanken:
Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) er Kulturdepartementets nye nasjonale fagetat med utviklings- og forvaltningsansvar for Den kulturelle skolesekken (DKS). Kulturtanken fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen. Etaten skal være rådgivende og utførende på vegne av Kulturdepartementet, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle landets skoleelever mellom 6 og 18 år får
møte profesjonell kunst og kultur. 

 

 

Mandatendring for Kulturtanken

Mandatendring for Kulturtanken

Ledige stillingar i Kulturtanken

Ledige stillingar i Kulturtanken