Skip to main content
DKS-forum

DKS-forum

Kulturtanken, KS og Utdanningsdirektoratet arrangerer i fellesskap DKS-forum. Målet er dialog om og utvikling av Den kulturelle skolesekken, og å synliggjøre og løfte frem kunstens og kulturens verdi i grunnopplæringen.   

Ståle Stenslie (avd.direktør Kulturtanken, Kristin Holm Jensen (avdelingsdirektør i KS), Hedda Birgitte Huse (avdelingsdirektør i Udir) og Matias Hilmar Iversen (direktør i Kulturtanken).

Neste DKS-forum arrangeres 13. november 2024.

I stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur (Meld. St. 18 (2020-2021)) blir Kulturtanken gitt i oppdrag å etablere «ein permanent permanent samarbeidsstruktur i dialog med KS, som inkluderer representantar frå både kultur og skole i kommunesektoren (grunnskole og vidaregåande)». 

Dette har utviklet seg til et samarbeid med både KS (Kommunesektorens organisasjon) og Utdanningsdirektoratet (Udir), hvor de tre organisasjonene i fellesskap arrangerer et DKS-forum, som samler sentrale aktører fra utdanningssektoren og kunst- og kultursektoren. 

DKS-forum arrangeres to ganger i året, og temaene som løftes baseres på deltagernes innspill.  Etter det første forumet i april 2022 ble det etablert en arbeidsgruppe som bidrar inn i arbeidet med å planlegge innhold. Arbeidsgruppen består av aktører fra både utdanningssektor og kunst-og kultursektor. 

Målet med DKS-forum er dialog om og utvikling av DKS, og å synliggjøre og løfte frem kunstens og kulturens verdi i grunnopplæringen.   

Arbeidsutvalget består av Marianne Farstad-Jenssen fra Udir, Anders Netland fra KS, Jørund Høie Skaug og Hege Posaas, begge fra Kulturtanken.

Lederne om DKS-forum

Matias Hilmar Iversen, direktør i Kulturtanken

På hvilken måte kan skole og kultursektor samarbeide om Den kulturelle skolesekken?

– Det er veldig mange uutnyttede muligheter i samarbeidet mellom de to sektorene. Kunstens plass i skolen er ikke å understøtte læring i de enkelte fagene. Men i overordnet del av læreplanen, særlig rundt dannelsesbegrepet, finnes mange formuleringer som knytter an til kunst og kultur. For skolen er det mye å hente i å være bedre forberedt og se mulighetene til å inkludere det som kommer gjennom DKS, inn i undervisningen.     

DKS-forum er en arena hvor partene kan snakke litt overordnet om ulike temaer og «øve seg» på å prate sammen om ordningen. Jeg merker at partene i større grad snakker samme språk nå, enn før forumet ble etablert.

Hvilken verdi har DKS for elever?

– Gjennom ordningen får elever oppleve kunst og kultur de kanskje ikke ville møtt ellers, enten det skyldes bosted, foresattes økonomi eller andre sosioøkonomiske drivere. Den verdien handler om ordningens viktige demokratiserende funksjon.  

Gjennom kunst og kultur kan du forstå noe om verden, deg selv og din plass i den, alle mulighetene som finnes. Dessuten er det å dele opplevelser og få noen felles referansepunkter, uansett om man liker eller misliker noe, et fantastisk utgangspunkt for kommunikasjon! 

Hvilke tanker har du, på vegne av Kulturtanken, om kunstens egenverdi i DKS?

– Kunst i DKS skal ha egenart og egenverdi. Jeg tror ikke opplevelser skal analyseres i hjel. Kunst er nettopp en arena hvor vi kan erfare noe vi ikke forstår. Å forstå noe eller å kunne sette det i sammenheng, selv lenge etter at det er opplevd, har en verdi i seg selv. Det har i hvert fall vært veldig verdifullt for meg personlig å oppleve rar og annerledes kunst som ikke akkurat rev meg med ved første møte. 

