Kunst, kultur og skole

Kunst, kultur og skole

Kulturtanken skal bidra til koordinering av feltene kunst, kultur og skole. Skolen trenger kunsten og kulturen i sitt dannelsesoppdrag.

Gjennom samarbeid med tilskuddsmottakere, rektorer, lærere, elever og andre aktører
skal Kulturtanken sikre bedre forankring av Den kulturelle skolesekken (DKS) i skolen. Vi skal jobbe for bedre samspill mellom tilbudet i DKS og skolens læreplaner.

Vi skal bidra til å skape møteplasser for dialog og kunnskapsdeling mellom skolen, kulturskolen og DKS, og delta i samarbeid og nettverk om kunstformidling til elever i skolen. I tillegg jobber vi med kunst og kultur for barn og unge også utenom skolen, i form av samarbeid med blant annet kulturskoler og barnehager.

Prosjekter og satsinger

Samarbeid med KS og Utdanningsdirektoratet 

I stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur (meld.st.18 (2020-2021)) blir Kulturtanken gitt i oppdrag å etablere "ein permanent permanent samarbeidsstruktur i dialog med KS, som inkluderer representantar frå både kultur og skole i kommunesektoren (grunnskole og vidaregåande)".

Dette har utviklet seg til et samarbeid med både KS (Kommunesektorens organisasjon) og Utdanningsdirektoratet, hvor de tre organisasjonene i fellesskap arrangerer et DKS-forum, som samler sentrale aktører fra utdanningssektoren og kunst- og kultursektoren.

Målet med DKS-forum er dialog om og utvikling av DKS, og å synliggjøre og løfte frem kunstens og kulturens verdi i grunnopplæringen.  

DKS i VGS  

Bildet viser en DKS-dag til Runde, som Ålesund VGS arrangerte i samarbeid med fire kunstnere og DKS Møre og Romsdal.

DKS i VGS er Kulturtankens satsningsarbeid for å løfte Den kulturelle skolesekken i videregående skole. Arbeidet handler om å dele gode erfaringer, spennende prosjekter og god organisering på tvers av fylkene, samt å synliggjøre dette i våre kanaler.   

Fokusområdene er godt samarbeid mellom skolesektor og kultursektor i fylkeskommunene og mulighet for relasjonsbygging mellom DKS-enhetene.  Med våre samarbeidspartnere har vi en løpende dialog om styrking av DKS sin relevans i VGS.   

Samarbeidspartnere:   Vestland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Blindern VGS og DKS Oslo.  

Arbeidsgruppe:     Ingebjør Westgaard (DKS Oslo), Camilla Wiik (DKS–koordinator Møre og Romsdal fylkeskommune) , Tonje Røseth (assisterende rektor Blindern VGS) , Laila Christin Kleppe (seniorrådgiver Vestland fylkeskommune ) og Øyvind Høstaker (seniorrådgiver Vestland fylkeskommune ).

  Kontaktperson: seniorrådgiver Hege Posaas

Tilbakemeldingsverktøy i DKS-portalen 

Lærere, kulturkontakter og utøvere begynte fra skoleåret 2021/2022 å motta digitale spørreskjemaer i etterkant av DKS-opplevelser og turneer. Dette gir blant annet planleggere og produsenter i DKS som bruker DKS-portalen muligheter til å registrere tilbakemeldinger på DKS-produksjoner mens en turné pågår, og til å drive med langsiktig kvalitets- og utviklingsarbeid.  

Elever mottar fra og med skoleåret 2022/2023 et eget digitalt spørreskjema i etterkant av DKS-opplevelser. Deres tilbakemeldinger gir barn og unge en stemme i DKS, og kan bidra til å styrke kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet i DKS. 

Elevtilbakemeldingsverktøyet utvikles videre i samarbeid med institutt for pedagogikk ved UiO. 

Kulturtankens spillab 

Kulturtankens spillab bidrar med kompetanse og erfaringsdeling på dataspill, og jobber for å stimulere til bevisst og kritisk tenkning rundt dataspill som kunst- og kulturuttrykk.  

Selv om ikke dataspill er et eget kunst- og kulturuttrykk i DKS, heter det i meld.st.18 (2020-2021) at “kunst- og kulturformidlingen i DKS må utformes slik at den oppleves relevant for barn og unge og kan bli satt i sammenheng med skolens aktiviteter".

