Seks mennesker står på rekke

Gjør DKS tilgjengelig på skolens digitale plattformer

1136 elever i Trondheim og Agder fikk digital kunstopplevelse fra Den kulturelle skolesekken (DKS) i læringsplattformen Elevkanalen. Det ga gode resultater!

Hege Posaas, Anne Cathrine Gotaas (TV2/Elevkanalen), Bente Aasheim, Yngvar Nordberg og Trond Rødvik (TV2/ Elevkanalen), Sølve Huse-Amundsen (Kulturtanken)

Kulturtankens utviklingsprosjekt DKS på skolens digitale plattformer (DKS- digital) gjennomførte fra november 2023 til februar 2024 et nytt prøveprosjekt med digital kunstformidling. Denne gangen var det blant annet et ønske om å undersøke muligheter og utfordringer for digital kunstformidling fra DKS- administrasjoner sitt perspektiv, og i hvilken grad tilbudet ble utnyttet av elever og lærere.

Les om tidligere piloteringer her

I samarbeid med DKS Trondheim og DKS Agder fikk skoler anledning til å melde seg på visning av DKS-produksjonen Kunsten å se kunst, produsert av filmregissør av Jon Vatne.

Innen kort tid hadde 34 klasser i Agder og 22 klasser i Trondheim meldt sin interesse.  Sammen med kunstformidlingen fikk lærerne tilgang til produksjonsressurser i form av oppgaver og refleksjonsspørsmål, og læringsressurser fra Elevkanalens portefølje.

Tilgangen til visningen ble formidlet til elever og lærere ved kalenderdeling av informasjon. Det innebærer at tildelinger av tilbud som er turnéfestet i DKS- portalen, deles til de aktuelle mottakerne på Elevkanalens velkomstside. Kun elevene som har fått tilbud om DKS- opplevelsen, ser invitasjonen og kan lese produksjonsbeskrivelsen og se formidlingen om den er digital.

Bilder, nyheter og informasjon om DKS på førsteside i Elevkanalen
Førsteside i Elevkanalen med informasjon om DKS- produksjon «Kunsten å se kunst».

Viktig kartlegging

Bente Aasheim - portrett
Bente Aasheim, Kulturtanken

Seniorrådgiver Bente Aasheim har ledet utviklingsprosjektet.

Hvilken verdi bringer denne piloten til DKS-ordningen?

– Piloteringen har gjort oss i stand til å kartlegge viktige premisser for å distribuere kunstopplevelser via Elevkanalen. En tilleggsbonus er at krav til universell utforming av filmet formidling og produksjonsressurser løses av funksjonalitet som allerede ligger i Elevkanalens systemer. Eksempelvis ved at filmer transkriberes. Dette sikrer økt tilgjengelighet for innholdet, sier Aasheim.

– For oss var det interessant å se om en digital kunstopplevelse var noe lærerne både ville ha - og faktisk valgte å bruke tid på. I tillegg ønsket vi å vite om informasjonen om kunstopplevelsen nådde mottakerne, og om lærerne klikket på informasjonen, produksjonsressursene og de tilgjengelige læringsressursene på Elevkanalen.  

For oss var det interessant å se om en digital kunstopplevelse var noe lærerne både ville ha - og faktisk valgte å bruke tid på.

Bente Aasheim, prosjektleder

Vil ikke distribusjon via en tredjepart, slik som Elevkanalen, føre til merarbeid for utøvere og DKS-produsenter?

– Nei, absolutt ikke. Tvert imot. All nødvendig informasjon om produksjonen ligger allerede i DKS- portalen. Videreformidling av dataen til Elevkanalen er automatisert. Unntaket er selve formidlingen. Den må, enn så lenge, sendes til oss.

Godt samarbeid med Elevkanalen

Klikkdata fra Elevkanalen ga prosjektet konkrete tall for bruken av innholdet, og resultatet ga all grunn til optimisme for veien videre i prosjektet. Tallene viser at filmen hadde 257 avspillinger totalt, derav 129 unike avspillinger i løpet av de tre månedene formidlingen var tilgjengelig.

– Det ble anbefalt å oppleve kunstformidlingen i samlet klasse. Når vi vet at det var 53 klasser som utnyttet seg av tilbudet, så tilsvarer det 2.4 avspillinger per klasse. Det er et resultat jeg er meget fornøyd med, bemerker prosjektlederen.  

Anne Cathrine Gotaas - portrett
Anne Cathrine Gotaas, TV2/ Elevkanalen

Redaksjonssjef Anne Cathrine Gotaas i TV2 / Elevkanalen er godt fornøyd med samarbeidet om pilotprosjektet.

Vi er glade for at elevene og lærere både ble bedre kjent med DKS, samt med Elevkanalen og alt innholdet vi har. Til å være den første litt store piloten om DKS, så tenker vi at det var ganske bra oppslutning, sier hun. 

DKS har fått en egen landingsside hos Elevkanalen. Der ligger informasjon fra og om DKS, og ulike verktøy som elever og lærere kan ta i bruk i forbindelse med DKS-besøk.

