Ny avtale som styrker barne- og ungdomskulturfeltet

Ny avtale som styrker barne- og ungdomskulturfeltet

Kulturtanken har inngått en ny intensjonsavtale med Norsk kulturskoleråd, UKM og Ungdom og Fritid.

Illustrasjonsbilde: Scanpix

Avtalen understreker viktigheten av samordning, helhetstenking og dialog partene i mellom i arbeidet med å løfte satsingen på barne- og ungdomskultur.

– Jeg er glad for dette initiativet og ser fram til å bidra til gode prosjekter, dialog og helhetstenkning på barne- og ungdomskulturfeltet. Barn og unge fortjener best mulig kulturtilbud og jeg håper at vi kan jobbe systematisk for å skape enda flere gode og relevante møter med kunst- og kultur for de unge, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Mål for avtalen

De fire avtalepartene er alle aktører i det offentlige kulturtilbudet og har primært barn og unge som sluttbrukere. Partene vil med utgangspunkt i denne avtalen, sammen og hver for seg, arbeide for å forankre de samme målene hos andre aktører i offentlig, frivillig og privat sektor.

Avtalens mål er å:

• Gi barn og unge flere, bedre og mer relevante møter med kunst- og kultur.

• Bygge mestringsfølelse, selvtillit og selvfølelse hos barn og unge.

• Gi barn og unge mulighet til å påvirke sitt oppvekstmiljø, kulturelle tilbud og kulturbegrepets innhold.

• Skape et inkluderende og mangfoldig kulturtilbud til målgruppen ved å motvirke marginalisering, utenforskap og diskriminering, og gi alle barn og unge like muligheter uavhengig av bosted, bakgrunn, funksjonsnivå og sosiokulturelle forhold.

Last ned intensjonsavtalen (pdf)

Om avtalepartene:


Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge, underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet. Etaten har det nasjonale ansvaret for DKS, hvor alle landets skoleelever møter profesjonell kunst og kultur. Kulturtanken forvalter flere oppdrag og ordninger som skal modernisere og utvikle barne- og ungdomskulturfeltet og forbedre mulighetene for barn og unges deltakelse i kulturlivet.

Norsk Kulturskoleråd er en nasjonal organisasjon for kulturskoleutvikling eid av kommunene, og med finansiering blant annet over Kunnskapsdepartementets budsjett. Opplæringsloven pålegger alle kommuner i Norge å ha et kulturskoletilbud. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen også medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse i lokalsamfunnet gjennom forpliktende samarbeid med skole -, kultur-, fritids- og helsesektoren.

UKM Norge er en utviklings- og koordineringsaktør for Ung Kultur Møtes, finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet. UKM er landsdekkende, forankret i kommuner og fylker; en møteplass som omfatter alle kulturuttrykk, hvor egenaktivitet og mestring står i fokus, og hvor ungdom er aktive i alle prosesser. Samordning, medvirkning, digitalt ungdomsarbeid og datakultur er spesielle satsingsområder.

Ungdom og Fritid (UoF) er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, frivillige og ansatte i fritidsklubber, ungdomshus og åpne møteplasser. Fritidsklubbene er landets nest største fritidsarena for barn og unge. De utgjør et helårs kulturtilbud både som øvingssted og visningsarena, og kjennetegnes av at ungdom utvikler og skaper kulturuttrykk på egne premisser. UoF fordeler frifondmidler fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev, og hold deg oppdatert om Kulturtanken, Den kulturelle skolesekken og kunst og kultur for barn og unge.