Det handler om å akseptere kunst som noe frittstående og identitetsbyggende som ikke nødvendigvis lar seg måle ut fra skolens læringsmål. Og anerkjenne at slike opplevelser likevel har en verdi i skolesammenheng. Samtidig er det ikke noe problem for meg som tidligere lærer å se hvordan DKS oppfyller mål i skolen og kan brukes i mye større grad inn i undervisningen. Skolen er jo en i høyeste grad en arena for kunst og kultur også når DKS ikke er på besøk. 

Hva håper du på vegne av Kulturtanken å få ut av dette samarbeidet – hva er drømmescenarioet?

– For å si det enkelt: bedre forankring av DKS i skolen. Vi vet det varierer litt hvordan DKS planlegges og mottas, og at tilbudet fungerer best når elevene er forberedt og vet hva de skal oppleve. Så mitt håp er at skolen i større grad utnytter seg av DKS, er opptatt av ordningen og bruker det inn i undervisningen.  

Det er veldig mange uutnyttede muligheter i samarbeidet mellom de to sektorene.

Matias Hilmar Iversen

Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i KS

På hvilken måte kan skole og kultursektor samarbeide om Den kulturelle skolesekken?

– Vi må samarbeide bedre om hvordan tilbudet fra DKS kan planlegges og integreres i skolehverdagen på en god måte, slik at det både bidrar til å realisere skolens mål og samtidig ivaretar kunstens og kulturens egenverdi.

Hvilken verdi har DKS for elever?

– Det har stor verdi at alle barn og unge får tilbud om kunst og kulturopplevelser av høy kvalitet, på universelle arenaer som skoler og barnehager. Dersom vi skal realisere skolens formålsparagraf om å gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, må kunst og kultur inngå som en del av elevenes dannelse og utdannelse. Kunst og kulturopplevelser kan også bidra til å realisere ulike mål for skolen, som å utvikle elevenes skaperkraft, samt fordypning i tverrfaglige tema som demokrati og medborgerskap.

Hvilke tanker har du, på vegne av KS, om kunstens egenverdi i DKS?

– Det er avgjørende at tilbudet i DKS reflekterer kunstens egenverdi, og at det er frihet i utforming av kunstneriske uttrykk. Jeg mener dette kan kombineres med at tilbudet i DKS også utformes i forståelse med skolens oppdrag og mål.

Hva håper dere å få ut av dette samarbeidet?

– At skolen og DKS i enda større grad opplever et konstruktivt og godt samarbeid om å realisere skolens mål om dannelse og utdannelse av elevene, samtidig som kunstens egenverdi og kunstnerisk frihet ivaretas.

Dersom vi skal realisere skolens formålsparagraf om å gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, må kunst og kultur inngå som en del av elevenes dannelse og utdannelse.

Kristin Holm Jensen

Hedda Birgitte Huse, avdelingsdirektør i Udir

På hvilken måte kan skole og kultursektor samarbeide om Den kulturelle skolesekken?

– Samarbeid mellom skole- og kultursektoren, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, er helt avgjørende for å realisere målene for den kulturelle skolesekken i praksis. Samarbeidet involverer alle grunnskoler og videregående skoler i Norge. Barn og unges opplevelser i møte med kunst og kultur er kjernen i den kulturelle skolesekken. Skolen og kultursektoren har ulikt ansvar og kompetanse, og hvor det er viktig å spille på hverandres kompetanse. Kunstnerne som utvikler tilbud i DKS skaper kunst- og kultuttrykk av høy kvalitet, og kan knytte produksjonene til læreplanverket. Skolen har ansvar for det helhetlige pedagogiske opplegget for elevene og kan knytte DKS-aktivitetene til læreplanverket og til faglig utbytte for elevene.

– På DKS-forum kom det fram hvor viktig det er at skolene er godt forberedt og deltar aktivt ved å koble DKS-besøket til en helhetlig aktivitet der også forarbeid og etterarbeid inngår. Jeg har også lyst til å løfte fram hvor viktig elevmedvirkning er i dagens skole, og at det er et stort potensial for at elevene får medvirke aktivt i ulike deler av prosessen i DKS, noe også mange skoler og kommuner har prøvd ut.

Hvilken verdi har DKS for elever?

