Vestland vil vise vei for DKS-samarbeid i videregående skole

Vestland vil vise vei for DKS-samarbeid i videregående skole

Da representanter for 64 videregående skoler i Vestland fylkeskommune deltok på sin årlige skolemiljøkonferanse i november, var DKS ett av to hovedtemaer.

Musikeren dePresno, Bjørn Lyngedal (Vestland fylkeskommune), Øystein Strand (Kulturtanken) og Per Morten Ekerhovd (Vestland).

Kunst er ekstremt viktig for at skolen skal nå de overordnede målene i læreplanen – danningsbiten. Da må kunst være i førersetet, sa Bjørn Lyngedal, avdelingsdirektør for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune, da han åpnet konferansen i Bergen.

Skulemiljøkonferansen 2021 foregikk over to dager på to ulike steder, med tilnærmet likt program. Det overordnede temaet var: «Kva kan Den kulturelle skulesekken - og livet på sosiale medium - bety for læringsmiljøet?». Rektorer og elevrepresentanter fra 64 videregående skoler deltok, til sammen var det rundt 180 deltakere i Bergen og 70 på Skei.

Å bli invitert inn på skulemiljøkonferansen gav DKS eit optimalt høve til dialog med skulane og opplæringsavdelinga. Vi fekk presentere DKS for rektorane og utfordre elevane til å engasjere seg, poengterer Øyvind Høstaker i DKS Vestland.

DKS-administrasjonen sydde sammen et program som kunne vise hvordan DKS kan forsterke intensjonen i skolens overordna del og den nye læringsplanen (LK20), og som bød på et kunstnerisk innslag og ga et konkret eksempel på elevmedvirkning.

– Vi ville vise kva moglegheiter som er der om vi samarbeider og får ein best mogleg symbiose mellom kunst og kultur og skulen, korleis DKS kan betrast og korleis skulen kan bruke tilbodet betre, sier Høstaker.

Øyvind Sunde Høstaker - portrett
– DKS-administrasjonen er eigentlig katalysatoren for å få kunst og kultur til å fungere i dei rammene som er i skulen. Då må vi spele på lag, sier Øyvind Høstaker i DKS Vestland.

"Vi ville vise kva moglegheiter som er der om vi samarbeider og får ein best mogleg symbiose mellom kunst og kultur og skulen."

Øyvind Høstaker

Et konkret eksempel på medvirkning

Tidligere elevrådsleder ved Bø vidaregåande skule, Jon Engravslia Aarebakk, var invitert for å fortelle om sin rolle som medlem av skolens ressursgruppe for DKS. Pilotprosjektet «Ressursgruppe for elever og lærere i videregående skole» er et resultat av Kulturtankens utviklingsprosjekt DKS-Skole.

Målet med piloten var finne ut om slike ressursgrupper kan gi bedre forståelse for DKS og en opplevelse av at tilbudet har større relevans for skolens læreplaner.

Jon Engravslia Aarebak - portrett
Jon Engravslia Aarebakk var medlem av skolens ressursgruppe for DKS.

– Det jeg ønsket å få frem på skolemiljøkonferansen, er at det ikke krever mye jobb for å få stor effekt, sier Engravslia Aarebakk.

Han forteller at i tillegg til selv å ha lært mye om DKS, så resulterte ressursgruppas arbeid i en merkbar endring blant elevmassen som helhet i hvor mange som visste om DKS og også brydde seg om skolens DKS-tilbud.

– Det var en fin endring å se. Egentlig er det ganske enkelt: man må bare ha noen som gjør det. Det vil si å ha elever som blir med på visningsarenaer, er med og bestemmer skolens tilbud og viderebringer info til medelever.

Alle skolene som deltok på skolemiljøkonferansen, fikk hvert sitt eksemplar av verktøyarket utarbeidet fra elevmedvirkningsprosjektet. Det gir konkrete tips til hvordan å opprette en ressursgruppe og deler erfaringer som ble gjort under pilotprosjektet.

Jon Engravslia Aarebak holder en mikrofon og snakker foran folk
Jon Engravslia Aarebakk på Skulemiljøkonferansen 2021. Foto: Guro Høyvik

Inspirerende

– Det er veldig bra at Vestland fylkeskommune løfter frem DKS som et sentralt tema på en samling som dette, og jeg er veldig glad for at Kulturtanken ble invitert til å delta, sier Øystein Strand, Kulturtankens direktør.

Han understreker betydningen av å informere om DKS, og å løfte frem mulighetene som ligger i denne unike ordningen, også for de videregående skolene.

– Skolemiljøkonferansen er virkelig et eksempel på godt samarbeid mellom skoleavdelingen og kulturavdelingen i fylkeskommunen. Vi vet at samarbeid på tvers av sektorene er av stor betydning for at DKS-ordningen skal fungere optimalt, og det var inspirerende for meg og avdelingsdirektør June Mariann Breivik å se engasjementet for DKS fra skoleledere og elever disse dagene. Dette vil helt sikkert kunne være til inspirasjon også for andre fylkeskommuner.

