Godtar utbetaling av honorar for avlyste DKS-oppdrag ut skoleåret

Godtar utbetaling av honorar for avlyste DKS-oppdrag ut skoleåret

Kulturdepartementet og Kulturtanken åpner for videreføring av dagens praksis.

Foto: Lars Opstad

Forrige uke meldte Kulturtanken at det i samråd med Kulturdepartementet ble besluttet at det fra 1. mai ikke lenger var mulig å rapportere på midler som ble benyttet til å honorere utøvere for avlyste DKS-oppdrag etter 1.mai. Etter tilbakemeldinger åpner Kulturtanken og Kulturdepartementet for videreføring av dagens praksis, med rom for å rapportere på midler utbetalt for avlyste DKS-oppdrag ut dette skoleåret.

Etter dialog med flere fylkeskommuner og med Kulturdepartementet på bakgrunn av reaksjoner fra både fra politisk hold og fra DKS-utøvere ser vi at det i noen situasjoner vil være både rimelig og riktig å videreføre praksis med å utbetale honorar i henhold til avtale ut inneværende skoleår, sier direktør i Kulturtanken, Øystein Strand.

Det er også usikkerhet rundt hvordan de generelle tiltakene for frilansere og selvstendig næringsdrivende vil slå ut for den enkelte DKS-utøver. Strand sier derfor videre;

– Vi har tillit til at den enkelte fylkeskommune og kommune gjør gode vurderinger basert på både juridiske og lokale hensyn, og vil derfor åpne opp for at beslutninger som fattes for inneværende skoleår ikke vil få konsekvenser for rapporteringen på de statlige spillemidlene.

Kulturtanken vil altså ikke kreve tilbake statlige DKS-midler for inneværende skoleår og kommuner og fylkeskommuner står dermed fritt til gjøre egne vurderinger og å fatte beslutninger vedrørende inngåtte avtaler.

– Det er imidlertid viktig for oss å understreke intensjonen om at DKS-midlene i så stor grad som mulig skal gå til sitt definerte formål* og vi oppfordrer fylkeskommuner og kommuner til å søke gode løsninger med dette for øyet i samarbeid med sine DKS-utøvere og skolene i sitt område, sier Strand.

* Midlene skal brukes i tråd med mål og prinsipper for ordningen som vedtatt i St.meld. nr. 38 (2002–-2003) Den kulturelle skulesekken og St.meld. nr. 8 (2007–2008) Kulturell skulesekk for framtida.

«Den kulturelle skolesekken skal sikre et profesjonelt kunst- og kulturtilbud i skolen for barn og unge i hele landet, innenfor alle de seks kunst- og kulturuttrykkene i Den kulturelle skolesekken: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.»