Nyhetsbrev Musikk mai 2019

Nyhetsbrev Musikk mai 2019

Saker som angår musikkfeltet i Den kulturelle skolesekken.

Frister og info om markeder og visninger.

Miniøya 25 og 26 mai. www.minioya.no

Marked for Musikk i Larvk
I år har Marked for musikk 10 års jubileum og foregår 22.- 24. oktober. Påmelding åpner i august og det er fremdeles anledning til å melde inn produksjoner og forslag til årets marked (haster). Mer info finner dere her: www.markedformusikk.no

YAMawards og YAMsessikk
Nytt av året er kategorien «Best participation project with young audiences». Det er flere prosjekter hvor elevers deltagelse er del av produksjonene og vi vil med dette åpne for at disse presenteres i en egen kategori. Jeg må samtidig oppfordre dere til å sende inn både små og store produksjoner og reklamere til musikere at de også kan sende inn selv. Det behøver ikke være produksjoner som er «nye av året» og erfaringen er at de nominerte i hver klasse får tilbud om jobber rundt i Europa.

Her er årets kategorier:

Best Small Ensemble for young audiences
Best Large Ensemble for young audience
Best Opera for young audiences*
Best Participation project with young audiences**
On top of these accolades is the Public Choice Award (selected from the top 4 nominees in each category) by public vote.

Les mer om YAMAwards og frister her: www.yamawards.org

Vinnerne blir offentliggjort under YAMsession som i år foregår i Horsens i Danmark 30 september til 2 oktober 2019. Her blir det mange flotte visninger fra hele Europa og fagseminarer og forelesninger. Påmelding og program her:

www.yamsession.org

For de som vil se flere skolekonserter har LMS (Levende Musik i Skolen) visningsarena i samme tidsrom slik at man kan utvide med en ekstra dag. Sjekk her:

http://www.musikitide.dk


Programrådet

Møtene er et frivillig tilbud til produsenter som ønsker tilbakemelding på sine musikkproduksjoner. Det har vært behandlet 30 program (produksjoner) i 5 avholdte programråd i 2017 - 2019 Vi tar gjerne imot flere via Søknadsportalen. Disse vil da publiseres i programbanken

http://programbanken.kulturtanken.no/soknad/

Programrådets hensikt er å gi produsentene en objektiv tilbakemelding som kan bidra positivt i forhold til programmets videre utvikling samt styrke fremtidig produksjonsarbeid. Rådet ønsker at tilbakemeldingene bidrar til økt programkvalitet, større faglig refleksjon og utvidet kompetanse i skolekonsertnettverket i tillegg til å skape nasjonale normer for hele skolekonsertordningen. Alle innsendte produksjoner vil få en skriftlig uttalelse med faglige råd til produsenten.

Rådet bruker «ønskekvistmodellen» for å styre evalueringsdialogen. Mer informasjon om ønskekvistmodellen og programevaluering er tilgjengelig på: http://www.produksjonshandboka.no/kvalitetssikring/#topp-kvalitet


Q&A
Etter forrige nyhetsbrev fikk vi en del spørsmål om Kulturtankens rolle og jeg gjengir her noen av svarene da det er av interesse for alle:

- hvordan kan et så lite råd, kvalitetssikre programmer innen alle sjangre? Hva er det dere kvalitets-sikrer?

Programrådet er ikke satt sammen først og fremst med tanke på å ha kompetanse på ulike musikksjangere, men for å kunne vurdere formidlingsevne, kontekst og relevans for målgruppa. I tråd med Ønskekvistmodellen vurderes også spilleferdigheter, men med fokus på formidlingssituasjonen. Fagfolkene i rådet er hentet inn på grunn av deres kompetanse på formidling til målgruppen, og målet med rådets rullering er at alle fylker skal få lik representasjon over tid. Rådet er et åpent tilbud til de som ønsker innspill på formidlingsmessige aspekter ved produksjonen de har laget.

- igjen mht. størrelsen og sammensetningen av rådet: hvordan kan dere si at rådet gir en objektiv tilbakemelding? Finnes det maler for de ulike konsertene? En idealkonsert som programmene kan måles og veies opp mot?

Objektivitet er et ideal, og vi kunne kanskje latt være å bruke det ordet, eller heller si intersubjektivitet, forstått som grad av enighet mellom fagpersoner om ett eller flere trekk ved programmet. Et fagråd der deltagerne representerer ulike fagområder og rulleres for å sikre variasjon, representasjon og ulike kunst- og kvalitetssyn er en måte å organisere et fagråd på som selvfølgelig ikke kan sikre full objektivitet, men ha objektivitet som mål. Bruken av Ønskekvistmodellen er også ment å skape en struktur for samtale og et sett begreper som kan bidra til en helhetlig og «lik» behandling av de ulike innsendte programmene. Om det finnes en Webersk «idealtype»-konsert, vil nok oppfatningen av hva det skulle være variere mellom de ulike representantene, men nettopp derfor rulleres det og ulike fagområder er representert.

- hva er skolekonsertnettverket?