– Vi har nå en Overordnet del av læreplanverket (LK20 og LK20-S) hvor det står helt tydelig at elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen. I et større perspektiv er skapende læringsprosesser en del av elevenes danning og identitetsutvikling. Skapende aktiviteter, utforsking, sansing, og kunst og kultur kan bidra til at elevene får økt forståelse av seg selv og samfunnet de lever i. Møte med ulike kulturelle uttrykk bidrar også til å løfte fram nye perspektiver for elevene. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evner til å uttrykke seg på ulike måter, og til å jobbe med problemløsning og stille nye spørsmål. Felles kunst- og kulturopplevelser kan også bidra til inkludering og tilhørighet, og være med å bygge fellesskap. Kulturopplevelser kan også stimulere den enkelte elevens motivasjon og lærelyst.

Hvilke tanker har du, på vegne av Udir, om kunstens egenverdi i DKS?

– Kunst- og kulturopplevelser har en egenverdi, også som del av skolens virksomhet. Vi tolker dette som at kunst- og kulturopplevelser i skolen ikke utelukkende er der for å bidra til læring, men fordi kunst og kultur er en viktig del av samfunnet, og kan åpne for mange ulike erfaringer. Vi ser imidlertid ikke en motsetning mellom egenverdien, og det å knytte DKS-besøkene til læreplanverket og de mulighetene for refleksjon, læring og erfaring som ligger i elevenes møte med og deltakelse i ulike kunst og kulturuttrykk.

Hva håper dere å få ut av dette samarbeidet ?

– Vår felles ambisjon er å styrke samspillet mellom alle aktørene for å gi elevene best mulig kvalitet og enda flere relevante, utfordrende og spennende møter med kunst- og kultur. Samarbeidet skal legge særlig vekt på styrket samhandling mellom kultur- og utdanningsfeltet på alle forvaltningsnivåer; kommunalt, fylkeskommunalt og statlig.

Vår felles ambisjon er å styrke samspillet mellom alle aktørene for å gi elevene best mulig kvalitet og enda flere relevante, utfordrende og spennende møter med kunst- og kultur.

Hedda Birgitte Huse

DKS-forum 10.april 2024

Program

Mangfold og identitet i Den kulturelle skolesekken

 • Utdrag fra Dronningtimen - Nabi Yeon Geisha
 • Velkommen ved Matias Hilmar- Iversen, Direktør Kulturtanken
 • Mangfold og læringsmiljø - læreplanverket og støtteressurser, Utdanningsdirektoratet
 • Om Teater Manu – og erfaringene fra DKS – Janne Langaas, Teatersjef Teater Manu og Aino Hakala, skuespiller
 • Dialog i grupper – ledes av Anders Netland, seniorrådgiver KS
 • Utdrag fra Rasismens poetikk – Guro Sibeko
 • Samtale ledet av Kristin Stoltz Thomassen, fagansvarlig litteratur Kulturtanken
 • 4x10 fra samarbeidspartnere

Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet, Norske Barne -og Ungdomsbokforfattere og Norske billedkunstnere

 • Dialog i grupper – ledes av Marianne Farstad-Jensen, seniorrådgiver Udir
 • Takk for i dag ved Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør KS

Se bilder fra samlingen:

en person ser intenst på publikum. Bak henne på en skjerm står det "utdrag fra Rasismens poetikk" og "Guro Sibeko".
DSC_0106
DSC_0191
DSC_0137
DSC_0186
DSC_0208
DSC_0212
DSC_0236
Nærbilde av rosa plattåsko. Over ser man et knallrosa tyllskjørt og litt av en kjole i grønt.
En person hever armen og smiler. Bak henne på en skjerm står det "utdrag fra Rasismens poetikk" og "Guro Sibeko".
En person med lilla parykk peker mot publikum.
En person med lilla parykk gjemmer seg bak en dame som lukker øynene og gestikulerer.
En person strekker ut armene og lukker øynene.
To damer står foran en roll-up. Den ene damen snakker, den andre tegnspråktolker.
DSC_9889
To damer står foran et bord. Den ene kvinnen ser på den andre, som gestikulerer.
DSC_9954
DSC_9941
DSC_9965
DSC_9967
DSC_9999
DSC_0090
DSC_9973
DSC_0021

