Kulturtanken får ansvar for ny tilskuddsordning

Kulturtanken får ansvar for ny tilskuddsordning

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 som ble lagt frem i dag, er det foreslått at Kulturtanken får utvidet sitt ansvarsområde, og i oppdrag å opprette en ny tilskuddsordning.

Arendalsuka Ung 2017, Foto Lars Opstad, Kulturtanken

I tillegg til fortsatt å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken, er det i Prop 1. foreslått at Kulturtanken blant annet skal «bidra i arbeidet med barne- og ungdomskultur og til å bedre mulighetene for barn og unges deltakelse.» (Prop. 1 s. 78).

Regjeringa foreslår også 5 millionar kroner til en ny tilskuddsordning for inkludering i kulturlivet. Midlene skal gå til aktørar som arbeider for å gi bedre tilgang til fritidsaktivitetar for barn og unge. Målet er å styrke arbeidet med å inkludere barn og unge i kultur, med spesiell vekt på det frivillige kulturlivet. Oppdraget med å opprette en søknadsbasert ordning er lagt til Kulturtanken.

-  Inkludering og bred deltagelse i kulturlivet er et mål for regjeringen, og i Kulturtanken ser vi frem til å utvide etatens ansvarsområde, til å omfatte et mer helhetlig barne- og ungdomskulturfelt. I vår nylig gjennomførte utredning med å lytte til nettopp barn og unges egne stemmer (BUSK-prosjektet) møtte vi reflekterte,  fornuftige og kunnskapsrike barn og ungdom som var opptatt av både å styrke offentlige tilbud, frivillig sektor, rettferdighet og lik og mer tilgang til kunst og kultur for alle barn. Så dette er et arbeid vi virkelig ser frem til. Spesielt spennende blir det å etablere en helt ny søknadsbasert ordning for å inkludere nettopp flere unge i frivillig kulturliv, sier Kulturtankens direktør, Lin Marie Holvik.

Kulturtanken skal, i samarbeid med Kulturdepartementet, se på hvilken form og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for tilskuddene. Bakgrunnen for forslaget om opprettelse av en slik tilskuddsordning, er blant annet å imøtekomme «bred deltagelse», som er et av de overordnede målene i frivillighetsmeldingen: Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig (2018)

Tilskuddsordningen vil bli opprettet i løpet av 2020.
Mer om forsalget i statsbudsjettet her!