Skip to main content
DKS-forum

DKS-forum

Kulturtanken, KS og Udir arrangerer i fellesskap DKS-forum. Målet er dialog om og utvikling av Den kulturelle skolesekken, og å synliggjøre og løfte frem kunstens og kulturens verdi i grunnopplæringen.   

Ståle Stenslie (avdelingdirektør Kulturtanken, Kristin Holm Jensen (avdelingsdirektør i KS), Hedda Birgitte Huse (avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet) og Matias Hilmar Iversen (direktør i Kulturtanken).

I stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur (Meld. St. 18 (2020-2021)) blir Kulturtanken gitt i oppdrag å etablere «ein permanent permanent samarbeidsstruktur i dialog med KS, som inkluderer representantar frå både kultur og skole i kommunesektoren (grunnskole og vidaregåande)». 

Dette har utviklet seg til et samarbeid med både KS (Kommunesektorens organisasjon) og Utdanningsdirektoratet (Udir), hvor de tre organisasjonene i fellesskap arrangerer et DKS-forum, som samler sentrale aktører fra utdanningssektoren og kunst- og kultursektoren. 

DKS-forum arrangeres to ganger i året, og temaene som løftes baseres på deltagernes innspill.  Etter det første forumet i april 2022 ble det etablert en arbeidsgruppe som bidrar inn i arbeidet med å planlegge innhold. Arbeidsgruppen består av aktører fra både utdanningssektor og kunst-og kultursektor. 

Målet med DKS-forum er dialog om og utvikling av DKS, og å synliggjøre og løfte frem kunstens og kulturens verdi i grunnopplæringen.   

Arbeidsutvalget består av Marianne Farstad-Jenssen fra Udir, Anders Netland fra KS, Jørund Høie Skaug og Hege Posaas, begge fra Kulturtanken.

Lederne om DKS-forum

Øystein Strand, direktør i Kulturtanken

På hvilken måte kan skole og kultursektor samarbeide om Den kulturelle skolesekken?

– Det viktigste er å skape et reelt felles eierskap til ordningen i begge sektorer. Eierskapet er og har alltid vært stort i kultursektoren, så vi må rette innsatsen mot å skape et like stort eierskap i skolesektoren. Da må vi ha respekt for ulike faglige perspektiver og snakke mye mer sammen, og sørge for å synliggjøre potensialet som ordningen har for å bidra til måloppnåelse i begge sektorer.  

Hvilken verdi har DKS for elever?

– DKS gir alle barn og unge kunst- og kulturopplevelser uavhengig av hvor de bor og av hvem som er foreldrene deres. Kunst og kultur har verdi for alle mennesker og DKS er viktig for at alle skal få ta del i dette.

Hvilke tanker har du, på vegne av Kulturtanken, om kunstens egenverdi i DKS?

– Jeg mener at det ikke behøver å være noe motsetningsforhold mellom egenverdi og nytteverdi. Kunst og kultur har betydning for et samfunn, det skal vi våge å løfte frem. Det som er viktig for meg er at DKS tilbyr elevene noe annet enn det skolen selv kan tilby. Pedagogene skal være pedagoger og kunstnerne skal være kunstnere. Kunsten skal ikke hverken pedagogiseres eller instrumentaliseres, men det er nødvendig å snakke om hvordan vi sikrer at kunstopplevelsen fungerer optimalt i møte med skolen.  

Hva håper du på vegne av Kulturtanken å få ut av dette samarbeidet – hva er drømmescenarioet?

– Drømmescenarioet er at alle skoleeiere, skoleledere og lærere føler eierskap til DKS-ordningen, og ser at kunstopplevelser i skolen har stor verdi både for dannelse og utdannelse.

Det viktigste er å skape et reelt felles eierskap til ordningen i begge sektorer.

Øystein Strand

Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i KS

På hvilken måte kan skole og kultursektor samarbeide om Den kulturelle skolesekken?

– Vi må samarbeide bedre om hvordan tilbudet fra DKS kan planlegges og integreres i skolehverdagen på en god måte, slik at det både bidrar til å realisere skolens mål og samtidig ivaretar kunstens og kulturens egenverdi.

Hvilken verdi har DKS for elever?

– Det har stor verdi at alle barn og unge får tilbud om kunst og kulturopplevelser av høy kvalitet, på universelle arenaer som skoler og barnehager. Dersom vi skal realisere skolens formålsparagraf om å gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, må kunst og kultur inngå som en del av elevenes dannelse og utdannelse. Kunst og kulturopplevelser kan også bidra til å realisere ulike mål for skolen, som å utvikle elevenes skaperkraft, samt fordypning i tverrfaglige tema som demokrati og medborgerskap.

