Godt nytt år!

Godt nytt år!

Jeg har skikkelig tro på 2021, selv om det nye året starter med strenge smittevernstiltak, skriver direktør Øystein Strand.

Jeg har skikkelig tro på 2021!

Selv om det nye året starter med strenge smittevernstiltak, så har jeg tro på at pandemien kommer under kontroll og at vi gradvis kan normalisere all aktivitet som vi savner og trenger. Tro på at samfunnet gradvis åpner opp og at vi i stadig større grad kan møtes fysisk etter hvert som befolkningen vaksineres.

Jeg har særlig stor tro på Den kulturelle skolesekken, som starter på sitt tyvende år som nasjonal ordning for formidling av kunst og kultur til alle skoleelever i Norge. Selv ikke en pandemi kunne stoppe DKS! Da stengte skoler gjorde fysisk kunstformidling umulig ble det vist kreativitet, fleksibilitet og stort engasjement for å finne nye løsninger.

Det er all mulig grunn for oss i Norge til å være stolte av DKS. Et gigantisk kunstformidlingsprosjekt som har vokst og utviklet seg i et unikt samspill mellom kommuner, fylkeskommuner og staten. Dette er nasjonal kulturpolitikk på sitt aller beste.

DKS er det eneste kulturpolitiske tiltaket som faktisk når alle barn og unge uavhengig av foreldrenes betalingsevne, lange avstander, sosial og kulturell bakgrunn eller funksjonsevne. At dette har vært en landsomfattende ordning i 20 år mener jeg at det er all grunn til å feire!

Selv ikke en pandemi kunne stoppe DKS!

Vi ønsker at 20-årsjubilanten DKS skal være synlig i offentligheten i 2021, og jobber med planer for hvordan dette skal skje. Som med alt annet i DKS så skal vi samarbeide med fylkeskommuner og kommuner om dette, og i tillegg så har vi allerede Norsk Tipping med på laget. De har også grunn til å være stolte over at de har vært med på å finansiere DKS i nesten alle disse årene.

I år skal dessuten Stortinget behandle den aller første egne stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur. Det at Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om å skrive en slik stortingsmelding gir grunn til optimisme og fornyet tro på videreutvikling av en helhetlig kulturpolitikk for barn og unge. At helhetlig politikk og samarbeid om felles tiltak vil gjøre det mulig å nå politiske mål i begge sektorer er jeg helt overbevist om. I Kulturtanken ser vi frem til å få nye politiske føringer for vår virksomhet og vi er offensive og klare for å levere på det som forventes av oss.  

I arbeidet med stortingsmeldingen fikk Kulturtanken i oppdrag å lytte til barn og unges egne stemmer om kunst og kultur. Sammen med en rekke gode samarbeidspartnere samlet vi innspill fra over tusen barn og unge og sammenfattet dette i en rapport som fikk navnet BUSK rapporten og som lister opp 23 tiltak for å styrke kunst- og kulturtilbudet om barn og unge fikk bestemme selv.

De unge peker på noe veldig viktig; de er opptatt av at alle skal ha mulighet til å delta i kulturaktiviteter. Derfor er jeg glad for at den nye tilskuddsordningen for inkludering i kulturliv er videreført i statsbudsjettet for 2021. Ordningen skal sikre at flere barn og unge kan delta i organiserte kulturaktiviteter utenom skoletiden. Vi vet at deltagelse skaper samhold og fellesskap

Det frivillige kunst- og kulturlivet er en unik arena for inkludering i hele landet, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne eller sosial og økonomisk bakgrunn. Tilskuddet ble etablert i fjor og fikk så stor interesse og mange gode søknader at midlene ble økt av Kulturdepartementet fra fem til ni millioner. Før jul ble dette fordelt til hele 55 prosjekter og ny utlysning av tilskuddsmidler for 2021 kommer snart.

I statsbudsjettet for 2021 er det også satt av fire millioner kroner til utvikling av nye produksjoner i Den kulturelle skolesekken. Midlene skal stimulere til utvikling av nytt innhold i DKS slik at ordningen fortsatt skal være relevant og representativ for stadig nye årskull med skoleelever. Kulturtanken har fått ansvar for å fordele midlene, og det skal vi anstrenge oss for å få gjort snarest mulig. Det er bare å sette i gang med kreativ planlegging og ideutvikling!

En positiv ting har tross alt kommet ut av året 2020, en rask og positiv utvikling av digital samhandling og av digitale løsninger for produksjon og formidling av kunst og kultur. Denne utviklingen ønsker jeg velkommen, og jeg tror til og med det er en helt nødvendig utvikling om vi skal klare å være relevante for målgruppen vår i tiden som kommer.

I statsbudsjettet for 2021 står det at «det er behov for oppdaterte virkemidler som kommuniserer på barn og unges premisser i form av ny teknologi til formidling, samspill, undervisning, og å gå nye veier for å løse unges potensiale innen kunst og kultur». Jeg håper vi i det nye året klarer å utnytte den oppdriften som nå finnes på dette feltet, og sammen videreutvikle nye digitale løsninger og ideer også når samfunnet etter hvert normaliseres. Ikke istedenfor de fysiske kunstmøtene, men i tillegg til.

I Kulturtanken ønsker vi å være pådrivere i en slik utvikling og ønsker å bidra til økt samarbeid om gode helhetlige digitale løsninger med aktører både innenfor og utenfor vår sektor.

Dette er bare noen av grunnene til at jeg gleder meg til 2021. Jeg ser virkelig fram til gode møter og samtaler både digitalt og analogt. Og så ser jeg frem til at det skal være mulig å reise rundt i landet for fysiske møter og for å oppleve kunst og kultur i samme rom.

Ønsker dere alle et godt nytt år!