Inviterer til samarbeid

Inviterer til samarbeid

Kulturtanken inviterer til ulike former for samarbeid.

I foreløpig brev om spillemidler for skoleåret 2019-2020 inviterer Kulturtanken tilskuddsmottakere i fylker og kommuner, samt andre DKS-aktører (nasjonale institusjoner, produsenter, forskere, utøvere, skole- og utdanningsfeltet) til samarbeidsprosjekter for å styrke og utvikle Den kulturelle skolesekken.

Frist for innmelding av forslag knyttet til vårt tilskuddsbrev for 2019 er 15. desember.

Fra foreløpig brev om spillemidler (pkt. 4):

Kulturtankens rolle er å bidra til å knytte Den kulturelle skolesekken, tilskuddsmottaker og andre DKS-aktører nærmere sammen om mål og føringer for ordningen. Forskning og utvikling på området skal blant annet sørge for kontinuerlig utvikling av tilbudet i Den kulturelle skolesekken og komme samfunn, kunst, kultur, elever og opplæring til gode.

Samarbeidsprosjekter
I 2019 planlegger Kulturtanken å utvide pågående samarbeidsprosjekter med flere tilskuddsmottakere og andre DKS-aktører:

  • Prosjekt for skoleledere (17/00568). Pilotprosjekter for å styrke dialog og samarbeid med skolen.

  • Prosjekt for kulturkontakter (17/00573). Pilotprosjekter for å styrke kulturkontaktenes mandat og posisjon i skolen.

  • Elevmedvirkning (17/00569). Pilotprosjekter for å utvikle større grad av elevmedvirkning i DKS.

  • Kunstnerisk kvalitetsarbeid (17/00570). Hvordan sikre kvalitet i DKS-produksjoner? Vi involverer forskere og kunstnere i et prosjekt om kvalitet i formidling og kunstproduksjon.

  • Nye Formidlingsmodeller ved bruk av digitale teknologier (17/00572). Vi tar imot ideer til piloter vi sammen kan utvikle videre.

Med dette inviterer vi tilskuddsmottakere og andre til å melde sin foreløpige interesse for disse samarbeidsprosjektene til postmottak@kulturtanken.no innen 15.12.2018. Vær vennlig å merke e-posten med referansenummer og navn på prosjektet.

Gode ideer året rundt – ingen søknadsfrist
Kulturtanken er alltid interessert i gode ideer og innspill til mulige samarbeidsprosjekt, i tråd med vår strategi for årene 2018-2021, og vi tar imot forslag gjennom hele året. Kulturtanken vil også aktivt ta kontakt med tilskuddsmottakere og andre DKS-aktører gjennom året for mulige samarbeidsprosjekt som bidrar til utvikling av DKS-tilbudet.

Utvalgte prosjektidéer utvikles, testes og evalueres slik at erfaringene og kunnskapsutviklingen kommer DKS-feltet til gode. Kulturtanken bidrar i pilotering, medfinansiering og faglig støtte.

Jobber du feks med nyskapende kunst, tror du dataspill kan være noe for DKS, ønsker du å utforske i vår Kunstlab, trenger du hjelp til digital utvikling, eller noen å diskutere med om akkurat det du holder på med kan være noe for DKS? Ta kontakt på postmottak@kulturtanken.no (merk e-post med forslag).

Les mer om prosjekter knyttet til Formidlingsmodeller og ny teknologi (FoNT).

Toppbilde: «I framtida bor vi under vann», demo og pilotering av prosjektidé av Jennie Bringaker og Erlend Hogstad i samarbeid med Kulturtanken
Foto: Lars Opstad
Oppjusterte tall for direktekommuner

Oppjusterte tall for direktekommuner

Søker Kulturbarn-kommuner

Søker Kulturbarn-kommuner