Kristine Høeg Karlsen

Storstilt forskningsprosjekt om skole og DKS

Kristine Høeg Karlsen skal lede forskningsprosjektet pARTiciPED, hvor målet er å styrke samarbeidet mellom skole og DKS.

Kristine Høeg Karlsen. Foto: Bård Halvorsen

Jubelen og champagnen stod i taket da det ble kjent at Forskningsrådet hadde tildelt forskningsprosjektet pARTiciPED full pott. Fra oktober 2020 leder Kristine Høeg Karlsen det storstilte forskningssamarbeidet, som har et totalbudsjett på 20 millioner.

– Det er helt ufattelig som forsker å få en slik tildeling. Å få penger fra Forskningsrådet tror jeg er en drøm alle forskere har, sier Høeg Karlsen, som til daglig jobber som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold (HiØ).

Det er helt ufattelig som forsker å få en slik tildeling.

Kristine Høeg Karlsen

Med seg i prosjektledergruppa har hun ektemannen Joakim Karlsen (HiØ), Jorunn Spord Borgen (Universitetet i Sørøst-Norge) og Lisbet Skregelid (Universitetet i Agder). De fire skal sikre fremdrift og koordinere samarbeidet mellom elleve institusjoner i fire land og gjennomføringen av seks delprosjekter inkludert flere DKS-laber.

– Det blir spennende å skulle lede dette prosjektet. Jeg er ydmyk for oppgaven og det er godt å ha med så dyktige forskere i prosjektledergruppa. Jeg er spesielt glad for å ha med Jorunn Spord Borgen i prosjektledergruppa, med all hennes erfaring. Hun har forsket på DKS gjennom hele 2000-tallet, understreker Høeg Karlsen.

Læreren som premissleverandør

Bakgrunnen for forskningsprosjektet er at norske skoler jevnlig får besøk av eksterne aktører som Ungt Entreprenørskap, Vitensentrene og DKS. Deres oppdrag er ifølge prosjektbeskrivelsen i liten grad knyttet til skolens læreplaner, men handler om å ruste elevene med opplevelser, kunnskap og ferdigheter de trenger i livene sine. Dermed kan besøkene være utfordrende for lærerne som skal sørge at målene i læreplanen oppnås, og som har liten tid å avse til det som ofte kan oppfattes som «ekstraordinære» tiltak i skolehverdagen.

Forskningsprosjektet fokuserer på DKS, som er den største aktøren som besøker skolen.

Målet med pARTiciPED er både å trygge lærerne og å øke kompetansen deres i møte med kunst og kultur ved hjelp av nye og innovative metoder, ikke minst spennende nyskaping i kombinasjoner av digitale og fysiske uttrykk. Det skal utarbeides gode eksempler, metoder og teknikker for samarbeid om DKS-aktiviteter.

Det handler om å nyttiggjøre potensialet i den fantastiske DKS-ordningen!

Kristine Høeg Karlsen

– Fremtidens lærere skal bli i stand til å dra mest mulig nytte av eksterne aktører og bli sterke premissleverandører når tid skal avses i skolehverdagen. Målet er å styrke samarbeidet mellom skole og DKS og gjøre lærere og utøvere til likeverdige partnere, forteller Høeg Karlsen.

For en lærer med ferdigheter og kunnskap kan lettere stille krav, og mene og uttale seg om produksjoner fra Den kulturelle skolesekken.

– Forskningen kan bidra til ny kunnskap om hvordan DKS i enda større grad kan gi gjensidig læring mellom kultur- og skolesektorene. Det handler om å nyttiggjøre potensialet i den fantastiske DKS-ordningen! sier Høeg Karlsen entusiastisk.

Samfunnsnyttig forskning

Forskningsdirektør med Høgskolen i Østfold, Trine Eker Christoffersen, poengterer at Forskningsrådet vektlegger samfunnsnytte når de tildeler støtte.

Også Høeg Karlsen understreker forskningsprosjektets viktighet for samfunnet.

