Øker med fire millioner – totalt ni millioner til inkludering i kulturlivet

Øker med fire millioner – totalt ni millioner til inkludering i kulturlivet

Kulturdepartementet øker budsjettet til den nye tilskuddsordningen grunnet mange gode søknader. Ordningen utgjør dermed ni millioner. Totalt 55 prosjekter får støtte.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i møte med Kulturtanken, Unge funksjonshemmede og Frivillighet Norge.

Kulturminister Abid Raja besøkte i dag hovedkontoret til Unge funksjonshemmede for å dele nyheten om at tilskuddsordningen økes med flerfoldige millioner kroner.

– Jeg er glad for å kunne være her og komme med nyheten om fordelingen av midlene fra den nye tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv. Inkluderende og bred deltakelse skaper samhold og fellesskap. Det frivillige kunst- og kulturlivet i Norge er en unik arena for inkludering i hele landet, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne eller sosial og økonomisk bakgrunn. Jeg er også spesielt glad for at Kulturtanken har engasjert sitt eget ungdomsråd i arbeidet med å finne fram til lokale prosjekter i hele landet som får støtte nå. Barn og unges medvirkning er en nøkkel til å skape et kunst- og kulturliv der alle føler seg hjemme, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Stor interesse for tilskuddsordningen

Den nye tilskuddsordningen skal sikre at flere barn og unge kan delta i organiserte kulturaktiviteter. Det har vært stor interesse for ordningen, og ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 135 søknader med en samlet søknadssum på nærmere 34 millioner. Arbeid med inkludering i kulturlivet vekker interesse og engasjement over hele landet, og nesten alle fylker er representert i søknadsbunken.

– Frivilligheten har vist stor interesse for å inngå samarbeid med aktører fra ulike sektorer og med profesjonelle aktører, slik at mange av prosjektene fremstår som solide samarbeidsmodeller som kan bidra til at flere barn og unge deltar i kulturaktiviteter, sier Kulturtankens direktør, Øystein Strand.

Inkluderingsarbeid i kulturlivet innebærer arbeid med flere målgrupper. Prosjektene i tilskuddsordningen vil jobbe med tiltak rettet mot barn og unge fra lavinntektsfamilier, med minoritetsbakgrunn, nasjonale minoriteter og barn og unge med funksjonsnedsettelser. Dette er i tråd med regjeringens satsing på mangfold.

Nyttig kunnskap for videreutvikling

Kulturtanken har tildelt 55 prosjekter tilskudd i første søknadsrunde. Søknader som er tildelt støtte har vist god forståelse for kunsten og kulturens inkluderende potensiale og har demonstrert kunnskap om de spesifikke gruppenes barrierer for deltakelse.

Kulturtanken har prioritert prosjekter som er knyttet til en kunst- eller kulturaktivitet som har mulighet til å sikre rekruttering til kulturfeltet og kulturaktiviteter fra målgruppene på lengre sikt. I tillegg er det lagt vekt på regional fordeling og fordeling på ulike kunst og kulturuttrykk. Dette er i henhold til overordnede prinsipper for ordningen.

– Tiltakene vil kunne gi oss et godt kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av ordningen og av arbeid med inkludering i kulturlivet generelt. Kulturtanken ønsker å dele erfaringene som gjøres så kunnskapen blir tilgjengelig for alle aktører som vil jobbe med inkludering, sier Strand.

Abid Raja sitter ved møtebord.
– Barn og unges medvirkning er en nøkkel til å skape et kunst- og kulturliv der alle føler seg hjemme, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja under dagens lansering.

Barn og unges medvirkning

Kulturtankens ungdomsråd har gitt faglige råd i utvelgelsesprosessen - basert på deres kunnskap om barn og unges perspektiver og behov. Det er essensielt for Kulturtanken å lytte til målgruppens egne stemmer.

– Det var viktig for oss å involvere Ungdomsrådet. Det handler om forankring og reel medvirkning, om at de som berøres, altså barn og unge, får ta del i avgjørelsene. I tillegg ga det oss verdifull ungdomsfaglig kompetanse inn i arbeidet, sier seniorrådgiver Jo Morten Weider, Ungdomsrådets kontaktperson i Kulturtanken.

Emil Johan Stenhaug representerer Ungdom og Fritid i Ungdomsrådet.

Emil Johan Stenhaug - portrett
Emil Johan Stenhaug. Foto: privat

–Noe av det vi vektla mest var at prosjektene var nytenkende og kreative. Det var viktig at søkerne hadde konkrete planer for hva som skulle gjøres og et tydelig fokus på barn og unges mulighet til å påvirke prosjektets innhold. Jeg tenker at vi i Ungdomsrådet bidro med en enda høyere forventning om ordentlig medvirkning i de utvalgte prosjektene, det at de hadde konkrete muligheter og planer for hvordan barn og unges stemmer skulle bli hørt, sier Stenhaug.

Det var viktig at søkerne hadde et tydelig fokus på barn og unges mulighet til å påvirke prosjektets innhold.

— Emil Johan Stenhaug, medlem av Kulturtankens ungdomsråd

Fakta om tilskuddsordningen

  • Skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kunst- og kulturaktiviteter.
  • Lansert høsten 2020.
  • Tilskudd deles ut i 2020, men aktiviteter kan finne sted i 2021.
  • Neste søkerunde utlyses våren 2021.

Les mer om ordningen

Unge funksjonshemmede er én av 55 tilskuddsmottakere.
De mottar støtte til å utvikle en inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere.
Samarbeidspartner er Frivillighetens år, som arrangeres av Frivillighet Norge.

Pressemelding fra Kulturdepartementet


Oversikt over de 55 prosjektene som har fått tilskudd (pdf)

Toppbilde: Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i front. Fra høyre: Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede , Birgitte Brekke, prosjektleder for Frivillighetens år 2022 i Frivillighet Norge, Kulturtankens direktør Øystein Strand og Jo Morten Weider, Ungdomsrådets kontaktperson i Kulturtanken.

Alle bilder: Erik Brandsborg/Kulturtanken