Siden er åpent tilgjengelig for alle uten pålogging. Så langt har 625 unike brukere tatt en kikk på de ressursene.

Landingssiden på Elevkanalen.

– Det kan hende at enda flere kunne benyttet læringsressursene. I fremtiden håper vi å kunne samarbeide med de som lager oppgaver, slik at vi får presentert dem på best mulig måte. Det er viktig å passe på at det er relevante innganger, tydelig informasjon og færrest mulige klikk, sier Anne Cathrine Gotaas i Elevkanalen.

Vi er glade for at elevene og lærere ble bedre kjent med DKS

Anne Cathrine Gotaas, TV2 /Elevkanalen

Kulturtankens Bente Aasheim er glad for evalueringen og tilbakemeldingene fra samarbeidspartneren.

– Vi er veldig fornøyde med det gode og profesjonelle samarbeidet vi har hatt med Elevkanalen. Piloten viser at skolen er positive til å motta kalenderdelt informasjon og digital kunstformidling fra DKS.

Kobling og læringsressurser

I fjor ble verktøyet som kobler kunstnerisk innhold i DKS-produksjoner til læreplanverkets overordnede del ferdigstilt og tatt i bruk av DKS-planleggere. Verktøyet skal gjøre det enklere å se sammenheng mellom kunstnerisk innhold og den overordnede delen av læreplanen, og har lærere som hovedmålgruppe.

Piloten ga anledning til å undersøke om lærerne ser verdien av en kobling mellom kunsten og opplæringen, samt å undersøke hvorvidt ressursene var så relevante som ønsket. I årets pilot ble verktøyets funksjonalitet for bruk i læringsplattformen testet. Elevkanalen kan med dette knytte sine eksisterende læringsressurser opp mot DKS- produksjonen.

Det var viktig for oss å bekrefte at funksjonaliteten for deling av informasjon fra koblingsverktøyet i DKS- portalen til Elevkanalen svarte til forventningene. Det gjorde det absolutt, forteller prosjektmedarbeider Hege Posaas.

Kalenderdeling av DKS- tilbudet

I tillegg til å pilotere digital kunstformidling i Elevkanalen, har prosjektet sett nærmere på hvordan hendelser i DKS-portalen kan deles i Elevkanalen. For elever og lærere betyr dette at de får informasjon om sine fysiske og digitale DKS- tilbud i læringsplattformen.

Hege Posaas - portrett
Hege Posaas, Kulturtanken

Dette styrker mottakernes mulighet for å være informert og forberedt, samt legger til rette for planlegging av læringsaktiviteter i forbindelse med opplevelsen, forteller Posaas.

Fra august til desember 2023 ble alle aktiviteter fra DKS Trondheim kalenderdelt for kommunens grunnskoler.  Elevkanalen hentet informasjon fra DKS-portalens API og publiserte informasjon om DKS- tilbudet på plattformens førsteside cirka fem dager i forkant. Derfra kunne elevene trykke seg inn og lese om hva de skulle oppleve.

I løpet av 2024 er målet at flere fylker og kommuner skal kalenderdele sitt DKS-tilbud.

Så langt har Troms og Finnmark blitt en del av utprøvningen sammen med Trondheim kommune, men vi har plass til at flere kan dele informasjon om sitt DKS- tilbud, avslutter Posaas.

Fakta om DKS-digital

  • Kulturtankens utviklingsprosjekt, DKS på skolens digitale plattformer (DKS-digital), har siden oppstarten i 2020 hatt som mål å styrke samspillet mellom kunst- og kulturtilbudet fra DKS og skolen.
  • Dette pilotprosjektet var et samarbeid mellom DKS Agder, DKS Trondheim, Elevkanalen og Kulturtanken.
  • Ble gjennomført fra november 2023 til februar 2024.
  • 53 klasser deltok.
  • Fra 2024 testes også kalenderdeling i Troms og Finnmark.

Fakta om Elevkanalen

  • Elevkanalen brukes i alle fag på alle trinn av både lærere og elever.
  • Den brukes både som en lærerressurs, der lærer viser film og kanskje viser oppgaver i plenum på projektor, eller de deler ut innhold som film, lesetekster, oppgaver/quiz til elevene.
  • Nyhetsproduktene brukes ofte i starten av dagen/timen. Fag og tema-innholdet brukes parallelt/i tillegg til eller som erstatning for lærebøker.
  • Alle elever og lærere logger på med Feide og blir gjenkjent som den de er (skole/klasse) og kan finne utdelte oppgaver med frister osv.
  • I tillegg brukes andre ressurser fra eksterne leverandører: Leverandører - Elevkanalen

To utøvere i videovinduer på skjerm strekker hendene i været, elever i auditoriet klapper.

Tester ut DKS på skolens digitale plattformer

Vil elever og lærere få et nærere forhold til DKS-ordningen hvis den er synlig på læringsplattformene de allerede benytter? Et pågående utviklingsprosjekt leter etter svar og digitale muligheter.