Tegning av klasserom, med utklippsfigurer av elev, lærer og skoleleder.

Prosjekt skoleledere

Hvordan øke engasjementet for kunst og kultur hos skoleledere?

Prosjekt skoleledere hadde som mål å styrke og øke engasjement, kunnskap og kompetanse om kunst og kultur i utdanningen hos skoleledere. Skoleledere er sentrale for forankringen av DKS i skolen. Det er nødvendig at de opplever at innholdet i DKS-ordningen samspiller med skolens læreplaner.

Prosjektet hadde to hovedaktiviteter:

  • Den første handlet om opprettelse av ressursgruppe for DKS-skole med skoleledere, lærere, representant for lærerutdanningen og DKS. Gruppen skulle være rådgivende organ for den fagansvarlige på skole, og informere Kulturtankens virksomhet som ressurssenter.
  • Den andre aktiviteten var gjennomføring av pilotprosjekter ved videregående skoler i to fylker. Skolens ledelse, lærere og elever deltok både i planlegging, produksjon, gjennomføring og videreutvikling av tilbudet. Målet var å utvikle nye strukturer for dialog. Tradisjonelt har DKS-tilbudet i stor grad blitt programmert sentralt. Ved å gi skolen en større rolle i valg av utøvere og aktiviteter håpet man å finne nye modeller for programmering og utvikling.

Samarbeidspartnere i Prosjekt skoleledere var DKS Oslo og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Gruppebilde: Ingebjør Westgaard, Jill Solheim-Nilsen, Ingun Momrak-Haugan, Kristine Høeg Karlsen og Endre Volden.
Øverst f.v. Ingebjør Westgaard, Jill Solheim-Nilsen og Ingun Momrak-Haugan. Nederst f.v. Kristine Høeg Karlsen og Endre Volden.

Ressursgrupper – rolle og mandat

Ressursgruppene skulle være rådgivende organ for den fagansvarlige på skole, og informere vår virksomhet som ressurssenter i DKS. Utvalget skulle diskutere innhold og retning på DKS, forankring av DKS i skolen og samspill mellom DKS og skolens læreplaner. Utvalget skulle sikre at den fagansvarliges arbeid var godt forankret i utdanningsfeltet, og åpne porter til nye samarbeid mellom DKS og skole. Gjennom sitt mandat og sin sammensetning skulle ressursgruppene sikre en sterk bevissthet omkring ordningens forankring i kunst-, kultur- og skolesektoren. Gruppen hadde to møter i året.

Gruppens medlemmer 2019–2020: Ingebjør Westgaard (fagkonsulent i DKS Oslo), Jill Solheim-Nilsen (enhetsleder/rektor på Gyllenborg skole i Tromsø), Ingun Momrak-Haugan (lærer i Telemark), Kristine Høeg Karlsen (førsteamanuensis ved lærerutdanningen i Høgskolen i Østfold) og Endre Volden (avdelingsleder for kunstfag ved Fagerlia VGS i Møre og Romsdal).