Liten jente taler foran forsamling

Første akademiske artikkel om DiSko

Skole og konsert – fra formidling til dialog (DiSko) er et forskningsprosjekt støttet av Forskningsrådets FINNUT-program. Prosjektet pågår i perioden 2017-2020, og underveis lages det en rekke rapporter, hvorav flere publiseres. I tillegg vil det komme andre former for publiseringer, herunder akademiske artikler, og nå er altså den første kommet.

I journalen Thinking Skills and Creativity 31/2019 har forsker Kari Holdhus ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) fått publisere sin artikkel The polyphony of musician-teacher partnerships: Towards real dialogues? Dette viser at prosjektets oppbygging og forskningsresultater er interessant for det internasjonale forskningsmiljøet når det gjelder samarbeidsorienterte og kreative partnerskapsprosesser mellom kunstnere og lærere.

Artikkelen belyser prosjektet teoretisk, med særlig vekt på dialog som epistemologisk grunnlag og Bakhtins konsepter polyfoni, kronotop og karneval. Artikkelen forklarer også hvordan prosjektet er designet som et educational research design (EDR).

Artikkelen presenterer naturligvis bakgrunnen og formålet med DiSko-prosjektet, og hvordan prosjektet er konstruert med en av de deltakende skolene som eksempel. I en praksisfeltsammenheng har prosjektet først og fremst faglige og politiske mål. I en akademisk sammenheng betraktes prosjektet som et case for kunnskapsproduksjon. Gjennom denne og kommende akademiske publikasjoner vil denne dualiteten komme tydeligere til syne.av Egil Rundberget, prosjektleder for DiSko i Kulturtanken