Foreslår 12,6 millioner til inkludering i kulturliv

Foreslår 12,6 millioner til inkludering i kulturliv

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen en betydelig økning for tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv», som forvaltes av Kulturtanken. – Veldig gledelig, sier direktør Øystein Strand.

Kulturminister Abid Raja med ungdommer fra Ammerudklubben og Kulturhjerte. Foto: Kulturtanken/Erik Brandsborg

Tilskuddsordningen ble etablert i 2020 for å sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kulturaktiviteter. Den var i utgangspunktet på fem millioner kroner, men ble økt til ni millioner grunnet mange gode søknader. 55 prosjekter fikk tilskudd i første søknadsrunde, 31 i andre runde.

– Det frivillige kunst- og kulturlivet i Norge er en unik arena for inkludering i hele landet, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne eller sosial og økonomisk bakgrunn, har kulturminister Abid Raja sagt i forbindelse med ordningen.

Nå har altså regjeringen foreslått å øke tilskuddsordningen med hele 7,5 millioner fra utgangspunktet, til totalt 12,6 millioner kroner, som del av regjeringens pott til tiltak mot barnefattigdom.

Øystein Vidar Strand - portrett
Øystein Strand

– Det er veldig gledelig at regjeringen igjen ønsker å øke tilskuddene til inkludering i kulturliv, allerede i ordningens andre år. Det frivillige kunst- og kulturlivet har vist stor interesse for ordningen, og mange av prosjektene fremstår som solide samarbeidsmodeller som kan bidra til at flere barn og ungdom deltar i kulturaktiviteter, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Her kan du lese mer om noen av aktørene som fikk tilskudd i første runde: 4H Finnmark, Kulturhjerte og Sletteløkka Arrangementer.

Viderefører bevilgninger til barne- og ungdomstiltak

I historiens første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur, Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge, som ble lagt fram våren 2021, ble det definert tre nye tiltak som skulle bygge opp under de overordnede målsettingene:

  • stimulere til mer nyproduksjon i Den kulturelle skolesekken for at flere barn og unge over hele landet skal oppleve profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet
  • digitale satsinger på barne- og ungdomskulturfeltet for å bidra til løsninger for formidling, samspill, undervisning og samskaping
  • pilotprosjekt som skal utvikle modeller for inkludering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

Tiltakene fikk bevilget 12 millioner kroner i 2021, og i budsjettforslaget for 2022 er dette videreført.

– Vi er glade for at bevilgningene er foreslått videreført. Det gir forutsigbarhet i utviklingen av arbeidet som er igangsatt som oppfølging av barne- og ungdomskulturmeldingen, sier Øystein Strand.

Relaterte artikler

Utlysning: Såkornmidler til utviklingsarbeid

1.5 millioner kroner skal styrke barn og unges digitale kulturtilbud.

Fem millioner til inkludering i kulturlivet

31 prosjekter mottar til sammen fem millioner fra tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv.

Meir midlar til Den kulturelle skulesekken

I 2021 blir det fordelt 306,5 mill. kroner til Den kulturelle skulesekken som skal bidra til å gi barn og unge eit likeverdig kunst- og kulturtilbod over heile landet.