Gruppebilde med medlemmer av det norske ENO-nettverket

Styrker kunst- og kulturopplæringen gjennom europeisk samarbeid

Norge ble nylig medlem av ENO-nettverket, som knytter kunnskapssentre i Europa sammen og stimulerer til samarbeid om utvikling av kunst- og kulturopplæring.

Norge er det 17. medlemslandet i ENO - European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education - som i alt forbinder 34 institusjoner i Europa. Målet er å legge til rette for samspill mellom forskning, praksis og forvaltning.

Tone Pernille Østern - portrett
Tone Pernille Østern ved Institutt for lærerutdanningen på NTNU. Foto: Daniel Almli

- ENO er særlig opptatt av å styrke forskning på feltet for kunst og kultur i utdanning, og legge til rette for utveksling av forskningsresultater og innovativ praksis, sier professor Tone Pernille Østern ved Institutt for lærerutdanningen på NTNU.

Østern representerer NTNU i det norske ENO-nettverket, som også består av professor Lisbet Skregelid ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder (UiA), senterleder Ann Karin Orset og seniorrådgiver Ragnhild Merete Hassel ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) ved Nord universitet, samt avdelingsdirektør Ståle Stenslie og seniorrådgiver Charlotte Blanche Myrvold fra Kulturtanken.

ENO er særlig opptatt av å styrke forskning på feltet for kunst og kultur i utdanning, og legge til rette for utveksling av forskningsresultater og innovativ praksis.

Tone Pernille Østern

I likhet med de andre ENO-nettverkene, består det norske ENO både av akademiske og ikke-akademiske institusjoner. Det representerer kunnskapsmiljøer fra Kristiansand, Trondheim, Bodø og Oslo – alle med sterkt engasjement for å styrke kunnskapen om og arbeidet med kunst og kultur for, av og med barn og unge.

ENO Norge representerer fagmiljøer med ulik fagkompetanse, ulike nasjonale og internasjonale fag- og forskningsnettverk, samt ulike arbeidsområder. Slik vil de støtte opp om, og realisere ENOs overordnede mål, ved å omsette dem til norsk kontekst.

Det internasjonale ENO har som mål å:

  • legge til rette for utveksling av forskningsresultater og innovativ praksis
  • stimulere til ny forskning på området
  • støtte kvalitetsutvikling av kunst- og kulturopplæring innenfor rammen av global UNESCO-politikk og retningslinjer for utdanning, kultur og bærekraft.

Fire kunnskapsmiljøer fra Norge

Ann Karin Orset - portrett
Ann Karin Orset ved KKS. Foto: Tor Jarle Wergeland

- ENO gir tilgang til kunnskap om kunst- og kulturopplæring i andre europeiske land og relevant forskning på feltet. Dette gir et viktig utgangspunkt for å ivareta vårt mandat om å styrke arbeidet med kunst og kultur i hele opplæringsløpet og i lærerutdanningene, sier Ann Karin Orset fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS).

- Kunnskap om hvordan kunst og kultur i opplæring gjennomføres i praksis og forskes på i andre europeiske land vil formidles i ulike fora, både internt ved egen institusjon og eksternt, blant annet gjennom fag- og forskningsseminarer og konferanser, legger hun til.  

Lisbet Skregelid ved Fakultet for kunstfag ved UiA er også opptatt av å dele og forankre kunnskap.

Lisbet Skregelid - portrett
Lisbet Skregelid ved Fakultet for kunstfag ved UiA . Foto: Mads Jensaas

- Som utdannet grunnskolelærer, og etter mangeårig forskning på ungdoms møter med kunst i skjæringspunktet skole og kunstinstitusjon, har jeg stort engasjement for kunstens betydning i skolen, men også i samfunnet generelt. Jeg har nå flere pågående forskningsprosjekt som inkluderer lærerstudenter både innenfor og utover kunstfag. Som leder av forskningsgruppa Kunst og barn & unge under forskningsplattformen Kunst i kontekst ser jeg store muligheter for å forankre ENO her, men også i andre deler av institusjonen, sier hun.

-Fakultet for kunstfag ved UiA har i sin strategi en ambisjon om å være en nasjonal pådriver for de estetiske fagenes plass i lærerutdanningene, skole og barnehage, samt fremme kreativitet, utforsking og skaperglede. Vi tenker medlemskapet i ENO kan bidra til å styrke denne nasjonale målsetningen, legger hun til.

Charlotte Blanche Myrvold fra Kulturtanken ser stor verdi av ENO-samarbeidet.

-Initiativer for å styrke forskning, forskningsformidling og kunnskapsbasert utvikling på tvers av skolesektor og kultursektor er viktig og noe Kulturtanken vil kunne bidra med i ENO-samarbeidet. Samtidig ser vi stor verdi av samarbeidet fordi det kobler oss på europeiske kunnskapsmiljøer som er interessante for våre nettverk. Ikke minst åpner det opp en samtale mellom forskning, praksis og forvaltning som jeg håper vil styrke alle partnerne i sitt arbeid.

portrett bilde av Charlotte Blanche Myrvold
Seniorrådgiver Charlotte Blanche Myrvold. Foto: Kulturtanken

Samarbeidet åpner opp en samtale mellom forskning, praksis og forvaltning som jeg håper vil styrke alle partnerne i sitt arbeid.

Charlotte Blanche Myrvold

Institutt for lærerutdanning ved NTNU er en generell lærerutdanning, der kunstfagene er en del. 

-Et mål med kunstfagene ved lærerutdanningen er å fremme estetiske læringsprosesser innenfor lærerprofesjonen som kontekst, sier Tone Pernille Østern.

-Jeg vil særlig forankre min og instituttets deltakelse i ENO-målsetningen om å støtte kvalitetsutvikling av kunst- og kulturopplæring innenfor rammen av global UNESCO-politikk og retningslinjer for utdanning, kultur og bærekraft, legger hun til.

Meld deg på Kulturtankens nyhetsbrev for nyheter og oppdateringer om alle våre arrangementer.

Tette bånd til UNESCO

ENO bygger på og arbeider for å styrke UNESCO retningslinjer for utdanning, kultur og bærekraft. Forbindelsen til UNESCO både styrker og forplikter ENO ved å synliggjøre viktigheten av kunst- og kulturopplæringa i et demokratisk samfunnsbyggende perspektiv, samtidig som det identifiserer tydelige utfordringer og satsningsområder fra et nasjonalt perspektiv for å sikre kvalitet i kunst- og kulturopplæringen.

Styringsdokumentene Roadmap for Arts Education (2006) og Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education (2010) streker opp viktige prinsipper for utvikling av feltet:

  • sikre at kunstfagene er tilgjengelige for å fornye utdanningsfeltet
  • at kunstutdanning har høy kvalitet (på alle nivå), og
  • at prinsipper og praksiser fra kunst og kultur i utdanning benyttes for å bidra til sosial bærekraft.

I 2021 kom UNESCOs Framework for Arts and Cultural Education. En av de første oppgavene som ENO Norge skal ta fatt på er å undersøke hva det nye rammeverket betyr og forplikter oss til i norsk sammenheng.