Skip to main content
To barn klemmer hverandre og ler.

Inkludering i kulturliv

Tilskudd til styrking av barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter.

Illustrasjonsbilde. Foto: Pexels/Mary Taylor

Søknadsfrist for tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv 2024 var 15. mai.

Kulturtankens tilskuddsportal må benyttes for å sende inn søknaden.

Det ble i statsbudsjett for 2024 besluttet at tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv flyttes fra statsbudsjettet og framover finansieres gjennom spillemidler til kulturformål.

Dette medfører endringer i søknadsfristene for tilskuddsordningen, da hovedfordelingen av spillemidler skjer i mai. Det vil også gjort endringer i kriteriene og rammene for tilskuddet, samt at Kulturtanken går over til et nytt system for søknadsbehandling.

I 2023 var tilskuddsordningen på 13 millioner kroner.

1. Formål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av bl.a. kjønn, etnisitet, funksjonshindringer, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Med kulturaktiviteter menes i denne sammenhengen aktiviteter innen feltene musikk, dataspill, teater, dans, litteratur, film og media, visuell kunst, kulturarv, arkitektur og design, og sjangerovergripende kunst og kultur.

Det er ikke mulig å søke om støtte til idrettsaktivitet gjennom denne tilskuddsordningen. Søkere som ønsker støtte til idrettsaktivitet henvises til Norsk idrettsforbundets tilskuddsordning Inkludering i idrettslag.

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som bidrar til mangfoldig deltakelse i kulturaktiviteter på tvers av bl.a. kjønn, etnisitet, funksjonshindringer, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

2. Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om støtte gjennom tilskuddsordningen.

Enkeltpersonforetak, privatpersoner, kommuner eller kommunale virksomheter, og kommersielle foretak kan ikke stå som søkere, men det kan inngås samarbeid om tiltakene, hvor samarbeidet kan bestå av aktører med ulikt interesseformål, mellom profesjonelle og amatører/frivillige, eller tversektorielle samarbeid.

3. Tilskuddsperiode

Kulturtanken tildeler tilskuddsmidler for ett år om gangen, men det kan søkes om midler til flerårige prosjekter (opptil tre år).

Flerårige prosjekter som får innvilget støtte vil da bli prioritert i påfølgende års søknadsrunde -med forbehold om at tilskuddsordningen blir videreført- forutsatt at prosjektet gjennomføres etter planen. Dette innebære at prosjektet har god måloppnåelse, vilkårene for tilskuddet ellers er oppfylt, og at prosjektregnskap er godkjent.

I tilfeller der prosjektet strekker seg over flere år må dette komme frem av prosjektplanen og søknaden må inneholde budsjetter for hvert individuelle prosjektår.

4. Hva kan det søkes om?

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og unge (13-19 år). Det er mulig å søke om støtte til nye prosjekter (enkeltprosjekter eller flerårige prosjekter) rettet mot inkludering av barn og unge i kulturlivet.

Prosjekt er en aktivitet som gjennomføres i et bestemt tidsrom og som har et klart definert mål. Prosjektet må ha et eget budsjett.

Inntil 10% av tilskuddsmidlene kan benyttes til å dekke administrative kostnader knyttet til drift av prosjektet. Tilskuddsmidler kan benyttes til lønn av ansatte som er frikjøpt fra sin stilling for å jobbe i prosjektet.

5. Hva kan tilskuddet ikke brukes til?

  • Det kan ikke søkes om midler til innkjøp/finansiering av utstyr som er forventet brukt ut over prosjektets rammer, eksempelvis datamaskiner, møbler, instrumenter, teknisk utstyr og lignende.
  • Tilskuddsmidlene kan ikke benyttes til ordinære lønnsutgifter.

6. Krav til søknaden

  • Søknaden skal vise til gode strategier for å involvere og nå målgruppen(e) i ordningen, og ha en plan for hvor mange det tas sikte på å nå.
  • Søknaden skal ha en tydelig begrunnelse for hvorfor målgruppen(e) trenger inkluderingstiltak.
  • Det må opplyses om finansiering fra andre offentlige instanser i forbindelse med søknader på prosjektstøtte. Dette gjelder både omsøkte midler som ennå ikke er besvart og midler som er tildelt.

7. Vurdering og prioritering av søknader

Kulturtanken vurderer søknadene administrativt og alle kvalifiserte søknader blir faglig vurdert. Kulturtankens ungdomsråd vil bidra som rådgivende organ i prioritering av innkomne søknader.

Kulturtanken vil i behandlingen av søknadene

  • A) Vurdere kvaliteten og forventet måloppnåelse.
  • B) Vurdere søknadsbeløp opp mot forventet måloppnåelse.
  • C) Sørge for at midlene fordeles mellom ulike aktivitetstyper.
  • D) Sørge for at midlene fordeles med god geografisk spredning.

Kulturtanken mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at Kulturtanken må foreta prioriteringer i vurdering av søknadene, som medfører at også søknader som vurderes som gode vil kunne få avslag.

Klageadgang

Vedtak om tilskudd er å regne som et enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd. Enkeltvedtak kan påklages, jf. fvl § 28 første ledd.

Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt, jf. fvl. § 29 første ledd. Klageinstans er Kultur- og likestillingsdepartementet, jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen framsettes for Kulturtanken, jf. fvl § 32 første ledd.

For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak og regler om klage.

 8. Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal senest tre (3) måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet, sende inn rapport og regnskap.

Tilskuddsmottaker som har fått tilsagn om flerårig prosjektstøtte må innen 1. april sende inn rapport og regnskap for foregående prosjektår, og en oppdatert prosjektplan og budsjett for kommende år. Rapport og regnskap må godkjennes før tilskudd for neste prosjektår kan utbetales.

Oversikt over de 72 prosjektene som fikk tilskudd i 2024 (pdf)

Oversikt over de 75 prosjektene som fikk tilskudd i 2023 (pdf)

Oversikt over de 67 prosjektene som fikk tilskudd i 2022 (pdf)

Oversikt over de 31 prosjektene som fikk tilskudd i 2021 (pdf)

Oversikt over de 55 prosjektene som fikk tilskudd i 2020 (pdf)

Kontaktperson
Har du spørsmål om utlysningen?
Send e-post til: post@kulturtanken.no.