– Jeg er glad vi klarte å formidle det i prosjektsøknaden. Gjennom å styrke lærerne og deres rolle i møte med eksterne aktører, håper og tror jeg at elever i siste instans vil få bedre nytte av samarbeidet, sier førsteamanuensisen.

DKS-Lab for lærerstudenter

pARTiciPED skal arrangere innovasjonslaber for DKS hvor elever, lærere, lærerstudenter, kunstnere, historikere, formidlere, designere, programmerere, lærerutdannere og skoleledere inviteres inn. Målrettet og deltagende utviklingsløp med ulike tema og innen ulike formidlingsformer, vil gi gode eksempler, metoder og teknikker for samarbeid om DKS aktiviteter. Digitale flater og verktøy blir viktige.

Studentene fra grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og Universitetet i Agder skal prøve ulike samarbeidsmodeller når de skal ut i praksis. Det er planlagt utforsking av ulike tema, for eksempel bevegelse og dans, historie og spillteknologi samt visuell kunst.

– Vi skal eksperimentere og finne ulike måter lærerstudenter og kunstnere kan samarbeide. Det som er interessant med forskning er jo at vi ikke kjenner resultatene før vi har gjort våre utforskninger, diskutert og analysert, med bakgrunn i våre teoretiske og praktiske perspektiver og forståelser. Det blir spennende! sier prosjektlederen.

Kulturtankens rolle

Kulturtanken bidrar med delfinansiering og hjalp også til med å rulle ballen i gang.

– Ståle Stenslie og Ragnhild Tronstad kontaktet meg etter de fikk nyss om et par relevante pilotprosjekter som Universitetet i Agder ved Lisbet Skregelid, og Høgskolen i Østfold ved meg, hadde gjennomført. De oppfordret oss til å søke NFR’s FINNUT program. Vi ville nok søkt uansett, men de to fikk fortgang i prosessen. Så de skal ha takk for det, sier Høeg Karlsen.

pARTiciPED er et viktig, solid og nødvendig prosjekt for å binde skolen og lærere nærmere DKS.

Ståle Stenslie, avdelingsdirektør

– Det er flott at pARTiciPED nå kan settes i gang. All honnør til Høeg Karlsen og prosjektgruppa for sin sterke innsats. Det viser at langsiktig arbeid for å få gjennomslag for forskning rettet mot kunst og kultur til barn og unge i skolen nytter, sier Ståle Stensli, avdelingsdirektør i Kulturtanken.

– pARTiciPED er et viktig, solid og nødvendig prosjekt for å binde skolen og lærere nærmere DKS. Vi snakker mye om betydningen av elevmedvirkning, men lærermedvirkning er også viktig. DKS skal gi elevene erfaringer med profesjonell kunst som samspiller med skolens lærerplaner. Ingen kjenner lærerplanene bedre enn læreren, så nå kan pARTiciPED virkelig få dette samspillet i godt gjenge. Fra Kulturtankes perspektiv er dette en svært ønsket og samfunnsnyttig prosjekt og vi er derfor med i prosjektet med nær en million i samfinansiering.

En drøm

Et knust kne ødela Kristine Høeg Karlsens drøm om å leve av dansen. Det var en tung beskjed å få for ei som hadde hatt den drømmen siden hun som treåring stod fjetret foran en ballettforestilling på TVen.

Så fulgte lærerhøyskolen og jobb på Karlsrud skole i Oslo, før hun bestemte seg for å bli en del av akademia og endte med doktorgrad og fast jobb som forsker ved Høgskolen i Østfold. For om Høeg Karlsen ikke selv kunne bli kunstner, så ønsket hun å heve kunstens og kulturens betydning i skolen.

Med midlene til dette forskningsprosjektet er Høeg Karlsen i ferd med å oppfylle drømmen som fulgte: Å gi fremtidens lærere en større verktøykasse.

