Konferanse om kvalitet i kunst og kultur — se opptak her

Konferanse om kvalitet i kunst og kultur — se opptak her

Se opptak av konferansen her:

Er det mulig å lage noen felles kvalitetsprinsipper for Den kulturelle skolesekken? Det ønsker Kulturtanken å utforske når vi inviterer til konferanse og workshop om kvalitet i kunst og kultur til barn og unge.

Kulturtanken har et overordnet ansvar for kvaliteten på tilbudet og for forsknings- og utviklingsarbeidet i Den kulturelle skolesekken (DKS). I konferansen vil det legges spesielt vekt på følgende problemstillinger; hvilke kvalitetsdiskurser råder i kunst og kulturfeltet for barn og unge, og hvordan kan kvalitetsprinsipper bidra til utvikling og fornyelse av kvaliteten i DKS? Den påfølgende workshopen vil igangsette arbeidet med å definere noen prinsipper for kvalitet.

Har vi ikke allerede kvalitetsvurderingsmodeller, som for eksempel ønskekvistmodellen, som benyttes av mange aktører i DKS-nettverket allerede? Hvorfor trenger vi nye kvalitetsprinsipper i DKS?

- Ønskekvistmodellen er et kjempegodt verktøy for evaluering, og blir brukt på ulikt vis over hele landet. Likevel dreier tilbakemeldingene vi har fått fra DKS-nettverket seg ofte om at Ønskekvisten ikke alltid er egnet til å fange opp det som er spesielt med kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken. Det er heller ikke nødvendigvis like lett for nye utøvere eller institusjoner som vil inn i DKS å skjønne hva «villen/skullen/kunnen» skal bety. Vi håper at kvalitetsprinsipper kan føre til større transparens og åpenhet om hvordan kunst blir vurdert og evaluert i DKS. Og så har vi ikke konkludert med at vi må ha kvalitetsprinsipper for DKS, men kanskje det kan være en bra måte å utvikle ordningen på? sier Gustav Jørgen Pedersen, prosjektleder i FoU-avdelingen i Kulturtaken


Erfaringer fra England
Ben Lee fra Shared Intelligence (England) og Carl Stevens fra Arts Council England, er invitert til konferansen for å snakke om erfaringer med å innføre kvalitetsprinsipper og å måle kvalitet i kunst og kultur.

- Arts Council England har over lang tid arbeidet med kvalitetsprinsipper og kvalitetsmålinger av kunst av, med og for barn og unge. Arbeidet har både vært kontroversielt og fruktbart, og vi i Kulturtanken er nysgjerrige på hva Den kulturelle skolesekken kan lære av deres erfaringer, sier Pedersen.

Andre foredragsholdere som kommer til konferansen er Trine Bille, fra Copenhagen Business School, Lisa Nagel, forlagsredaktør Aschehoug Barn og ungdom, Arild Raaheim fra Universitet i Bergen, Øyvind Prytz fra Norsk Kulturråd og Lisbet Skregelid fra Universitetet i Agder.


Workshop

Dagen etter konferansen avholdes en workshop for å gå mer praktisk til verks i arbeidet med kvalitetsvurderinger. “Hva er kvalitet i kunst og kultur til barn og unge? Førsteutkast til kvalitetsprinsipper for Den kulturelle skolesekken” er tittelen for dagen. Det legges opp til workshop med gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

- Kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet er ikke noe som lar seg entydig definere. Men å sette ord på kvalitet er likevel ikke det samme som å lukke diskusjonen – tvert imot, sier Pedersen. Han forteller at nettopp for å rette søkelyset mot kvalitetsvurderinger og kvalitetsforståelser i kunst og kultur til nettopp barn og unge, inviterer Kulturtanken til en workshop der deltakerne selv skal forfatte og diskutere et førsteutkast til Den kulturelle skolesekkens kvalitetsprinsipper.

Hvordan er prinsippene tenkt brukt?

- Prinsippene skal omhandle både kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet i tilbudet til barn og unge i Den kulturelle skolesekken. Mulige bruksområder for prinsippene inkluderer utvikling av nye vurderings- og evalueringsverktøy, publikumstilbakemeldinger, program- og produksjonsutvikling, samt å styrke bevisstheten om kunst og kulturformidling til barn og unge som eget fagfelt. Målet er å bidra til å gjøre Den kulturelle skolesekken enda bedre, for barn og unge, sier Pedersen.

Les mer om programmet her.
Frist for påmelding var 1. november - konferansen er fulltegnet.

Tid:
8. november - 10:00 - 16: 30, konferanse med påfølgende tapas og "Åpen mikrofon”
9. november - 09:00 13:00 workshop med påfølgende lunsj

Sted: Kulturtanken, Nydalen i Oslo

Hva er kvalitetsprinsipper og hva kan de brukes til?

Hva er kvalitetsprinsipper og hva kan de brukes til?

Avtale om utvikling av ny portal for DKS

Avtale om utvikling av ny portal for DKS