Hvilke tanker har du, på vegne av KS, om kunstens egenverdi i DKS?

– Det er avgjørende at tilbudet i DKS reflekterer kunstens egenverdi, og at det er frihet i utforming av kunstneriske uttrykk. Jeg mener dette kan kombineres med at tilbudet i DKS også utformes i forståelse med skolens oppdrag og mål.

Hva håper dere å få ut av dette samarbeidet?

– At skolen og DKS i enda større grad opplever et konstruktivt og godt samarbeid om å realisere skolens mål om dannelse og utdannelse av elevene, samtidig som kunstens egenverdi og kunstnerisk frihet ivaretas.

Dersom vi skal realisere skolens formålsparagraf om å gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, må kunst og kultur inngå som en del av elevenes dannelse og utdannelse.

Kristin Holm Jensen

Hedda Birgitte Huse, avdelingsdirektør i Udir

På hvilken måte kan skole og kultursektor samarbeide om Den kulturelle skolesekken?

– Samarbeid mellom skole- og kultursektoren, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, er helt avgjørende for å realisere målene for den kulturelle skolesekken i praksis. Samarbeidet involverer alle grunnskoler og videregående skoler i Norge. Barn og unges opplevelser i møte med kunst og kultur er kjernen i den kulturelle skolesekken. Skolen og kultursektoren har ulikt ansvar og kompetanse, og hvor det er viktig å spille på hverandres kompetanse. Kunstnerne som utvikler tilbud i DKS skaper kunst- og kultuttrykk av høy kvalitet, og kan knytte produksjonene til læreplanverket. Skolen har ansvar for det helhetlige pedagogiske opplegget for elevene og kan knytte DKS-aktivitetene til læreplanverket og til faglig utbytte for elevene.

– På DKS-forum kom det fram hvor viktig det er at skolene er godt forberedt og deltar aktivt ved å koble DKS-besøket til en helhetlig aktivitet der også forarbeid og etterarbeid inngår. Jeg har også lyst til å løfte fram hvor viktig elevmedvirkning er i dagens skole, og at det er et stort potensial for at elevene får medvirke aktivt i ulike deler av prosessen i DKS, noe også mange skoler og kommuner har prøvd ut.

Hvilken verdi har DKS for elever?

– Vi har nå en Overordnet del av læreplanverket (LK20 og LK20-S) hvor det står helt tydelig at elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen. I et større perspektiv er skapende læringsprosesser en del av elevenes danning og identitetsutvikling. Skapende aktiviteter, utforsking, sansing, og kunst og kultur kan bidra til at elevene får økt forståelse av seg selv og samfunnet de lever i. Møte med ulike kulturelle uttrykk bidrar også til å løfte fram nye perspektiver for elevene. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evner til å uttrykke seg på ulike måter, og til å jobbe med problemløsning og stille nye spørsmål. Felles kunst- og kulturopplevelser kan også bidra til inkludering og tilhørighet, og være med å bygge fellesskap. Kulturopplevelser kan også stimulere den enkelte elevens motivasjon og lærelyst.

Hvilke tanker har du, på vegne av Udir, om kunstens egenverdi i DKS?

– Kunst- og kulturopplevelser har en egenverdi, også som del av skolens virksomhet. Vi tolker dette som at kunst- og kulturopplevelser i skolen ikke utelukkende er der for å bidra til læring, men fordi kunst og kultur er en viktig del av samfunnet, og kan åpne for mange ulike erfaringer. Vi ser imidlertid ikke en motsetning mellom egenverdien, og det å knytte DKS-besøkene til læreplanverket og de mulighetene for refleksjon, læring og erfaring som ligger i elevenes møte med og deltakelse i ulike kunst og kulturuttrykk.

Hva håper dere å få ut av dette samarbeidet ?

– Vår felles ambisjon er å styrke samspillet mellom alle aktørene for å gi elevene best mulig kvalitet og enda flere relevante, utfordrende og spennende møter med kunst- og kultur. Samarbeidet skal legge særlig vekt på styrket samhandling mellom kultur- og utdanningsfeltet på alle forvaltningsnivåer; kommunalt, fylkeskommunalt og statlig.

Vår felles ambisjon er å styrke samspillet mellom alle aktørene for å gi elevene best mulig kvalitet og enda flere relevante, utfordrende og spennende møter med kunst- og kultur.