Det å utfolde seg og ta i bruk flere språk, også det kroppslige og estetiske, gir elever en rikere hverdag og er viktige bidrag for å skape et godt menneske. Derfor er det viktig med slike forskningsprosjekter i lærerutdanningen. For de kan stimulere diskusjon og kunnskap knyttet til estetiske læringsprosesser generelt og praktisk-estetiske fag spesielt. Dette forskningsprosjektet er mitt bidrag til fremtidens lærere.

Fakta

Om prosjektet

  • Treårig forskningsprosjekt som starter i oktober 2020 og avsluttes i september 2023.
  • Den fulle tittelen på forskningsprosjektet er pARTiciPED: Å ruste grunnskolelærerstudenter for tverrsektorielle samarbeid med Den kulturelle skolesekken i norske skoler
  • Et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Universitet i Agder, Høgskolen på Vestlandet, Høgskolen for dansekunst, Universitet i Sørøst-Norge, NTNU, IT Universitetet i København, University of Copenhagen, University of Jyväskylä i Finland, Bath Spa University i England, Østfoldmuseene, Kulturtanken og flere skoler og kommuner.
  • Resultatene formidles underveis og ved prosjektets slutt gjennom forskningsartikler, konferanser og seminarer, en lærebok/antologi, en nettside, gjennom podcaster og i sosiale medier.

Prosjektledergruppa

Portrett av Kristine Høeg Karlsen
Kristine Høeg Karlsen

Kristine Høeg Karlsen
Prosjektleder for pARTiciPED. Hun er førsteamanuensis i pedagogikk ved Grunnskolelærerutdanningen ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold (HiØ) hvor hun leder forskningsgruppen Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning. Hun er medredaktører av en antologi for lærerutdanningen, hvor to kapitler er viet DKS. Blant dem ett skrevet av enhetsleder i DKS Viken, Johannes Hafnor. Mer info

portrett av Jorun Spord Borgen
Jorun Spord Borgen

Jorunn Spord Borgen
Professor ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving (USN). Hun har en lang karriere som forsker innenfor lærerutdanning, kulturfeltet og som utdanningsforsker på Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Hun er lektor i kunst og håndverk, har kunstfaglig utdanning innenfor visuell kunst, og er dr.art. i kunsthistorie.

– I tre DKS-prosjekter i skolepraksis i lærerutdanningen skal vi undersøke hvordan samarbeid på tvers av sektorer blir forstått, kritisert og forbedret. Vi vil på denne måten bidra med ny kunnskap om hva som kan være prinsipper for tverrsektorielle samarbeid i lærerutdanning og skole.

Portrett av Lisbet Skregelid
Lisbet Skregelid

Lisbet Skregelid
Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder ved Fakultet for kunstfag, Institutt for visuelle og sceniske fag hvor hun leder forskningsgruppen Kunst og barn & unge. Hun er utdannet allmennlærer, har en doktorgrad i kunstpedagogikk fra Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

– Jeg ser frem til å gå i gang med prosjektet og spesielt den delen som skal gjøres i Agder sammen med en rekke lokale, men også internasjonale samarbeidspartnere. Mer info

Portrett av Joakim Karlsen.
Joakim Karlsen. Foto: Bård Halvorsen

Joakim Karlsen
Førsteamanuensis ved avdeling for informasjonsteknologi ved høgskolen i Østfold, hvor han underviser medieproduksjon, kommunikasjonsdesign og interaksjonsdesign. Han har en tverrfaglig utdannelse som kombinerer humaniora, teknologi og design og tok en PhD grad ved Institutt for Informatikk på Universitetet i Oslo i 2018

Den digitale kulturen er dominerende i dagens samfunn og helt sentralt for alle som jobber med kunstuttrykk både i og utenfor skolen. Dans, kulturarv og visuell kunst formidles ofte fysisk, men i større og større grad på digitale flater og ved hjelp av digitale verktøy. Innovasjonslabene i Participed vil vi legge opp til at det skal skje mye spennende nyskaping i kombinasjoner av digitale og fysiske uttrykk. Mer info

Relevante lenker:

Forskningsgruppen “Kreativitet, kunst og innovasjon”

Lisbet Skregelids forskergruppe

Joakim Karlsens forskergruppe