Spillaben jobber derfor med å identifisere riktige spill, riktige formidlingsmodeller, og riktig samspill med skole og andre kunst- og kulturuttrykk.   

Relevante ressurser:
Spillstudieark Never Alone og Embracelet
Rapport fra dataspillpilot i DKS 2021
Rammeverk for formidling av dataspill i DKS

Ressursgruppe for medvirkning 

Ressursgruppe for medvirkning ble opprettet av Kulturtanken i 2021. Ressursgruppen har et særlig fokus på kunnskaps-og erfaringsdeling, samt utvikling og gjennomføring av ulike medvirkningstiltak.  

Ressursgruppen koordineres av Bente Aasheim, seniorrådgiver i avdeling Skole og barne- ungdomskultur. Medlemmene kommer fra DKS-administrasjoner i fylker, kommuner og direktekommuner, samt andre aktører som er tilknyttet DKS.  

Barn og unges medvirkning til utvikling av DKS-tilbudet er viktig for å skape et tilbud av høy kvalitet som oppleves som relevant og representativt. Kulturtanken har et spesielt ansvar med å følge opp forventninger som beskrevet i St.Meld 18 om barn og unges medvirkning. I Stortingsmeldingen påpekes det at medvirkning fra barn og unge skal vektlegges i alle deler av DKS-ordningen.  

For 2022 har ressursgruppen tre prioritete fokusområder: Styrking av samarbeidet med skolen, erfaringsdeling og innsamling av modeller og verktøy for medvirkning. I løpet av året skal ressursgruppen utvikle og iverksette ulike tiltak og aktiviteter i tilknytning til fokusområdene.  

Gruppens aktiviteter bestemmes i stor grad ut ifra deltakernes ønsker og behov. Det avholdes møter cirka hver andre måned og det er åpent for innmelding gjennom hele året.  

Ved spørsmål eller innmelding, ta kontakt med Bente Aasheim

Her finner du ressurser for medvirkning i DKS

Kulturtankens ungdomsråd

Gruppebilde av Ungdomsrådet
Bilde av Kulturtankens Ungdomsråd 2021/22: Rasmus Fægri, Sol Angelica Berg Stavnes, Dilara Kara, Anna Ignate Nygård og Mikal Shahim Thorstensen. (ikke til stede: Jens Flakstad Vold)

Kulturtankens ungdomsråd er et samarbeid mellom Kulturtanken, Elevorganisasjonen, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Ungdom og Fritid, og består av to til tre representanter fra hver organisasjon. Ungdomsrådet skal kunne drøfte saker innenfor utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene.

Ungdomsrådets mandat er å bistå Kulturtanken med råd på følgende felt:  

  • ungdomskultur
  • trender og teknologi
  • samarbeid mellom skole, elever og DKS

Medlemmene i Ungdomsrådet kan velges fra det året man fyller 15 og til det året man fyller 21. Unntak for alder kan gjøres etter avtale med Kulturtanken. Medlemmene velges for ett år med mulighet for gjenvalg. 

DKS på skolens digitale plattformer 

DKS på skolens digitale plattformer er et utviklingsprosjekt som har som hovedmål er å styrke Den kulturelle skolesekken sin plass i skolen i tråd med tiltak og nasjonale mål for ordningen som beskrevet i St.Meld 18 (2020- 2021).

Prosjektet har som mål at DKS, og ressurser i tilknytning til DKS, i større grad skal tilgjengeliggjøres for elever og lærere.

Et av målene i dette arbeidet, er at innhold fra DKS publiseres på digitale læringsplattformer som benyttes av elever og lærere. Dette kan bidra til at samspillet mellom DKS og skolens læreplaner tydeliggjøres, samt at DKS-tilbudets læringspotensial synliggjøres og i større grad utnyttes.

Prosjektet jobber også for at flere systemer i skolen kan benytte seg av kalenderdeling av arrangementer gjennom DKS-portalen sitt API. Det vil bety at elever og lærere får informasjon om tildelte DKS- produksjoner via læringsplattformen En annen mulighet er at de ulike læringsplattformene kan  knytte sine egne læringsressurser til produksjoner i DKS hvor de ser en relevant kopling.