Vi har brukt ordet skolekonsertnettverket slik ordet «DKS-nettverket» noen ganger brukes i videste forstand: de fagpersoner som i sin stilling har ansvar for produksjon eller programmering av musikk i DKS, eller på annen måte har ansvar for å forvalte de midlene som finansierer musikktilbudet.

- hva ligger til grunn for de nasjonale normene for skolekonsertordningen! (en ordning som er nedlagt og hvor midlene fordelt ut!) …hva er dere mener med nasjonale normer og hvilken ordning er det de gjelder for?

Enig i at ordet skolekonsertordning ikke er riktig, og at det bør hete musikk i DKS eller lignende. De nasjonale normene handler både om en kvalitetsdiskurs i stadig endring, der produsenter, programmerere og aktører som Periskop eller Ballade er stemmer som bidrar, og om føringer i styringsdokumenter for DKS. For programrådet sin del handler det om målene for DKS slik disse framkommer i Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008):

• Å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud

• Å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst og kulturuttrykk av alle slag

• Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål

Tilbudet skal være «profesjonelt», det skal virke demokratiserende og tilby uttrykk av «alle slag», og kunstneriske og kulturelle uttrykk skal bidra til «realiseringen av skolens læringsmål».

Normer er i sin natur uformelle, og kan beskrives som det sett holdninger, kunnskaper og praksiser som styrer utvelgelsen og diskursen som nevnt over. Kanskje hadde det holdt med «økt programkvalitet, større faglig refleksjon og utvidet kompetanse», som jo dekker det samme. Takk for godt innspill.

Programbanken
Passord for innlogging. Send mail til Morten mb@kulturtanken.no
http://programbanken.kulturtanken.no/

Kulturtankens ressursgruppe i musikk.

Gruppens rolle og mandat:

Ressursgruppene skal være rådgivende organ for den fagansvarlige på de respektive kunst- og kulturuttrykkene. Utvalget skal diskutere kvalitet og innhold, uttale seg om tendenser i dag og om hva slags innhold det vil være behov for i framtidas DKS. Utvalgene skal sikre at den fagansvarliges arbeid er godt forankret i et bredere kultur- og samfunnsliv, og åpne porter til nye samarbeid. Gjennom sitt mandat og sin sammensetning skal ressursgruppene sikre en sterk bevissthet omkring Den kulturelle skolesekkens forankring i kunst- og kultursektor.

Ressursgruppen har 2 møter i året og hadde sitt første møte i høst og her lister jeg opp noen av sakene som gruppen har diskutert:

Ressursgruppen har blitt gjort kjent med Kulturtankens dokumenter, tilskuddsbrevet har blitt diskutert og arbeidet opp mot.
Ressursgruppen har gått gjennom Kulturtankens historie, fra Rikskonsertene til i dag, med omorganiseringen og de fordeler og ulemper dette har medført musikkfeltet.
Fylkesprodusentens rolle har blitt diskutert.

Programråd: Ressursgruppen har kommet med forslag til organisering og retningslinjer for programrådets arbeid.

Ressursgruppens medlemmene er:
Øyvind Anda – rådgiver Trøndelag Fylkeskommune. Produsent, arrangør/komponist og musiker. Erfaring fra blant annet DKS, Forsvarets Musikk og Trondheim Symfoniorkester

Monica Ifejilika: Sanger og låtskriver, medlem i Queendom og styreleder i AKKS Norge. Også mye brukt som prosjektleder og mentor i scenekunstfaglige ungdomsprosjekter, samt moderator og konferansier.

Vegar Vårdal - Folkemusiker, danser og komponist. Har ansvaret for barne- og ungdomsprogrammet på Riksscenen i Oslo. Vegar er i tillegg mye brukt i DKS, og har i det siste produsert flere forestillinger.

Kjersti Berge - Daglig leder for Fargespill. Sanger og skuespiller i en rekke musikaler i Oslo og Bergen, 10 år i skuespillertrioen Kvinner på randen. Turnert for Rikskonsertenes skolekonserter med ulike program.


Kulturtanken til ny avdeling i KUD

Det er omorganisering også i Kulturdepartementet og det som er nytt for Kulturtanken er at vi i fremtiden tilhører avdeling for Avdeling for sivilsamfunn og idrett Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Lars Audun Granly

Her er de nye avdelingene i KUD https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/org/avdelingar/id572/

Kulturtankens årskonferanse blir i år 29. og 30. oktober 2019
Mer info kommer, følg med på www.kulturtanken.no

Konferansen =VI kunst og kultur for et inkluderende lokalsamfunn foregår 24.- 25. september i Oslo, her er flyer som vedlegg, info og påmelding kan dere få ved å gå inn på

http://bestilling.kulturskoleradet.no/konferansen-vi/

Høringssvar om læreplan – musikk

Kulturtanken jobber med et svar til Utdanningsdirektoratet. Dette vil vi legge ut på vår nettside og de som vil plukke noe der kan selvfølgelig gjøre dette. Vi oppfordrer alle til å kommentere på Udir. sine sider. Her er link til skjema for høringssvarene: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/345

Høringssvar på nytt læreplanverk

Høringssvar på nytt læreplanverk

Fikk råd fra barna på Miniøya

Fikk råd fra barna på Miniøya