DKS-forum 19. april 2023

Program

 • «Høre hjemme – hvor er røttene mine»? DKS-forestilling med Mugisho og Willy Nhonzi
 • Velkommen v/Øystein Vidar Strand, direktør Kulturtanken
 • Om «Høre hjemme» v/Ragnhild Tveitan, produsent DKS Viken
 • Betydningen av DKS for elever, forskningsrapport fra Sosiologisk poliklinikk, v/Charlotte Blanche Myrvold, Kulturtanken
 • Utvikling av tilbakemeldingsverktøy for elever i DKS v/Jørund Høie Skaug, Kulturtanken
 • Millionsatsing - til kva nytte? Ida Haugen Skulstad, Kulturtankens Ungdomsråd
 • Gruppesamtaler
 • Fremtidens kulturskole og det lokale samspillet - Torkel Øien, Norsk kulturskoleråd
 • Innlegg fra Utdanningsdirektoratet v. Marianne Farstad-Jensen
 • FoU Elevmedvirkning, Marianne Lindheim, KS, Ashna Usman, Elevorganisasjonen
 • Gruppesamtaler
 • Aktører i nettverket presenterer seg:
  Samarbeidsforum for estetiske fag, Anne Elisabeth Sæter og Kristian Ulyses Andaur
  Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Asbjørn Tolo
  Samisk kunstnerråd, Biret R. Sara
 • Oppsummering og takk for i dag v/ Kristin Holm Jensen, KS

Se bilder fra samlingen:

DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (23)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (22)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (19)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (18)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (17)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (13)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (10)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (7)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (5)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (4)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (2)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (16)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (48)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (46)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (45)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (43)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (40)
Ida Haugen Skulstad presenterer foran ein skjerm
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (37)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (36)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (34)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (33)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (32)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (30)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (28)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (26)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (25)
DKS-forum_april-2023_Foto-Marte Glanville (24)

DKS-forum 22. november 2022

Program

 • Kunstnerisk innslag ved Almir Meskovic og  Daniel Lazar. DKS-forestillingen 1000 knapper og fire strenger, som ble kåret til kåret til verdens beste skolekonsert under Yamawards 2022.
 • Videohilsen fra kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.
 • Velkommen ved Kulturtankens direktør Øystein Strand ønsket velkommen.
 • Innlegg om samspillet mellom DKS og fagfornyelsen ved Hedda Birgitte Huse , avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.
 • Pilotprosjektet DKS i lærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge ved Tone Cronblad Krosshus.
 • Hilde Hem, kinosjef på Notodden, om kommunens langsiktige satsning på film i skolen.
 • Mette Jordahl – Broback og Ida Hevrøy fra DKS Nordland holdt innlegget «I spennet mellom kunst og skole».
 • Oppsummering av dagen ved Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i KS.

Se bilder fra samlingen:

Tre damer sitter ved et bord og snakker sammen
En dame ser på en mann kledd i rødt, som sitter foran en pc
En dame ser mot en mann kledd i rød genser og en dame kledd i sort
En mann i rødt ser ned i en pc mens to damer snur seg
To damer sitter og ser på en pc. Hun til venstre har et stort smil
En dame i grønn genser og en mann i blå skjorte ser på noe
En dame står foran en skjerm. Hun holder en penn i den ene hånden og en bunke papirer i den andre
En dame står foran et publikum. Bak henne er et stort lilla bilde
En dame med briller står foran en skjerm hvor det står navnet hennes
En dame står og snakker inn i en mikrofon
En dame snakker i en mikrofon. Andre ser på henne
En dame står foran et publikum. Hun snakker og holder i en bunke papirer.
En dame med briller synes på en skjerm
En mann i dress snakker til publikum
En mann med fiolin og en mann med trekkspill spiller
tre damer sitter ved et bord og ser på en pc
DSC_1130
En dame i blå genser står foran et publikum
En mann ser på en skjerm hvor man kan se fire andre i et digitalt møte
En dame kledd i svart står foran et publikum. På skjermen står det "Skolefilmfestivalen"
Et skjerm hvor det står "DKS-forum"
En dame ser mot to andre. Hun gestikulerer

Meld deg på Kulturtankens nyhetsbrev for nyheter og oppdateringer om alle våre arrangementer.