Ressursgrupper for kunstfeltene

Ressursgrupper for kunstfeltene

RESSURSGRUPPER FOR KUNST- OG KULTURFELTENE I DKS

Kulturtanken etablerer og setter i gang ressursgrupper for alle kunst- og kulturfeltene i Den kulturelle skolesekken (DKS): film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. Her presenterer vi gruppene som så langt er på plass:

KULTURARV

Medlemmer:
Torhild Skåtun, museumspedagog og PhD-kandidat, ansatt ved Teknisk museum. Opptatt av medvirkning og digitale medier i kulturarvformidling, og utvikler læringsaktiviteter på Teknisk museum. Har erfaring fra DKS.

Bjørn Kristiansen, DKS-produsent kulturarv-feltet i Akershus fylkeskommune. Etnolog med en allsidig erfaring fra museumsbransjen, og fra saksbehandling på kulturarvsområdet.

Daniel Johansen, kunsthistoriker med PhD. Har vært kulturhistorisk leder ved Sverresborg Trøndelag folkemuseum, men jobber nå fulltid med utvikling av herregårdslandskapet Austrått.

Gazi Øzcan, fungerende avdelingsleder Interkulturelt Museum, del av Oslo Museum. Religionshistoriker og ansvarlig for utstillingen «Typisk dem!»
 

Bente Aster, fagansvarlig for kulturarv, om ressursgruppa:
Gruppa består av fire individer med ganske forskjellige bakgrunner og erfaringer. Jeg håper gruppa og det enkelte medlem kan bidra inn i det strategiske arbeidet med kulturarv i DKS, at de kan være rådgivere både i forkant og under fagsamlinger og at de generelt kan være med og utforske hva kulturarv i DKS kan være og hva det absolutt ikke bør våre. Under Innspillseminaret på kulturarv, mandag den 22.okt, vil ressursgruppa ha en naturlig plass.


VISUELL KUNST

Medlemmer:
Bjørn Hatterud, kulturskribent, kunstkritiker og kurator

Kristin Risan, lærer, har de siste 20 årene jobbet som kunstpedagog ved Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær

Namik Mackic, kunstner, designforsker og designpedagog.

Boel Christensen-Scheel, førsteamanuensis i estetikk og kunstdidaktikk ved Institutt for estetiske fag på OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun har en PhD. i nyere kunst- og performanceteori

Kyrre Bjørkås, fagansvarlig for visuell kunst, om ressursgruppa:
Ressursgruppa for visuell kunst er satt sammen av folk som utfordrer og komplementerer min fagkunnskap. De har varierende grad av engasjement i DKS-systemet, og kan således gi verdifulle perspektiver på Kulturtankens arbeid sett både fra den nære innsiden og den fjerne utsiden.  


SCENEKUNST

Medlemmer:
Lisa Nagel, PhD, dramapedagog og nå forlagsredaktør i Aschehoug Barn og ungdom

Hege Knarvik Sande, generalsekretær i Norsk kulturforum (NOKU), tidligere faglig rådgiver for SAND - internasjonal scenekunstfestival for barn og unge

Belinda Braza, danser, koreograf, sanger og skuespiller. Fast engasjement på Det Norske Teatret.

Johannes Hafnor, leder for Den kulturelle skolesekken i Østfold – Østfold Kulturutvikling

Harry Guttormsen, fagansvarlig for scenekunst, om ressursgruppa:
Vi har hatt vårt første møte, og vi vil i de neste møtene diskutere spørsmål som: Er det helt opplagt at kunsten fortjener den plassen vi krever i skolen? Er DKS en autoritær institusjon uten legitimitet? Hva er det skolen mangler som kunsten kan gi? Hvor ligger det egentlige bindeleddet mellom kunsten og skolen? Er LIKES et kriterium for måloppnåelse?
Og kjempe for: Barna inn på Kunsthøgskolene! Kunstnerne inn på de pedagogiske høgskolene!


LITTERATUR

Medlemmer:
Bernhard Ellefsen, litteraturkritiker og bokansvarlig i Morgenbladet, forfatter og tidligere litteraturprodusent i Østfold kulturformidling

Sarah Camille Ramin Osmundsen, forfatter, slampoet, musiker og DKS-utøver

Widar Aspeli, litteraturprodusent i Turnéorganisasjonen Hedmark og forfatter

Ragnfrid Trohaug, redaksjonssjef i Cappelen Damm Barn & Ungdom, forfatter og tidligere DKS-utøver

Kristin Stoltz Thomassen, fagansvarlig for litteratur, om ressursgruppa:
Ressursgruppa representerer en bredde i litteraturfeltet, og vil diskutere sentrale spørsmål som: Hva er en litteraturproduksjon i DKS i dag? Hva kan og skal det være? Hva er god litteraturformidling i DKS? Hva skiller litteratur i DKS fra skolens pensum? Hva er god elevmedvirkning, og hva bør en utøver ha av målgruppekunnskap? Hvilken kompetanse bør fagansvarlige for litteratur i mottakerapparatet inneha? Hva er den ideelle arena for å formidle litteratur i DKS?

Ressursgruppene for fagområdene film og musikk er ikke klare, men vil presenteres så raskt de er på plass.
 

Ressursgrupper i Kulturtanken – formål, mandat og organisering

Sammensetning av ressursgruppen:
Det nedsettes utvalg på fire personer. Kulturtanken etterstreber at ressursgruppene representerer bredden av feltet. Den fagansvarlige i Kulturtanken fungerer som leder av gruppen. Fagpersonene i ressursgruppen for kunstfeltene oppnevnes av Kulturtanken, og sitter i en treårig strategiperiode, fra 2018 til 2020.

Møtefrekvens:
To møter i året (vår/høst), i Kulturtankens lokaler.

Ressursgruppens rolle og mandat:
Ressursgruppene skal være rådgivende organ for den fagansvarlige på de respektive kunst- og kulturuttrykkene. Utvalget skal diskutere innholdskvalitet, uttale seg om tendenser i dag og om hva slags innhold det vil være behov for i framtidas DKS. Utvalgene skal sikre at den fagansvarliges arbeid er godt forankret i et bredere kultur- og samfunnsliv, og åpne porter til nye samarbeid. Gjennom sitt mandat og sin sammensetning skal ressursgruppene sikre en sterk bevissthet omkring Den kulturelle skolesekkens forankring i kunst- og kultursektor. 

Samtaler om kunst i DKS

Samtaler om kunst i DKS

Hva skjer? Aktuelt i DKS

Hva skjer? Aktuelt i DKS