Skip to main content
Tre barn sitter på et skateboard

Inkludering i kulturliv

Tilskudd til styrking av barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter.

Illustrasjonsbilde. Foto: Maskot/Scanpix

Ordningen er på 13 mill. Søknadsfrist 1. mars 2023 kl. 24:00.

1. Målet for støtteordningen

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Med kulturaktiviteter menes i denne sammenhengen aktiviteter innen feltene musikk, teater, dans, litteratur, film og media, visuell kunst, dataspill, kulturarv, arkitektur og design, og tverrgående kunst og kultur.

Tilskuddet er del av kultursektorens bidrag til å realisere Fritidserklæringens målsetting om barn og unges deltakelse i det kulturelle og kunstneriske liv, oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

2. Bakgrunn for ordningen

Ordningen er del av arbeidet med økt mangfold i kulturlivet og frivilligheten. Deltakelse i kunst og kultur er viktig for å bygge sosiale fellesskap og identitet for barn og unge. Å være på felles arenaer med jevnaldrende og få muligheten til å utvikle seg selv og sine kreative evner kan bidra positivt til følelse av tilhørighet, anerkjennelse og identitetsbygging. Det er derfor viktig at alle barn får tilgang til å utfolde seg gjennom kunst og kultur i oppveksten.

Barrierer for deltakelse kan være konkrete, som økonomi, fysisk tilgjengelighet eller informasjon; men handler like ofte om relasjoner, identifikasjon, trygghet eller relevans i tilbudet. Denne ordningen skal bidra til at frivilligheten kan samarbeide på tvers for å legge til rette for å inkludere barn og unge i trygge, sosiale og utviklende miljøer som lar dem føle mestring, samhold og tilhørighet uavhengig av bakgrunn.

Erfaring viser at for å lykkes med å skape et inkluderende kulturtilbud må det tas utgangspunkt i etablerte arenaer og relasjoner til målgruppen.

3. Målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6–12 år) og ungdom (13–19 år) som bidrar til mangfoldig deltakelse i kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Søkere må spesifisere i søknaden hvilken målgruppe tiltaket retter seg mot og hvor mange det tas sikte på å nå.

4. Hvem kan søke

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Enkeltpersoner, kommuner eller kommunale virksomheter og kommersielle foretak kan ikke stå som søker av støtte.

5. Samarbeid

Søkere skal initiere samarbeid om tiltaket. Samarbeidet kan bestå av en blanding av aktører. Eksempelvis kan samarbeidspartnere være:

 • Kommune, skole, fritidsklubb eller ungdomsråd
 • Andre frivillige organisasjoner
 • Kommunale aktører som bibliotek, kulturskoler, kulturhus, kommunale frivilligsentraler, museer eller bygdetun
 • Søknaden må spesifisere hvordan den enkelte aktør skal bidra og hvilken rolle de har.

6. Hva kan du få støtte til

Det kan søkes tilskudd til:

 • Leie av eksterne lokaler
 • Materialer
 • Honorarer til eksterne bidragsytere
 • Markedsføring
 • Deltakeravgift
 • Aktiviteter

Søker bør ta sikte på at arbeidet skal videreføres innenfor egen organisasjon. Det bør ikke legges opp til at samme tiltak årlig skal finansieres gjennom denne ordningen. 

7. Hva kan du ikke få støtte til

 • Innkjøp av utstyr som datamaskiner, musikkinstrumenter etc.
 • Ordinære driftskostnader som husleie, strøm, IT, telefon, internett etc.

 8. Krav til søknad

 • Prosjektet skal ha etablert samarbeid mellom ulike aktører; aktører med ulikt interesseformål, mellom profesjonelle og amatør/frivillige, eller tverrsektorielle samarbeid
 • Prosjektet skal vise til gode strategier for å involvere og nå målgruppene i ordningen, og har en plan for hvor mange det tas sikte på å nå.
 • Prosjektet skal vise til mulighet for videreførelse etter endt tiltaksperiode uten nytt tilskudd.

9. Vurdering og prioritering av søknader

Søknadene vil bli administrativt vurdert. Kulturtankens ungdomsråd vil bidra som rådgivende organ i prioritering av innkomne søknader

Prosjektene vil hovedsakelig vurderes etter kvalitet og innhold, samt en regional fordeling av prosjekter. Kulturtanken vil også prioritere prosjekter over 50.000 kr.

Se ellers retningslinjer for saksbehandling (pdf)

Oversikt over de 55 prosjektene som fikk tilskudd i 2020 (pdf)

Oversikt over de 31 prosjektene som fikk tilskudd i 2021 (pdf)

Oversikt over de 67 prosjektene som fikk tilskudd i 2022 (pdf)

Kontaktperson
Har du spørsmål om utlysningen?
Send e-post til: post@kulturtanken.no.