Meir midlar til Den kulturelle skulesekken

Meir midlar til Den kulturelle skulesekken

I 2021 blir det fordelt 306,5 mill. kroner til Den kulturelle skulesekken som skal bidra til å gi barn og unge eit likeverdig kunst- og kulturtilbod over heile landet.

Tonje Unstad fremfører "Musling med melk" på Marked for Musikk i Larvik, 21. oktober 2020. Foto: Erik Brandsborg/Kulturtanken.

Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal ordning som skal formidle kunst og kultur av høg kvalitet til barn og unge. Alle elevane i grunnskolen og videregåande skole skal få eit gratis tilbod som tilbydast jamnleg.

Abid Raja - portrett
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet.

– Den kulturelle skulesekken er heilt avgjerande for at alle barn og unge skal få oppleve, gjere seg kjende med og utvikle forståing for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Regjeringa har i Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele presentert ei rekkje tiltak for å styrke kunst- og kulturtilbodet til barn og unge.

– Dette er verkeleg gode nyheiter! I dialogen vår med fylkeskommunar og kommunar har vi fått tydelege tilbakemeldingar om at det er betydeleg press på ordninga som følgje av auka kostnader utan tilsvarande auke i budsjettrammene. Dette har vi vidareformidla til Kulturdepartementet og vi er veldig fornøgde med at det er vilje til å prioritera ein auke i løyvingane til denne viktige ordninga, seier leiar av Kulturtanken, Øystein Strand.

Vi er veldig fornøgde med at det er vilje til å prioritera ein auke i løyvingane til denne viktige ordninga.

Øystein Strand

Den kulturelle skulesekken er eit samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på statleg, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Spelemidlane blir fordelte til fylkeskommunane og kommunane som har ansvaret for ordninga lokalt og regionalt.

Fylkeskommunane vil òg få tildelt 4 mill. kronar frå statsbudsjettet i 2021 for å styrkje innhaldet i ordninga.

 Spelemidlane til Den kulturelle skulesekken har auka med nærmare 100 millionar kroner sidan 2016.
Fordelinga i 2020 var på 285 millionar kroner. 

Les meir

Øystein Strand på Kulturtankens årskonferanse 2021

Kunst og kultur for, med og av barn og unge

Den første stortingsmeldinga i historia om barne- og ungdomskultur er lagt fram. Kva betyr det?

Stortingsmeldinga «Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge»

Oppleve, skape, dele

Den første stortingsmeldinga i historia om barne- og ungdomskultur er lagt fram.