Innspill til nye læreplaner

Innspill til nye læreplaner

I forbindelse med arbeidet med de nye læreplanene har Kulturtanken levert sitt høringssvar til Utdanningsdirektoratet (Udir).

Skolen er en arena for dannelse og opplæring der kunst og kultur spiller en viktig rolle.
I Kulturtankens mandat står det at etaten skal: «arbeide for god forankring og samarbeid mellom skole- og kunstsektor». Den kulturelle skolesekken (DKS) er en arena for læring, for dannelse og for selverkjennelse gjennom kunst- og kulturopplevelser. I opplæringslovens formålsparagraf står det: «Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring» (Opplæringsloven § 1-1). Formuleringen finnes også i Kulturtankens visjon: «vi åpner dører til kunsten og fremtiden».

I arbeidet med å styrke og utvikle innholdet i DKS ser Kulturtanken ordningen som en arena for læring og dannelse. DKS gir elevene innsikt i kulturelt og kunstnerisk mangfold, samt kulturelle og kunstneriske opplevelser. Som samarbeidsprosjekt mellom stat, fylke og kommune har DKS unike muligheter for å tilby et innhold som spenner fra det internasjonale til det lokale. I regi av DKS møter elevene en rik og variert kunst- og kulturarv fra inn og utland, og får mulighet til å samarbeide med institusjoner og kunstnere i skolens nærmiljø. For å realisere det fulle potensialet i en unik ordning i verdenssammenheng, er det nødvendig å styrke og utvikle samarbeidet mellom skole og DKS.

Les hele høringsnotatet fra Kulturtanken her

Les mer om fagfornyelsen og høringssvarene her.

Kulturmelding for fremtiden

Kulturmelding for fremtiden

Ny kommunikasjonssjef i Kulturtanken

Ny kommunikasjonssjef i Kulturtanken