Utlysning: Såkornmidler til utviklingsarbeid

Utlysning: Såkornmidler til utviklingsarbeid

1.5 millioner kroner skal styrke barn og unges digitale kulturtilbud.

Illustrasjonsbilde: NTB

Som oppfølging av Meld. St. 18 (2020-2021), Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge, lyser Kulturtanken ut såkornmidler til utviklingsarbeid som skal bidra til at flere barn og unge får tilgang til å oppleve og skape kunst og kultur digitalt.

Såkornmidlene er videreført fra 2021, hvor beløpet var 1,5 millioner kroner.

Målsetting

Målet med midlene er å stimulere til utviklingsarbeid i relevante fagmiljøer som skal gi ny kunnskap og kompetanse. Midlene skal bidra til at flere barn og unge får tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet og mulighet til å oppleve og skape kultur på egne premisser, uavhengig av bakgrunn og bosted.

Søknadskriterier

Det kan søkes om såkornmidlene til å:

 • utvikle, teste og ta i bruk nye digitale tilbud og verktøy, metoder og teknikker som omhandler kunst og kultur med barn og unge som målgruppe.

eller,

 • forbedre eller videreutvikle eksisterende digitale tilbud og verktøy, metoder og teknikker som omhandler kunst og kultur med barn og unge som målgruppe.

Skalering eller ren markedsføring av allerede etablerte tilbud, verktøy, metoder og teknikker faller utenfor formålet med utlysningen.

Søknadskrav

Søknaden må inneholde:

 • kortfattet prosjektplan som beskriver prosjektets formål, varighet, fremdriftsplan, finansiering, budsjett, prosjektleder, prosjektdeltakere og eventuelle samarbeidspartnere
 • beskrivelse av hvordan prosjektet kan bidra til målsetningen om at flere barn og unge får tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet og mulighet til å oppleve og skape kultur på egne premisser, uavhengig av bakgrunn og bosted.
 • beskrivelse av om, og i så fall hvordan, barn og unge vil involveres i utviklingsarbeidet
 • vurdering av prosjektets antatte overføringsverdi og betydning for barne- og ungdomskultursektoren nasjonalt.

Prosjektet må være gjennomført i løpet av 2023.

Målgruppe

Private, frivillige eller offentlige organisasjoner og virksomheter kan søke hver for seg, i nettverk eller annet samarbeid. Offentlig-privat samarbeid og samarbeid på tvers av etablerte strukturer vil vektlegges. Prosjektet må omhandle kunst og kultur med barn og unge i Norge som målgruppe.

Søkebeløp

Det er satt av minimum 1,5 mill. kr. til formålet. Det tas sikte på å tildele mellom 300-500 000 kr per prosjekt og søker, som innebærer mellom 3 og 5 tildelinger. Beløpet kan justeres avhengig av søkeomfanget.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 2021: 9. november.

Søknadsfrist 2022: TBA

Tildeling og utbetaling

Tildeling vil gjøres senest 6. desember 2021 og midlene vil utbetales innen 31.12.2021.

Rapportering

Det skal leveres sluttrapport som beskriver:

 • gjennomføringen av prosjektet i henhold til formål, varighet, fremdriftsplan, finansiering, budsjett, prosjektleder, prosjektdeltakere og eventuelle samarbeidspartnere
 • hvordan prosjektet har bidratt til ny kunnskap og kompetanse
 • om, og i så fall hvordan, barn og unge har vært involvert i utviklingsarbeidet
 • hvordan prosjektet har bidratt til at flere barn og unge får tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet
 • hvordan prosjektet har bidratt til at flere får mulighet til å oppleve og skape kultur på egne premisser, uavhengig av bakgrunn og bosted

Sluttrapport må sendes Kulturtanken innen utgangen av første kvartal 2023.


Har du spørsmål om utlysningen?

Send epost til post@kulturtanken.no