Skip to main content
Om bærekraftsmålene

Om bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål, Agenda 2030, består av 17 mål og 169 delmål. 

Norges tilslutning til Agenda 2030 innebærer at bærekraftsmålene skal ligge til grunn for all politikk, herunder også kulturpolitikk.  Bærekraftig utvikling er å utvikle verden til det beste for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for dem som kommer senere (Our Common Future, 1987). 

Dette er de 17 målene som verden i fellesskap har blitt enige om å jobbe for frem mot 2030: 

Mål 1: Utrydde fattigdom
Mål 2: Utrydde sult
Mål 3: God helse
Mål 4: God utdanning
Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold
Mål 7: Ren energi for alle
Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
Mål 10: Mindre ulikhet
Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13: Stoppe klimaendringene
Mål 14: Liv under vann
Mål 15: Liv på land
Mål 16: Fred og rettferdighet
Mål 17: Samarbeid for å nå målene

NORADs hjemmesider finnes flere detaljer om hvert enkelt hovedmål og alle de 169 delmålene. Og her er en kort informasjonsvideo fra FN-sambandet:

De 17 målene favner vidt og fordrer samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer, offentlig og privat sektor og ulike kunnskapsområder.

  • I 2021 fikk lanserte regjeringen Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 som beskriver bærekraftsmuligheter og -utfordringer for Norge, samt regjeringens politikk på disse områdene.
  • I kommunesektorens politiske prioriteringer for perioden 2020-2023, som er nedfelt i dokumentet Mange bekker små formuleres følgende samfunnsmål: «Kommuner og fylkeskommuner møter behovene til de som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine, gjennom et sterkt representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse».
  • nordisk nivå er visjonen at samarbeid i Norden vil gjøre regionen til verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030.

Målene er fulle av motsetninger, politiske kompromisser mellom mange aktører – men det at vi i det hele tatt har dem gir oss et verktøy for dialog og arbeid på tvers. Før 2015 var det ikke like lett å harmonisere lokale og globale samtaler rundt disser viktige temaene.  

Den norske regjeringen lager årlig en statusrapport om den norske oppfølgningen av de globale målene.

Les mer

Silhuettene av to kvinnelige utøvere bak et sceneteppe, med grønt lys bak.

Bærekraft i kulturfeltet og DKS

Ressurssider om kultur og bærekraftsmålene.

Kulturens rolle i FNs bærekraftsagenda

Inneholder bærekraft en kulturell dimensjon?

Scene og publikum på Riddu Riddu-festivalen, med natur i bakgrunnen.

Bærekraft og kulturlivet i Norden

Hvordan jobber kulturlivet i Norge og i de andre nordiske landene med bærekraft?

Elevgruppe står på toppen av et fjell med armene i været.

Inspirasjon og verktøy for kultur og bærekraft

Eksempler på kultur- og bærekraftsarbeid for, med og av barn og unge.