Vi mener at økt tilgjengelighet av innhold fra og om DKS på skolens plattformer vil bidra til å styrke opplevelsen av relevans for skolens læringsaktiviteter.

I prosjektets konseptfase har det blitt utviklet og vurdert flere ulike konsepter for tilgjengeliggjøring av innhold. Prosjektet går nå over i planleggingsfasen og vil arbeide for å realisere de konsepter som virker mest lovende.  

Prosjektet DKS på skolens digitale plattformer utvikles og gjennomføres av Kulturtanken, men involverer ulike samarbeidspartnere fra hele DKS-feltet. Det arrangeres informasjon- og innspillsmøter for DKS-nettverket, og både kulturkontakter og lærere bidrar med innspill og forankring av innhold.

Ressursgrupper for og med kulturkontakter i DKS-ordningen 

Målet med arbeidet er å synliggjøre kulturkontaktens rolle i DKS-ordningen og utarbeide veiledningsmateriell, verktøy og ressurser. Medfølgende nasjonale anbefalinger kan bidra til å styrke kulturkontakten i sitt arbeid, lokalt og regionalt.

Tiltakene er blant annet å lage en veileder for kulturkontakten, til bruk landets 4000 kulturkontakter og andre som til daglig opererer i ordningen. Arbeidet er i tråd med Kulturtanken nasjonale ansvar for å samarbeide med kultur- og utdanningssektoren om innhold og kvalitet i Den kulturelle skolesekken.  

Ressursgruppen består av 16 kulturkontakter som representeres de ulike rollene:  fem skole-/avdelingsledere, åtte lærere og to bibliotekarer. Deltagerne representerer barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. Tre av kulturkontakter er fra direktekommuner.

Medvirkning og involvering fra deltagerens vektlegges slik at aktuelle tema belyses best mulig. Resultatene vil gi oppdatert og ny kunnskap tuftet på erfaringer fra hvordan kulturkontakter ansvar og arbeidsoppgaver påvirker og fungerer best mulig i dagens DKS-ordning.

I tillegg er det etablert en referansegruppe bestående av:
Ingvild Holen
(kulturkontakt og bibliotekar, Elverum VGS, Innlandet). Elin Birna Bjakar (kulturkontakt Apalløkka skole, Oslo), Lill Carin Jacobsen (leder for formidlingsenheten DKS-Viken) og Barb Lamprecht Wang (DKS-leder i Agder fylkeskommune). 

Referansegruppen skal sikre god kvalitetssikring av innhold i arbeidet i møtene som avholdes og inviteres til å skrive og justere innhold til veileder, ressurser og annet materiell. Deltagerne i referansegruppen er også fag – og ressurspersoner i møtene med ressursgruppen. 

Arbeidet ledes og koordineres av seniorrådgiver Ragnhild Bøhle.

Toppbilde: Fra skolebesøk med prosjektet "Kunsten å lære" på Aurvoll skole i Øyer kommune, 4. februar 2022.


Ressurser

Ressursside for lærere

Er du nysgjerrig på hvordan du som lærer kan hjelpe elever til å få mest mulig ut av besøk fra Den kulturelle skolesekken? Her finner du informasjon om ordningen, eksempler på veiledningsmateriell og inspirasjon

Kulturkontakt – en essensiell rolle

I hver en liten avkrok eller storby hvor det finnes en skole, finnes det som oftest også en kulturkontakt, en rolle som er essensiell for å holde Den kulturelle skolesekken i gang! Seks av landets flotte kulturkontakter forteller om gleder og utfordringer

Betydningen av kunst og kultur

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge? Vi har spurt kunstnere, politikere og folk som sørger for at kunst og kultur når ut til de unge. Her er noen av svarene vi fikk

Avsluttede prosjekter

Prosjekt DKS-skole

Hvordan sikre bedre forankring og sterkere samspill mellom skole og DKS?

Prosjekt elevmedvirkning

Hvordan få mer elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken?

Prosjekt kulturkontakter

Hvordan styrke kulturkontaktenes mandat og posisjon i skolen?

Prosjekt skoleledere

Hvordan øke engasjementet for kunst og kultur hos skoleledere?

Kulturbarn 0-8

Kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med barn i aldersgruppen null til åtte år.