Skip to main content
Stillbilde fra filmen "Undringstimen": Gutt smiler med gitar i hånden, lærer står bak.

Ressursside for lærere

Er du nysgjerrig på hvordan du som lærer kan hjelpe elever til å få mest mulig ut av besøk fra Den kulturelle skolesekken (DKS)? Her finner du informasjon om ordningen, eksempler på veiledningsmateriell og inspirasjon.

Hvert møte med kunst og kultur er unikt. Sammen kan vigi elevene opplevelser som setter spor.

Filmer og andre ressurser

SE FILMEN: Et besøk fra Den kulturelle skolesekken kan knytte nye bånd mellom en lærer og en elev. Filmen “Undringstimen” gir tre eksempler på akkurat det.

Film om lærerens betydning for Den kulturelle skolesekken

Du er hjertelig velkommen til å bruke våre filmer. Undringstimen ligger på YouTube og kan også lastes ned via Vimeo. I tillegg til fullversjonen har vi delt den inn i små snutter basert på de tre scenarioene. Alt er tilgjengelig med understekster på henholdsvis bokmål, nynorsk og engelsk.

Film om Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken når alle elever i Norge. Denne videoen illustrerer det og forteller kortfattet om hva DKS-ordninga er. Videoen kan brukes på blant annet lærarmøter og foreldremøter i skolen. Del den gjerne også i sosiale medium.

Last ned videoen via Vimeo


Forankring i skolen

Skolen har to samfunnsoppdrag; danning og utdanning. DKS er et godt verktøy for å oppfylle danningsoppdraget, fordi kunstens egenverdi er forankret i verdigrunnlaget i Opplæringsloven. Ordningen bidrar til bruk av ulike læringsstiler og innfallsvinkler.

bilde av en kulturkontakt og sitatet: Mye av det som våre fagplaner sier at vi skal gjennom, kan man få gjennom DKS-prosjekter hvis man er våken.

Fordi DKS favner på tvers av fag er ordningen også en solid ressurs til de tverrfaglige temaene «Folkehelse og livsmestring», «Demokrati og medborgerskap» og «Bærekraftig utvikling».

Kulturkontakter

Skolens kulturkontakt er bindeleddet mellom skolen og Den kulturelle skolesekken. DKS-administrasjonen i fylkene og de 12 direktekommunene. Interessert i hvordan det er å være kulturkontakt? Vi har intervjuet seks av dem for å vise spennet i rollen.

Her finner du en veileder for kulturkontakten. Den gir anbefalinger om kulturkontaktens praktiske oppgaver. Veilederen synliggjør også hvordan ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS) er fordelt mellom kulturkontakten og samarbeidspartnere.

Undervisningsopplegg knyttet til DKS-produksjoner

Det knyttes ofte læreveiledning til et DKS-besøk. Det finner du i informasjon om produksjonen på www.denkulturelleskolesekken.no, som kulturkontakten skal distribuere. 

DKS i fylkene og lokalt har flere ressurssider som kan hjelpe lærere. Noen har konkrete råd om hvordan DKS-produksjoner kan knyttes opp mot undervisningsopplegg, andre har mer generelle tips. Her er to eksempler, sjekk også ut nettsiden til din lokale DKS-administrasjon:

DKS Oslo har utarbeidet lærerveiledning for alle trinn for å gjøre det enkelt for lærer å tilpasse undervisningsopplegg til egen klasse. Veiledningen gir eksempler på hvordan elevenes møter med kunst- og kulturproduksjoner kan kobles til arbeidet med læreplanverket, grunnleggende ferdigheter og fag.

DKS Viken vektlegger lærerens nøkkelrolle for at DKS-besøk skal bli så bra som mulig. Og gir noen råd om nettopp dette.

Verdien av kunst og kultur

Hva kan kunst og kultur bety for barn og unge? Vi har spurt utøvende kunstnere, politikere og kulturpersonligheter. Her finner du flere tanker om tematikken.

Maria Utsi med sitat
Per Morten Ekerhovd med sitat
Heidi Marie Vestrheim med sitat
John Arve Eide med sitat
Zeshan Shakar med sitat
Anne Wisløff med sitat

Nøkkeltall

I 2022 gikk det 822 350 elever i den norske skole. Hver elev fikk gjennomsnittlig 2,9 kunst- og kulturmøter gjennom Den kulturelle skolesekken.

Ordningen besøkte alle landets skoler. Til sammen hadde DKS-forestillinger om lag 2 350 000 deltakere. Tallene er hentet fra DKS Årsrapport 2022 (pdf).

Den kulturelle skolesekken har en egen nettside med all informasjon du trenger.

Vi har også laget en kortfattet brosjyre om samarbeidet mellom DKS og skolen.

Forsiden på en brosjyre. En mann hoper mens barn ser på

Fakta om ordningen

Den kulturelle skolesekken kan bidra som en ressurs for å nå målsettingene i skolen innenfor den overordnede delen av lærerplanverket.

Stortingsmelding nr. 18 «Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge» sier følgende om samarbeidet mellom kultursektoren og utdanningssektoren: «DKS er eit samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på statleg, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. For at barn og unge skal få eit godt tilbod, må alle som er involverte i ordninga jobbe aktivt for at elevane møter kunst og kultur som er relevant for livet og skolekvardagen deira, og som bidreg til danninga og utdanninga deira.»

Skoleleders ansvar

Skoleledere har i praksis det overordnede ansvaret for å knytte DKS opp mot Fagfornyelsen. En skoleleder har ansvar for at det er høy kvalitet i opplæringen, som blant annet kommer til syne i elevenes læringsresultater. Effektene av møter med DKS kan ikke måles, men møter med kunst- og kultur skaper mulighetsrom for dybdelæring, sosial læring og tverrfaglig arbeid.

Utdanningsdirektoratet (UDIR) har utarbeidet en helt ny ressursside rettet mot skoleledere. Ressurssiden finner du her.

Her er ni konkrete tips til hvordan du som skoleleder kan lykkes med Den kulturelle skolesekken.

LAST NED: tipsplakat på bokmål (PDF)

LAST NED: tipsplakat på nynorsk (PDF)

DKS gjer skulen til ein betre plass å vere. Det er eg heilt overtydd om.

Rektor og kulturkontakt Kenneth Ulla, Haramsøy skule
Konsert med Cezinando - silhuetten hans synes mot en lille bakgrunn
En mann spiller kontrabass mot et Munch-bilde

Les mer om Kulturtankens arbeid

Barnehender leker med utklippsfigurer.

Prosjekt elevmedvirkning

Hvordan få mer elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken?

Tegning av en gymsal, med utklippsfigurer.

Prosjekt kulturkontakter

Hvordan styrke kulturkontaktenes mandat og posisjon i skolen?

Festivalsjefene Abdullah og Amy, sammen med Lin Holvik (Kulturtanken), overleverte Barn og unges kulturmelding til Trine Skei Grande og Jan Tore Sanner.

BUSK: Barn og unges stemmer

Barn og unges egne innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen.