Nasjonal dataspillstrategi 2020-2022

Nasjonal dataspillstrategi 2020-2022

Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med en nasjonal dataspillstrategi, som blant annet skal se nærmere på rammevilkårene for spillbransjen, sette mål for spillpolitikken og vurdere statens ansvar og oppgaver for utvikling av spillsektoren. En egen arbeidsgruppe har blitt satt sammen med representanter fra Kulturdepartementet, Norsk Filminstitutt, Medietilsynet og Kulturtanken. 

- Vi er vi kjempeglade for at Kulturtanken har fått et sete i Kulturdepartementets arbeidsgruppe! Arbeidet med den nasjonale dataspillstrategien er spennende, og ikke minst på høy tid. En hel generasjon har dataspill som felles referanseramme, og er en del av barn og unges hverdag og identitetsdannelse. Vi kan ikke late som om dataspill ikke finnes, men gå inn i arbeidet med åpenhet, refleksjon og med et kritisk blikk, og se på dataspill som enda en mulighet til å diskutere og oppleve kunst og kultur, sier vår direktør Lin Marie Holvik.

Fra Kulturtanken skal Thomas Grønvoll være med i arbeidsgruppen. Han har skrevet masteroppgaven Red Barrels: Narrative, Rules and Mechanics in Video Games, en analyse av videospill som narrativt medium, med fokus på problemer og fordeler med spill som narrative verk.

Thomas Grønvoll representerer Kulturtanken i Kulturdepartementets arbeidsgruppe for dataspillstrategi.

Thomas Grønvoll representerer Kulturtanken i Kulturdepartementets arbeidsgruppe for dataspillstrategi.

- Nå er den rette tiden for at det blir skrevet en nasjonal dataspillstrategi. Dataspill har gått gjennom en stor forandring de siste årene i Norge og internasjonalt som bransje, men også som et kunst- og kulturuttrykk, sier Grønvoll.

Hvorfor er det viktig med en nasjonal dataspillstrategi?

- Dataspill er en aktivitetsform som påvirker ungdomskulturen i stor grad. Norske spillutviklere og spillere knytter bånd med mennesker verden over. Et internasjonalt rom for erfaringsutveksling og felles opplevelser har åpent seg, og har gitt plass til mange nye stemmer fra Norge. Alt dette understreker behovet for et større fokus på dataspill i Norge.

Hvilke forventninger har du til arbeidet dere skal i gang med?

- Først og fremst håper jeg vi kan bidra til at dataspill blir tatt på alvor som et kunst- og kulturuttrykk. Så håper jeg vi kan bidra med å gjøre spill enda mer mangfoldig, fordomsfri og tilgjengelig for alle som ønsker å ta del i denne sfæren. Jeg håper vi får framhevet de positive mulighetene som ligger i dataspill, og ved dette bidra til at det skapes flere gode spillopplevelser av høy kvalitet i Norge som barn, ungdom og voksne kan få glede av, avslutter Grønvoll.

Til arbeidet med dataspillstrategien legges det opp til bred involvering, med et åpent innspillseminar for spillbransjen i Hamar 26. april. Skriftlige innspill kan sendes til dataspillstrategi@kud.dep.no (merkes "Innspill dataspillstrategi"). Frist for å sende skriftlige innspill er 6. mai 2019.

I grunnlaget for arbeidet inngår allerede innspill som angår spillfeltet som Kulturdepartementet mottok i arbeidet med kulturmeldingen, og følgende formulering fra Granavollplattformen:
Regjeringen vil videreføre støtte til utvikling av dataspillteknologi til underholdning, læring og kulturformidling.

Dataspillfeltet ble sist gjennomgått i St. meld. nr. 14 (2007-2008) Dataspill.

Høring: Ny fordelingsnøkkel for DKS

Høring: Ny fordelingsnøkkel for DKS

Hva skjer?

Hva skjer?