Et barn skriver med brun tusj på et ark.

Utlysning: Ressursgruppe for medvirkning i DKS

DKS-administrasjoner fra fylker, kommuner og direktekommuner inviteres til å delta.

Illustrasjonsbilde fra DKS-lab på Telemark Kunstsenter Foto: Marte Glanville/Kulturtanken

Barn og unges medvirkning til utvikling av DKS-tilbudet er viktig for å skape et tilbud av høy kvalitet som oppleves som relevant og representativt.

Kulturtanken har et spesielt ansvar for å følge opp forventninger som beskrevet i St.Meld 18 om barn og unges medvirkning. I stortingsmeldingen påpekes det at medvirkning fra barn og unge skal vektlegges i alle deler av DKS-ordningen.

For å styrke arbeidet med medvirkning i DKS, inviterer Kulturtanken DKS-administrasjoner fra fylker, kommuner og direktekommuner til å delta i Ressursgruppe for medvirkning.

Ressursgruppen skal ha særlig fokus på kunnskaps- og erfaringsdeling, samt utvikling og gjennomføring av ulike medvirkningstiltak. Gruppens aktiviteter vil i stor grad bestemmes ut ifra deltakernes ønsker og behov.

Kulturtankens rolle blir å koordinere samarbeidet. Gruppen ledes av Bente Aasheim, seniorrådgiver i avdeling Skole og barne- og ungdomskultur.

I første omgang inviterer vi til et digitalt informasjonsmøte. Her får dere høre om mål for arbeidet og litt om hvordan gruppen er tenkt organisert. Etter informasjonsmøtet blir det anledning til å melde sin interesse for deltakelse i ressursgruppen.

Viktige datoer

9. november kl. 13.00- 13.45: informasjonsmøte
Møtet gjennomføres digitalt og innkalling sendes via Teams.

26. november: frist for påmelding til Ressursgruppe for medvirkning.

Påmeldingen til ressursgruppen gjøres via denne lenken

7. desember kl. 12.00- 14.00: oppstartsmøte

Mer informasjon kommer.

Ressurssider om medvirkning

Elevmedvirkning - logo

Elevar som medprodusentar

Er det mogleg å ha elevar som medprodusentar? DKS Lørenskog, forteljarkunstnar Marianne Sundal og musikar Viktor Bomstad har testa det.

Elevmedvirkning - logo

Ressursgruppe for elevar og lærarar i vidaregåande skule

Kan ressursgrupper for DKS gi betre forståing for Den kulturelle skolesekken og ei oppleving av at tilbodet har større relevans til læreplanane i skulen? DKS Vestfold og Telemark og ressursgruppa ved Bø vidaregåande skule samanfattar eit spennande pilotprosjekt.

Elevmedvirkning - logo

Evaluering og tilbakemelding på DKS-produksjonar

Metode som lèt elevane sleppe til, utvikla i Prosjekt elevmedverknad.