Kulturmelding for fremtiden

Kulturmelding for fremtiden

Det var fullt hus på Vega Scene i Oslo da kulturminister Trine Skei Grande la frem stortingsmeldingen «Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida», den første kulturmeldingen på 15 år. Hun fikk følge av statsminister Erna Solberg, som presentere seg som en “kulturkjerring”, i midten av 50-årene og kledd i svart, – til stor latter i salen.

Solberg innledet med å snakke om verdier som et bærekraftig velferdssamfunn der ytringsfrihet og demokrati er bærebjelkene, og hvor kunst og kultur spiller en sentral rolle for disse.

Både Solberg og Grande er opptatt av et inkluderende perspektiv, der “alle skal med” og hvor terskelen for deltagelse i kunst og kultur må være lav.

Erna Solberg på scenen
Kvinne på scenen
Trine Skei Grande på scenen

Barn og unge

Terskelen for at også barn og unge skal kunne delta i, og oppleve kunst og kultur av høy kvalitet, ble også vektlagt av ministrene.

- Vi er veldig fornøyd med at det er et så stort fokus på barn og unge. Både statsministeren og kulturministeren understreket viktigheten av kunst og kultur for alle barn og unge; å gi det ypperste til de viktigste innbyggerne, uavhengig av foreldres økonomi og interesse. Dette er helt i kjernen av oppdraget til Den kulturelle skolesekken, sier Kulturtankens direktør, Lin Marie Holvik.

Utøver det ønsker Holvik å trekke frem kapittel 7 i meldingen: Digitale Moglegheiter. Her beskrives teknologi som en demokratiserende kraft som gir mulighet for økt tilgang og deltagelse i kunst og kultur.

- Her blir vi alle utfordret på kreative initiativ og nye ideer, og dette begeistres vi av og det er helt i tråd med Kulturtankens nyskapende prosjekter, sier Holvik. Hun viser til et samarbeid Kulturtanken har hatt med Borgarsyssel museum som er fremhevet meldingen, og andre tilsvarende prosjekt rundt digitale formidlingsformer som er under utvikling i samarbeid både med teater, litteratur og det visuelle kunstfeltet.

Omslag av kulturmelding
Sitat fra bok om kultur

Dannelse og kultur

Kapittel 11 heter Danning og demokratibygging, og handler om at vi i et demokratisk samfunn trenger borgere med kunnskap for aktiv deltagelse i demokratiet. Ytringsfriheten er sentral i et demokratisk samfinn, og kulturlivet er en arena for ytringer som er med på å myndiggjøre enkeltmennesker, og bygge demokrati.

“Dannelse” er også et overordnet begrep som går igjen i meldingen. “Danning handlar mellom anna om å gjere enkeltmenneske myndige til å gjøre sjølvstendige val ut fra kunnskap om og forståing av samfunnet som et ytringsfellesskap”. Kunst og kultur bidrar til den enkeltes danningsprosess og må derfor være tilgjengelig for alle, står det i meldinga.

I delkapittel 11.2 Kunst og kultur i utdanninga fremheves det at vi må spesielt ruste opp barn og unge sin evne til kritisk refleksjon. Det vises også til ovoerordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringa, og rammeplanen for barnehage.

- Dette gir styringsfart til videre samarbeid med skole og barnehagesektoren. Her møtes alle barn og ungdommer, og de skal i de neste årene jobbe med tema som livsmestring, folkehelse demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling, sier Holvik, som også trekker frem fokuset ministeren hadde på en kunnskapsbasert kulturpolitikk.

- Vi er selvsagt veldig glad for at vi skal gå fra synsing til forskning, kunnskap og innovasjon som kapittel 12 Ein kunnskapsbasert kulturpolitikk understreker, sier Holvik.

Det Holvik imidlertid savner er et fokus på kunstnerisk forskning.
- Dette er et fremvoksende felt som vil være del morgendagens kunst og kunstnere i DKS, og et perspektiv vi bør ha med oss i et FoU-perspektiv, avslutter Holvik.

Fortsatt et nasjonalt ansvar for DKS

I tillegg til hovedmeldingen fulgte utredninger om ansvars- og oppgavefordeling og samisk kunst og kultur. I tilleggsrapporten Utredning av oppgave og ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet” utredes blant annet Den kulturelle skolesekken og Kulturtanken ( 6.3.4 ).

Hagenutvalget foreslo i forbindelse med regionreformen at ansvaret for Den kulturelle skolesekken bør overføres til fylkeskommunene. Dette forslaget imøtegås ikke. Derimot understreker rapporten at ”Kulturtanken ivaretar det nasjonale behovet for fellesløsninger, nettverksmøter og faglig diskurs og samarbeid mellom kultur- og skolesektor i arbeidet med Den kulturelle skolesekken. Dette er oppgaver som anses å være statens ansvar”, konkuderes det med i rapporten.

Samisk kunst og kultur

En annen tilleggsrapport er “Utredning om samisk kunst og kultur på arenaer i i Norge”, der formålet er å gi en oversikt over hvilke arenaer i institusjonsfeltet som presenterer samisk kunst og kultur i dag og kartlegge hvilke mulighetsrom som finnes.

Her beskrives tilbudet av samisk kunst og kultur i DKS, og under punktet (3.6) “Oppsummering og vurderinger” står det blant annet at samisk kulturliv oppnådde mer synlighet i det offentlige rom, og at blant annet “Kulturtankens konferanse om samisk kunst og kultur i DKS i Karasjok i 2018 har forsterket denne synligheten”. Videre står det: “Kulturtanken har gjennom en treårig satsing med fokus på det samiske i DKS bidratt til å øke fokus på samisk kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken”.

Lenke til kulturmeldinga: https://www.regjeringen.no