Skip to main content
Silhuettene av to kvinnelige utøvere bak et sceneteppe, med grønt lys bak.

Bærekraft i kulturfeltet og DKS

Ressurssider om kultur og bærekraftsmålene.

Kunst og kultur hjelper oss å tenke nytt og skape nye ting. Det er helt sentralt for å løse mange av de store utfordringer i verden. Når barn og unge får tilgang til kunst og kultur så lærer de å være kreative og tenke på løsninger som ikke er så vanlige. Det er også nødvendig for å gjøre verden mer miljøvennlig. Derfor sier vi at det å jobbe med kunst og kultur er bærekraftig i seg selv. Det bidrar rett og slett til en bedre, mer rettferdig og likestilt verden.

Fremover må kunst og kultur til barn og unge sees som en ressurs for bærekraftsarbeidet og konkret bidrag til å nå FNs 17 bærekraftsmål. Disse nettsidene har som formål å dele informasjon og inspirasjon til arbeid med kultur og bærekraft for, med og av barn og unge. Uten medvirkning av fremtidens voksne får vi det nemlig ikke til.

Les mer om arbeidet med å integrere kultur som et middel for bærekraftig utvikling:

  • UNESCO har utviklet rammeverket Culture 2030 Indicators for å evaluere framskritt i forhold til kulturens bidrag til Agenda 2030 og for å oppmuntre til økt integrering.  
  • UNESCOs rapport Re|Shaping policies for creativity: addressing culture as a global public good(2022) har et eget kapittel (8) om kulturens rolle for bærekraft. 
  • I september 2022 samlet MONDIACULT, den største verdenskonferansen viet til kultur de siste 40 årene, nesten 2600 deltakere over tre dager i Mexico City. Her ble det vedtatt en historisk deklarasjon (pdf) som løfter frem kulturens transformative kraft inn mot en bærekraftig utvikling.  Blant annet peker den på kulturelt mangfold som «en kilde til utveksling, innovasjon og kreativitet, [...] som er like nødvendig for menneskeheten som biologisk mangfold er for naturen»

Informasjon om kultur- og bærekraftsarbeid på Kulturtankens nettsider vektlegger norske og nordiske perspektiver, med særlig fokus på barn og unges rolle.

Les mer

Om bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål, Agenda 2030, består av 17 mål og 169 delmål. 

Kulturens rolle i FNs bærekraftsagenda

Inneholder bærekraft en kulturell dimensjon?

Scene og publikum på Riddu Riddu-festivalen, med natur i bakgrunnen.

Bærekraft og kulturlivet i Norden

Hvordan jobber kulturlivet i Norge og i de andre nordiske landene med bærekraft?

Elevgruppe står på toppen av et fjell med armene i været.

Inspirasjon og verktøy for kultur og bærekraft

Eksempler på kultur- og bærekraftsarbeid for, med og av barn og unge.

Hvorfor kultur og bærekraft?

Kulturtanken ser på kunst og kultur for, med og av barn og unge som en viktig drivkraft for bærekraftig samfunnsutvikling. Eksponering for og deltagelse i kunst og kultur kan bidra til: 

  • økt sanselighet, kreativitet og styrket resiliens hos barn og unge, dvs. fremme barn og unges evne til å håndtere stress og katastrofer, og at barn og unge viser seg motstandsdyktige overfor psykiske problemer. 
  • at den unge generasjonens perspektiver integreres når fremtiden formes. Deltagelse i kunst og kultur bidrar til realisering av Agenda 2030 sitt slagord: «Leaving no one behind». 

Våre ambisjoner:  

  • Et inkluderende og relevant kunst- og kulturliv der barn og unge har mulighet til å oppleve kunst og kultur av høy kvalitet og selv være skapende. 
  • Mangfoldet av barn og unges stemmer i demokratiske prosesser er styrket. 
  • Kunsten og kulturens rolle i skolen er styrket.

Like mye som Agenda 2030 er «work in progress» vil også Kulturtankens ressurssider for bærekraft være under kontinuerlig utvikling.

Har du tips? Spørsmål? Lyst til å drodle eller dele ideer rundt et kultur- og bærekraftsprosjekt med relevans for barn og unge? Ta kontakt med Ståle Stenslie, avdelingsdirektør for Kunnskapsutvikling, kunst og skole.