Hedda Birgitte Huse

Møttes i Nydalen

I november 2022 møttes aktørene fysisk for første gang. Foruten representanter fra de tre samarbeidspartnerne, deltok representanter fra kunstnerorganisasjoner, høyskole- og utdanningsinstitusjoner, DKS-administrasjoner og andre samarbeidspartnere.

Almir Meskovic og  Daniel Lazar innledet med en vakker smakebit av DKS-forestillingen 1000 knapper og fire strenger, som ble kåret til kåret til verdens beste skolekonsert under Yamawards 2022.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sendte videohilsen, før Øystein Strand ønsket velkommen. Hedda Birgitte Huse , avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, holdt et innlegg om samspillet mellom DKS og fagfornyelsen, etterfulgt av Tone Cronblad Krosshus, som fortalte om pilotprosjektet DKS i lærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hilde Hem, kinosjef på Notodden informerte om deres langsiktige satsning på film i skolen, og Mette Jordahl – Broback og Ida Hevrøy fra DKS Nordland holdt innlegget «I spennet mellom kunst og skole».

Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i KS, oppsummerte dagen.

Se bilder fra samlingen i Kulturtankens lokaler i Nydalen i november 2022:

En dame med briller står foran en skjerm hvor det står navnet hennes
En dame står og snakker inn i en mikrofon
En dame snakker i en mikrofon. Andre ser på henne
En dame står foran et publikum. Hun snakker og holder i en bunke papirer.
En dame med briller synes på en skjerm
En mann i dress snakker til publikum
En mann med fiolin og en mann med trekkspill spiller
tre damer sitter ved et bord og ser på en pc
DSC_1130
En dame i blå genser står foran et publikum
En mann ser på en skjerm hvor man kan se fire andre i et digitalt møte
En dame kledd i svart står foran et publikum. På skjermen står det "Skolefilmfestivalen"
Et skjerm hvor det står "DKS-forum"
En dame ser mot to andre. Hun gestikulerer
Tre damer sitter ved et bord og snakker sammen
En dame ser på en mann kledd i rødt, som sitter foran en pc
En dame ser mot en mann kledd i rød genser og en dame kledd i sort
En mann i rødt ser ned i en pc mens to damer snur seg
To damer sitter og ser på en pc. Hun til venstre har et stort smil
En dame i grønn genser og en mann i blå skjorte ser på noe
En dame står foran en skjerm. Hun holder en penn i den ene hånden og en bunke papirer i den andre
En dame står foran et publikum. Bak henne er et stort lilla bilde

DKS-forum 19. april 2023

Program

 • «Høre hjemme – hvor er røttene mine»? DKS-forestilling med Mugisho og Willy Nhonzi
 • Velkommen v/Øystein Vidar Strand, direktør Kulturtanken
 • Om «Høre hjemme» v/Ragnhild Tveitan, produsent DKS Viken
 • Betydningen av DKS for elever, forskningsrapport fra Sosiologisk poliklinikk, v/Charlotte Blanche Myrvold, Kulturtanken
 • Utvikling av tilbakemeldingsverktøy for elever i DKS v/Jørund Høie Skaug, Kulturtanken
 • Millionsatsing - til kva nytte? Ida Haugen Skulstad, Kulturtankens Ungdomsråd
 • Gruppesamtaler
 • Fremtidens kulturskole og det lokale samspillet - Torkel Øien, Norsk kulturskoleråd
 • Innlegg fra Utdanningsdirektoratet v. Marianne Farstad-Jensen
 • FoU Elevmedvirkning, Marianne Lindheim, KS, Ashna Usman, Elevorganisasjonen
 • Gruppesamtaler
 • Aktører i nettverket presenterer seg:
  Samarbeidsforum for estetiske fag, Anne Elisabeth Sæter og Kristian Ulyses Andaur
  Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Asbjørn Tolo
  Samisk kunstnerråd, Biret R. Sara
 • Oppsummering og takk for i dag v/ Kristin Holm Jensen, KS

Se bilder fra samlingen

DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (30)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (28)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (26)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (25)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (24)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (23)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (22)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (19)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (18)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (17)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (13)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (10)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (7)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (5)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (4)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (2)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (16)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (48)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (46)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (45)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (43)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (40)
Ida Haugen Skulstad presenterer foran ein skjerm
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (37)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (36)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (34)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (33)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (32)

Meld deg på Kulturtankens nyhetsbrev for nyheter og oppdateringer om alle våre arrangementer.