"Skolemiljøkonferansen er virkelig et eksempel på godt samarbeid mellom skoleavdelingen og kulturavdelingen i fylkeskommunen."

Øystein Strand

DKS inkluderes på overordnet nivå i fylket

At DKS ble en så stor del av denne dagen, kan vi takke fylkessammenslåingen for. Da Sogn og Fjordane og Hordaland skulle slås sammen, skulle såkalte DPO-delprosjekter konkretisere hva som var viktig å ta med inn i storfylket.

DKS ble invitert inn i prosjektet som omhandlet videregående skoler – og prosjektet poengterte DKS sin rolle for å nå målene i LK20.

Da fylkets nye kulturdirektør og opplæringsdirektør møttes i september 2021, ble tankene i delprosjektet konkretisert.

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med fem områdeledere for videregående, som skal være med i prosessen for DKS-programmeringen.  I tillegg skal de to direktørene møtes årlig i mai måned for å se tilbake på DKS-året som gikk, og diskutere hvilke signaler om ordningen de skal gi videre.

DKS er altså tatt med på overordnet nivå i hele organisasjonen.

Skolens stemme inn i programmeringen

Den nye arbeidsgruppen skal brukes inn i silingen av de totalt 1100 innmeldte forslagene DKS Vestland mottok for neste skoleår. Faggrupper skal vurdere forslagene som normalt, så skal arbeidsgruppen fra opplæringsavdelingen komme med innspill til hva som fungerer eller ikke fungerer med utgangspunkt i skolens rammeverk. Er det for eksempel best med små eller store elevgrupper? Hva tenker de om transport av elever? Hva slags størrelse på scenen er optimal for videregående skoler/-elever?

– Det er første gong vi gjer dette, men eg trur uansett at resultatet blir betre fordi skulen tross alt får ei stemme. DKS er eigentlig skulen sitt kulturtilbod. Ein må halde seg til det og til at tilbodet skjer innanfor nokre rammer på skulen, poengterer Høstaker.

Inviterer til samarbeid

Dag to av skolemiljøkonferansen ble holdt på Skei i Sunnfjord kommune, av rent praktiske grunner. Fylket er stort, og det var ønskelig med maks to timer reisevei for skolene. Også på Skei ble programdelen om DKS godt mottatt.

Det er en fornøyd Øyvind Høstaker vi snakker med dagen etter.

– Vi fekk vist det vi ønskte: at DKS er aktuelle inn i skulen sitt arbeid i forhold til læringsmål og fagplanar – og at vi inviterer til samarbeid for å få til dette best mogleg. Det er fantastisk dersom vi i tillegg kan vise andre DKS-administrasjonar døme på at dette kan fungere og at eit slikt samarbeid vert teke positivt opp frå både kultur og skole.

En mann står foran en skjerm og snakker til en forsamling
Øyvind Høstaker på Skei, 3. november 2021. Foto: Guro Høyvik

I sitt innlegg «Den Kulturelle Skulesekken (DKS) som verdifull ressurs i danning og utdanning», understreket Per Morten Ekerhovd, avdelingsdirektør for kultur, idrett og inkludering i Vestland, at DKS skal være et samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivåer.

Vi avslutter med et sitat fra hans presentasjon: «DKS er godt kobla til læreplanane. Som regional DKS-ansvarleg og skuleeigar bør Vestland fylkeskommune vise veg!»

FAKTA

 • Skulemiljøkonferansen 2021 ble avholdt 2. og 3. november i henholdsvis Bergen og Skei.
 • 64 skoler deltok, med seks deltakere fra hver skole: elevrådsleder, nestleder, to styremedlemmer, rektor og skolens elevrådskontakt.
 • Tidligere elevrådsmedlem og ressursgruppe-medlem Jon Engravslia Aarebakk presenterte pilotprosjektet «Ressursgruppe for elever og lærere i videregående skole».
 • Anders Fitje, lærer i vgs. og tidligere medlem i arbeidsgruppe for DKS i vgs. i Sogn og Fjordane, sydde DKS sammen med læreplanene, danningsbegrepet og overordna læremål gjennom innblikk i DKS-produksjonen «Fuckings Adopted».
 • Musikeren dePresno (Bjarte de Presno Borthen) åpnet konferansen og bød senere på en minikonsert. Han er fra Bergen, gikk på en av skolene som var representert, og kjente skolens rektor. dePresno var klar for DKS-turné da pandemien rammet landet våren 2020.
 • Les mer:

  Kunsten å pakke sekken

  – At lektor Sarromaa mener at en sekk kjennetegnes av at du ikke vet hva som kommer ut av den, er virkelig pussig, skriver Kulturtankens direktør Øystein Strand.

  Veien videre: Program

  Les hele programmet til “Veien videre. Neste generasjons kulturpolitikk” som arrangeres 17-november.

  Utlysning: Ressursgruppe for medvirkning i DKS

  DKS-administrasjoner fra fylker, kommuner og direktekommuner inviteres til å delta.