Direktør i Kulturtanken og daglig leder i BONO

Ny pilotavtale om vederlag for bruk av visuell kunst i DKS

BONO og Kulturtanken inngår en avtale om rettigheter og vilkår for bruk av visuelle verk som benyttes i kunstformidling i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Direktør i Kulturtanken Øystein Strand og daglig leder i BONO, Harald Holter, undertegnet avtalen.

Mandag 16. januar 2023 skrev BONO og Kulturtanken under på en pilotavtale som skal benyttes som et grunnlag for å fremforhandle en ny og endelig avtale i 2024.

Formålet med pilotavtalen er å legge til rette for at det betales vederlag til rettighetshavere for bruk av opphavsrettslig beskyttede visuelle verk i Den kulturelle skolesekken.

Kulturtanken har inngått avtalen på vegne av fylkeskommuner og kommuner i hele DKS-ordningen.

Vi er svært opptatt av at åndsverksloven følges i en stor offentlig kunstformidlings- ordning som DKS

Øystein Strand

- Jeg er glad for at vi nå sikrer opphavere innen det visuelle kunstfeltet i DKS rimelig vederlag for bruk av sine åndsverk og takker BONO for konstruktivt og godt samarbeid om å få på plass en pilotavtale. Vi er svært opptatt av at åndsverksloven følges i en stor offentlig kunstformidlingsordning som DKS, sier direktør for Kulturtanken Øystein Strand.

Omfatter et vidt spekter av visuelle verk

Det gjennomføres et stort antall produksjoner i det visuelle kunstfeltet i DKS årlig, som igjen inneholder et vidt spekter av kunstverk.

Pilotavtalen gir Kulturtanken og aktørene i DKS trygghet i at lovverket følges, samtidig som den sikrer at kunstnerne mottar opphavsrettslige vederlag når verkene deres brukes.

Harald Holter

Pilotavtalen omfatter visuelle verk skapt av norske og utenlandske kunstnere som for eksempel maleri, skulptur, fotografier, kunsthåndverk, tekstil, grafikk, tegninger, illustrasjoner, installasjoner og videoverk, som er opphavsrettslig vernet i henhold til åndsverkloven.

Avtalen omfatter kun verk som har blitt registrert i DKS-portalen under kulturuttrykket visuell kunst, og gjelder for den ordinære kunstformidlingen som gjennomføres i regi av DKS, inkludert på skoler i landet, på besøk hos utstillingssteder eller på kunstnerverksted.

Med den ordinære kunstformidlingen menes formidling som gjennomføres av aktører som har fått sine programforslag godkjent av DKS, og som deretter vises til skoleelever som en DKS-produksjon.  

- Pilotavtalen som vi har undertegnet i dag, gir Kulturtanken og aktørene i DKS trygghet i at lovverket følges og opphavsrettighetene er ivaretatt, samtidig som den sikrer at kunstnerne mottar opphavsrettslige vederlag når verkene deres brukes. Det er viktig for BONO å ha avtaler med store og sentrale aktører, og vi er glade for at det nå er inngått avtale mellom Kulturtanken og BONO. Vi ser frem til et fortsatt godt og effektivt samarbeid, sier daglig leder i BONO, Harald Holter.  

Avtaledokument med et par briller og en penn.

Rapportering og ideelle rettigheter

Bruk av visuelle verk etter avtalen må rapporteres for å sikre at vederlagene kan fordeles til den enkelte rettighetshaver på bakgrunn av faktisk bruk. Kulturtanken skal rapportere på bakgrunn av informasjon innhentet via DKS-portalen.

Avtalen omfatter også ideelle rettigheter, og DKS forplikter seg til å navngi og kreditere opphaveren slik god skikk tilsier, og samtidig ikke å gjengi verk på en måte som er krenkende for verkets eller opphaverens kunstneriske anseelse eller egenart.

Pilotavtalen løper fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2023. Partene skal avholde et forhandlingsmøte innen utgangen av mars 2024 med henblikk på å inngå en ny avtale med tilbakevirkende kraft f.o.m. 1. januar 2024.  

Veiledning for registrering av visuell kunst i DKS-portalen (video)

Meld deg på Kulturtankens nyhetsbrev for nyheter og oppdateringer om alle våre arrangementer.