en mann står foran publikum. Han holder hendene i været.

Søk tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv

Opptatt av mangfold og inkludering i kulturlivet? Husk å søke innen 15. mai.

Illustrasjonsbilde: Unsplash

Nå er det mulig å søke om midler som bidrar til å styrke barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter.

Fra 2024 er tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv finansiert gjennom spillemidlene til kulturformål. Dette medfører endringer i søknadsfristen for tilskuddsordningen, da hovedfordelingen av spillemidler skjer i mai. Det er også gjort endringer i kriteriene og rammene for tilskuddet, samt at Kulturtanken har gått over til et nytt system for søknadsbehandling.

De primære endringene er at det nå åpnes for flerårige prosjekter og at det ikke lenger er et krav om samarbeid i forbindelse med prosjekter det søkes støtte til.

-De nye rammene og kriteriene for denne tilskuddsordningen er utformet for å gi større fleksibilitet og langsiktighet. Med muligheten for flerårige prosjekter, åpner vi nå for mer omfattende og dyptgående kulturelle tiltak, sier Kulturtankens direktør Matias Hilmar Iversen.

portrett Matias Hilmar Iversen
Kulturtankens direktør Matias Hilmar Iversen.

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om støtte gjennom tilskuddsordningen.

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som bidrar til mangfoldig deltakelse i kulturaktiviteter på tvers av bl.a. kjønn, etnisitet, funksjonshindringer, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

-Tilskuddsordningen er en essensiell del av vår innsats for å sikre at alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, har tilgang til og kan delta i kulturlivet.

Søknadsfristen er 15. mai klokken 12:00.

Her finner du mer informasjon, lenke til søknadsportalen og søknadsskjema.

Fakta om tilskuddsordningen

  • Tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv ble lansert høsten 2020 for å sikre at flere barn og unge får mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter.
  • I 2023 fikk 75 prosjekter til sammen 13 millioner kroner i støtte.
  • Ordningen er en del av regjeringens arbeid med å gi flere barn og unge økt tilgang til fritidsaktiviteter i det frivillige kulturlivet. Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å forvalte ordningen.