Tegning av klasserom, med utklippsfigurer av lærer og elever.

Prosjekt DKS-skole

Hvordan sikre bedre forankring og sterkere samspill mellom skole og DKS?

Prosjekt DKS-skole var et treårig utviklingsprosjekt som skulle sikre en enda bedre forankring av Den kulturelle skolesekken i skolen og et sterkere samspill mellom DKS-tilbudet og skolens læreplaner.

I skoleprosjektet samarbeidet vi med aktører i DKS for å se nærmere på muligheter for elevmedvirkning i DKS samt tettere samarbeid og dialog mellom skoleledelse, kulturkontakter og DKS. Vi initierte piloter, inngikk samarbeid om utviklingsprosjekter og innhenter og delte kunnskap fra allerede eksisterende satsinger.

Prosjektet var organisert i tre delprosjekter; elevmedvirkning, kulturkontakter og skoleledere, alle sentrale aktører for å sikre en bedre integrering av DKS i skolen.

Delprosjekter

Barnehender leker med utklippsfigurer.

Prosjekt elevmedvirkning

Hvordan få mer elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken?

Tegning av en gymsal, med utklippsfigurer.

Prosjekt kulturkontakter

Hvordan styrke kulturkontaktenes mandat og posisjon i skolen?

Tegning av klasserom, med utklippsfigurer av elev, lærer og skoleleder.

Prosjekt skoleledere

Hvordan øke engasjementet for kunst og kultur hos skoleledere?

Bakgrunn

Kulturtankens mandat, fastsatt juni 2017 av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, slår fast at virksomheten skal styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet innen alle kunstretninger og være en nasjonal koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i DKS-ordningen.

I tillegg skal Kulturtanken arbeide for god forankring og tett samarbeid mellom skole- og kunstsektor, bidra til å fremme engasjement og utvikle kunnskap og kompetanse om kunst og kultur i utdanningen, samt sikre at innholdet i DKS-ordningen samspiller med skolens læreplaner.

Samarbeidspartnere

Asker kommune, Bergen kommune, Bærum kommune, Lørenskog kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nord Universitet, Oslo fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Trondheim fylke, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Vestland fylkeskommune og Viken fylkeskommune.