DiSko for skolekonserter

DiSko for skolekonserter

Skolekonsertene settes under lupen i et fireårig forsknings- og utviklingsprosjekt som har fått navnet DiSko: Skole og konsert – fra formidling til dialog (2016 – 2020).  Målet er å utvikle skolekonsertformer som tar utgangspunkt i elevenes livsverden, og som i sterkere grad enn nå oppleves som fellesskap mellom lærere, elever og musikere.

Prosjektleder for DiSko, Kari Holdhus, sier i et intervju med Ballade at skolesida har manglet både vilje og kapasitet til å nyttiggjøre seg av eksterne besøk, og tidligere forskning viser at det kan ha med manglende eierskap å gjøre.

– Derfor vil vi i DiSko satse på å få fram prototyper der den enkelte skole kan sees og høres mer. Det er i samarbeidet mellom lærere, elever og musikere at planene for de praktiske arbeidsprosessene skal utformes, sier Holdhus til Ballade.

DiSko beskrives som et innovasjonsprosjekt der man ønsker å imøtekomme utfordringene relatert til eierskap og integrering av skolekonserter. Dette skal gjøres ved å involvere et utvalg skoler som i samarbeid med musikere, lærere og elever skal utvikle skolekonsertproduksjoner. Budsjettet er på 7, 4 millioner kroner, og prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråd.

Denne høsten arrangeres prosjektets første internasjonale konferanse, Arts and Education 2017: Integration or Separation? Hit inviteres folk fra praksisfeltet i kunst, skole og utdanning til diskusjoner og workshops med tematikk rundt kunst og utdanning.

DiSko-prosjektet fokuserer på kunstpraksiser som tar utgangpunkt i deltakernes livsverden og problemstillinger, og utarbeides i likeverdig samarbeid mellom kunstnere og andre deltakere.

Forskningsspørsmålene i DiSko er som følger:
- Hvordan kan dialogorienterte konsertpraksiser utvikles på en slik måte at de lettere kan integreres meningsfullt og profesjonelt i skolers daglige virksomhet?
 - Hvordan legge til rette for at en slik integrering kan finne sted i arbeidet med læring og dannelse?

Vi ber Egil Rundberget, seniorrådgiver i Kulturtankens FoU-avdeling og administrativ leder for DiSko, utdype og forklare hva som menes med «dialogorienterte konsertpraksiser».

- "Dialogorientert" vil si at hele prosessen omkring hva slags aktiviteter som skal skje på skolen, hvilke utøvere som skal benyttes, planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering, skal utvikles i dialog med skolene og utøverne, forklarer han.

Kan du si noe om hva man tenker om integrering av skolekonserter i arbeidet med læring og dannelse?

- En lang rekke faktorer legger premisser for integrering av DKS i skolen. Her vil jeg fremheve at læreplanene for grunnskolen og de høyere utdanningene for lærere og kunstfag er viktige, at kompetanse- og ressursbildet i skolen (særlig for de praktisk-estetiske fagene) og i DKS og Kulturtanken er viktig, og at kunnskapsgrunnlaget og de kunstdidaktiske diskursene er viktige, sier Rundberget.

Han forklarer videre at skolekonserter står på linje med alle øvrige tilbud i DKS i forhold til skolens arbeid med læring og dannelse.

- DiSko er et modellutviklingsprosjekt, et innlegg for en relasjonell estetikk i den kunstdidaktiske diskursen, og et bidrag til en kunnskapsbasert utvikling av DKS, avslutter Rundberget.


Fakta om DiSko:

- Prosjektet eies og drives av Kulturtanken, med CASE-center, Høgskulen på Vestlandet, campus Stord som forskningspartner
- Prosjektet er støttet av Forskningsrådets FINNUT-program
- Prosjektleder: Førsteamanuensis Kari Holdhus, CASE
- Forskningsleder: Professor Magne Espeland, CASE

Mer om seminaret Arts and Education: Integration or Seperation her

Les sak om DiSko i Ballade

Samling for musikk i DKS

Samling for musikk i DKS

Første filmtilskudd er klare

Første filmtilskudd er klare